Статистически данниПрессъобщения

сряда, 9 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни през първо тримесечие на 2010 година БВП на един зает се увеличава с 4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

петък, 4 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2010 г. е 512 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намаляват с 19.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 26.9% и техният брой достига 3 201.

понеделник, 31 май 2010 - 11:00

По предварителни данни, през I-то тримесечие на 2010 г. като цяло се наблюдава спад при товарните превози в транспорта в сравнение със съответния период на 2009 г. Превозените товари намаляват с 15.6%, а извършената работа измерена в тонкилометри с 21.5%. Спрямо предходното тримесечие също е регистриранo намаление както за превозените товари, така и за извършената работа, съответно с 26.6 и 46.9%. Превозените пътници през първо тримесечие на 2010 г. са с 3.8% по-малко в сравнение с четвърто тримесечие на 2009 година. Спрямо съответното тримесечие на предходната година също е регистриранo намаление от 1.4%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава спрямо първо тримесечие на 2009 г. с 4.5%, докато в сравнение с предходните три месеца отбелязва спад от 4.6%.

понеделник, 31 май 2010 - 11:00

По предварителни данни, през първото тримесечие на 2010 г. 853.7 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина.
Едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 123 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 702 лева за пътуване в чужбина.

петък, 28 май 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2010 г. е с 1.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.6%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 2.1% спрямо предходния месец, а спрямо април 2009 е отчетено увеличение с 8.1%.

петък, 28 май 2010 - 11:00

През май 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3 пункта. В останалите отрасли, наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ, се регистрира леко подобрение.

петък, 28 май 2010 - 11:00

По предварителни данни през 2009 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 41 271. В сравнение с 2008 г. се наблюдава увеличение с 14.2%. С ефективна осъдителна присъда са 27 718 лица (67.2% при 71.2% през предходната година). Условно осъдени са 13 553 лица, като техният дял се увеличава с 30.2%.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.6% от всички осъдени лица и достигат 3 133. Спрямо предходната година те се увеличават с 5.7%.
През 2009 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 38 216 извършени престъпления, което е с 16.6% повече спрямо 2008 година.

четвъртък, 27 май 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2010 г. са 340.2 хил. или с 29.5% по-малко в сравнение с април 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през април 2010 г. са 519.9 хил. и се увеличава със 7.0% спрямо същия месец на 2009 година.

вторник, 25 май 2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години намалява с 3.8 пункта в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 58.8%.

петък, 21 май 2010 - 11:00

Посещенията в културните институции - библиотеки, музеи и театри, намаляват през 2009 година. В сравнение с 2008 г. посещенията в библиотеките са с 14 хил. по-малко или с 0.5%, посещенията в музеите са с 258 хил. по-малко или с 5.6%, а театрите - с 68 хил. или с 4.1%.

Страници