Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 28 октомври 2010 - 11:00

Стопанската конюнктура в страната през октомври се подобрява. Общият показател на бизнес климата се покачва с 1.9 пункта спрямо септемврийското си равнище поради по-благоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в търговията на дребно и услугите.

сряда, 27 октомври 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение със септември 2009 година. Посещенията на чужденци в България през септември 2010 г. са 1 018.5 хил. и нарастват с 8.1% спрямо същия месец на 2009 година.

петък, 22 октомври 2010 - 14:35

През 2009 г. най-висок дефицит като процент от БВП отчитат Ирландия (-14.4% от БВП), Великобритания (-11.4% от БВП), Испания (-11.1% от БВП) и Латвия (-10.2% от БВП). Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Люксембург (-0.7% от БВП), Швеция (-0.9% от БВП) и Естония (-1.7% от БВП). В България дефицитът възлиза на 4.7% от БВП. Няма страна - членка на ЕС, която да е регистрирала излишък през 2009 година.

петък, 22 октомври 2010 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2009 г. сектор „Държавно управление” отчита дефицит от 3 210.7 млн. лв., или 4.7% от БВП. Дългът на България за 2009 г. е в размер на 10 057 млн. лв., или 14.7% от БВП.

петък, 22 октомври 2010 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото спрямо второто тримесечие на 2010 г. е 98.8%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.2%.

сряда, 13 октомври 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за септември 2010 г. спрямо август 2010 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2010 г. спрямо август 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

вторник, 12 октомври 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2010 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 656 извършени престъпления, което е с 1.4% по-малко спрямо съответното шестмесечие на 2009 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 930, като в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава намаление с 3.4%.

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

През периода януари - юли 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 10 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2010 г. се е увеличил с 3.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.8 млрд. лева.

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

През периода януари - август 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2010 г. се е увеличил с 10.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.7 млрд. лева.
През периода януари - август 2010 г. са изнесени стоки общо за 19.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 32.2%. Общо внесените стоки (по цени CIF) през периода януари - август 2010 г. са за 23.2 млрд. лв., или със 7.3 % повече в сравнение със същия период на предходната година.

понеделник, 11 октомври 2010 - 11:00

По предварителни данни през август 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 1.1%, в сравнение с юли 2010 година. През август 2010 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 3.7% спрямо съответния месец на 2009 година.

Страници