Статистически данниПрессъобщения

петък, 16 октомври 2009 - 11:00

Системата на здравни сметки е международно приета статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране. Приложението на тази статистическа система има за цел да се оценят всички разходи за здравеопазване - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации - фондации, сдружения, на частните здравноосигурителни фондове, на предприятията за дейности по трудова медицина.

четвъртък, 15 октомври 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през август 2009 г. е 315.06 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 6.3%.

вторник, 13 октомври 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

Престъпленията, завършили с осъждане през второто тримесечие на 2009 г. са 7 748 и увеличението в сравнение с второ тримесечие на 2008 г. е с 5.6%.
Осъдените лица с влезли в сила присъди са с 4.5% повече и достигат 8 591. Осъдените лица на възраст 14-17 години съставляват 9.1% от всички осъдени лица, като спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 11.6%.

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

Приходите от продажби за август 2009 г. по предварителни данни намаляват с 19.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през август 2009 г. е с 11.9% под нивото на предходния месец. Намаление е регистрирано както при произведената продукция на сградното строителство - с 11.8%, така и при продукцията на гражданското/инженерното строителство - с 12.1%.

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

По предварителни данни през август 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 15.9% в сравнение с август 2008 година. В сравнение с предходния месец е отчетено намаление със 7.8%.

Страници