Статистически данниПрессъобщения

сряда, 12 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2010 г. намаляват с 2.8% спрямо края на декември 2009 г. и достигат до 2.19 милиона. През първо тримесечие 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.1% до 619 лв. спрямо четвърто тримесечие 2009 година.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 година показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни през март 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 21.1%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 8.8% в сравнение с март 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 18.8%.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

През април 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 8.5 пункта) и в по-малка степен - сред населението в селата (с 1.5 пункта).

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ общата строителна продукция през март 2010 г. е с 20.2% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година, докато в сравнение с месец февруари 2010 г. е регистрирано увеличение от 20.9%.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през март 2010 г. намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната година.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - март 2010 г. по предварителна оценка възлиза на 13.4 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година увеличението е с 1.9 %.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през четвъртото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 2.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 10 035. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.7% от всички осъдени лица и достигат 777. Спрямо съответният период на предходната година те намаляват с 14.8%.

петък, 30 април 2010 - 11:00

Според резултатите от изследването „Навлизане на младите хора на пазара на труда”, проведено през 2009 г., 935.6 хил., или 79.9% от лицата на възраст 15 - 34 навършени години (напуснали образователната система), работят или са имали работа след напускане на образованието. От тях 74.1% са започнали първата си работа след повече от три месеца от датата на напускане на най-високата степен на образование.

петък, 30 април 2010 - 11:00

Образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години през последните години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.6% през 2005 г. на 22.8% през 2008 г. и достига 23.0% през 2009 г.

Страници