Статистически данниПрессъобщения

петък, 21 май 2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 987 жилищни сгради, на 49 административни сгради/офиси и на 868 други сгради. Стартирал е строежът на 462 жилищни сгради, на 31 административни сгради и на 332 други сгради.

сряда, 19 май 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2010 г. намалява с 8.1% спрямо същото тримесечие на 2009 г. В растениевъдството цените спадат с 10.5%, а в животновъдството – с 5.3%.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство за първото тримесечие на 2010 г. е с 2.6% под равнището на същото тримесечие на 2009 г.

понеделник, 17 май 2010 - 11:00

През първото тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 2 003 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване . Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през първото тримесечие на 2010 г. намаляват със 130 хил. (8.0%) в сравнение със същия период на 2009 година.

петък, 14 май 2010 - 11:00

През 2009 г. са въведени в експлоатация 2 975 новопостроени жилищни сгради и се увеличават с 1.7% спрямо 2008 година.
Новопостроените жилища в тях достигат 22 058, или с 5.4% повече в сравнение с 2008 година.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2010 г. намаляват с 2.8% спрямо края на декември 2009 г. и достигат до 2.19 милиона. През първо тримесечие 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.1% до 619 лв. спрямо четвърто тримесечие 2009 година.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 година показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни през март 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 21.1%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 8.8% в сравнение с март 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 18.8%.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

През април 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 8.5 пункта) и в по-малка степен - сред населението в селата (с 1.5 пункта).

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ общата строителна продукция през март 2010 г. е с 20.2% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година, докато в сравнение с месец февруари 2010 г. е регистрирано увеличение от 20.9%.

Страници