Статистически данниПрессъобщения

петък, 10 юли 2009 - 11:00

Престъпленията, завършили с осъждане през първото тримесечие на 2009 г. са 7 113 и в сравнение със съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 4.1%. Осъдените лица с влезли в сила присъди са с 2.9% повече в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. и достигат 7 895. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 9.6% от всички осъдени лица, като спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 9.8%, когато този брой е 692.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

Приходите от продажби за май 2009 г. по предварителни данни намаляват с 15.2% спрямо същия месец на предходната година.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

По предварителни данни през май 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.4% под нивото на април 2009 година.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

По предварителни данни през май 2009 г. промишленото производство е с 1.0% по-малко в сравнение с предходния месец, в сравнение със съответния месец на 2008 г. намалява с 22.1%. През май 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец, спрямо май 2008 г. намалява с 24%.

петък, 3 юли 2009 - 11:00

През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като 63.5% от тях се намират в градовете, а 36.5% - в селата.

вторник, 30 юни 2009 - 11:00

Насърчаването на предприемачеството е ключов елемент в Лисабонската стратегия, чиито основни цели са постигане на устойчив икономически растеж и разкриване на повече работни места. За осъществяване на тези цели, показателите за раждане, смърт и оцеляване на предприятията от изследването "Бизнес демография", са включени в списъка на структурните показатели, осигуряващи информация за промените в съвкупността на предприятията.

понеделник, 29 юни 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2009 г. е с 0.3% над равнището на април 2009 г., а в сравнение със съответния месец на 2008 година намалява с 3.2%. Общият индекс на цени на производител е с 0.7% над равнището на предходния месец, спрямо съответния месец на предходната година намалява с 6.7%.

петък, 26 юни 2009 - 11:00

През май 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 493 228 или с 6.4% по-малко в сравнение с май 2008 година. Посещенията на чужденци в България през май 2009 г. са 558 295 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.

петък, 26 юни 2009 - 11:00

През юни 2009 г. бизнес анкетите на НСИ отчитат спад в равнището на общия показател на бизнес климата с 1.1 пункта в сравнение с май. Показателят "бизнес климат" регистрира влошаване във всички наблюдавани отрасли, с изключение на сектора на услугите.

Страници