Статистически данниПрессъобщения

петък, 30 юли 2010 - 16:30

По аналогия на статистика на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – тяхното раждане, оцеляване и развитие до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяна на заетостта в тях към определен момент.

петък, 30 юли 2010 - 11:00

През 2009 г. са изнесени стоки за 22.9 млрд. лв. и спрямо 2008 г. износът е намалял с 23.1% (табл. 1.1 и 1.2).
Внесени са стоки (по цени CIF) за 33 млрд. лв., или с 32.7% по-малко от 2008 година (табл. 1.1 и 1.2).

петък, 30 юли 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2010 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.6%. Общият индекс на цените на производител намалява с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо юни 2009 е отчетено увеличение с 8.4%.

сряда, 28 юли 2010 - 11:00

През юли 2010 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо юни поради подобряване на бизнес климата в промишлеността и сектора на услугите.

вторник, 27 юли 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2010 г. са 316.9 хил., или с 34.8% по-малко в сравнение с юни 2009 година. Посещенията на чужденци в България през юни 2010 г. са 970.2 хил. и нарастват с 1.4% спрямо същия месец на 2009 година.

петък, 23 юли 2010 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто спрямо първото тримесечие на 2010 г. е 99.2%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.8%.

понеделник, 12 юли 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юни 2010 г. спрямо май 2010 г. е 99.1%, т.е. месечната инфлация е минус 0.9%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юни 2010 г. спрямо май 2010 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%.

понеделник, 12 юли 2010 - 11:00

През периода януари - май 2010 г. износът на България за третите страни се е увеличил с 40.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 4.2 млрд. лева.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

Националният статистически институт събира и разпространява данни за издателската продукция в страната (книги, брошури, вестници, списания, бюлетини и периодични сборници). Източник на данните е Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, а статистическото изследване дава на широката общественост представа за броя на заглавията и тиража на различните видове издания.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни през май 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.4% в сравнение с май 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление с 0.9%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 12.7% в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 1.0%.

Страници