Статистически данниПрессъобщения

вторник, 31 август 2010 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2010 г. 1 084.4 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина. Едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 157.7 лева по време на своето лично пътуване в страната и 477.6 лева за пътуване в чужбина.

понеделник, 30 август 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2010 г. е с 2.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 9.0%. Общият индекс на цени на производител нараства с 0.6% спрямо предходния месец, а спрямо юли 2009 г. е отчетено увеличение с 10.2%.

петък, 27 август 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% по-малко в сравнение с юли 2009 година. Посещенията на чужденци в България през юли 2010 г. са 1 568.9 хил. и нарастват с 6.9% спрямо същия месец на 2009 година.

четвъртък, 26 август 2010 - 16:00

Проведеното през август 2010 г. бизнес наблюдение показва известно подобряване на стопанската конюнктура в страната, като общият показател на бизнес климата се повишава с 2.0 пункта в сравнение с предходния месец. Положителната промяна се дължи на отчетения по-добър бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

понеделник, 23 август 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 441 жилищни сгради с 3 933 жилища в тях, на 58 административни сгради/офиси и на 1 171 други сгради. Стартирал е строежът на 785 жилищни сгради с 1 881 жилища, на 36 административни сгради и на 545 други сгради.

понеделник, 23 август 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 60.2% и е с 3.1 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2009 година.

четвъртък, 19 август 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 г. намалява с 4.6% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените спадат с 9.8%, а в животновъдството са на равнището на съответното тримесечие на предходната година.
Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство за второто тримесечие на 2010 г., е с 1.7% под равнището на същото тримесечие на 2009 година.

сряда, 18 август 2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 3 138 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през второто тримесечие на 2010 г. намалява с 51 хил. (1.3%) в сравнение със същия период на 2009 г. до 3 763.1 хиляди.

петък, 13 август 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за второто тримесечие на 2010 г. показват спад на икономиката с 1.5% спрямо съответния период на предходната година.

четвъртък, 12 август 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юли 2010 г. спрямо юни 2010 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юли 2010 г. спрямо юни 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

Страници