Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 13 септември 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за август 2010 г. спрямо юли 2010 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за август 2010 г. спрямо юли 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

петък, 10 септември 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ произведената строителна продукция през юли 2010 г. намалява с 19.9% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 28.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 4.6%.

петък, 10 септември 2010 - 11:00

През юли 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 5.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 10 септември 2010 - 11:00

По предварителни данни през юли 2010 г. индексът на промишленото производство намалява с 0.6% в сравнение с юли 2009 г., а в сравнение с предходния месец е отчетено намаление с 3.0%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 15.1% в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано намаление с 0.1%.

четвъртък, 9 септември 2010 - 11:00

През периода януари - юли 2010 г. износът на България за третите страни се е увеличил с 48.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 6.4 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите седем месеца на 2010 г. се е увеличил с 10.1% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 8.5 млрд. лева.
През периода януари - юли 2010 г. са изнесени стоки общо за 16.3 млрд. лв. и спрямо съответният период на 2009 г. износът се е увеличил с 29.9%, докато общо внесените стоки (по цени CIF) през същия период са на стойност 20.2 млрд. лв. или с 6.2% повече в сравнение с предходната година.

сряда, 8 септември 2010 - 11:00

През периода януари - юни 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил със 17.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 8 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за периода януари - юни 2010 г. се е увеличил с 2.8% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.9 млрд. лева.

сряда, 8 септември 2010 - 11:00

По предварителни данни през второ тримесечие на 2010 г. БВП на един зает се увеличава с 5.5 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

сряда, 8 септември 2010 - 11:00

През второ тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 16 874.7 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 8 627.9 млн., като на човек се падат 1 144.3 Евро. В реално изражение БВП намалява спрямо второ тримесечие на 2009 г. с 1.4%.

петък, 3 септември 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. е 576 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 20.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 34.7% и техният брой е 4 119.

вторник, 31 август 2010 - 11:00

По предварителни данни, през второто тримесечие на 2010 г. е регистриранo увеличение спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 33.4 и 31.6%. В сравнение със съответния период на 2009 г. се наблюдава спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 5.0%, а извършената работа измерена в тонкилометри - с 27.8%. Превозените пътници през второ тримесечие на 2010 г. са с 1.8% по-малко в сравнение с първите три месеца на годината. Спрямо съответното тримесечие на предходната година също е регистриранo намаление от 1.3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава незначително спрямо второ тримесечие на 2009 г. - с 0.1%, докато в сравнение с предходните три месеца отбелязва ръст от 8.0%.

Страници