Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 22 април 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2009 година дефицитът на сектор „Държавно управление” възлиза на 2569.9 млн.лева или 3.9% от БВП. По подсектори на сектор „Държавно управление” най-висок дефицит реализира подсектор „Централно управление” в размер на 2139.3 млн.лева (3.2% дефицит от БВП), следван от подсектор „Местно управление” – 679.9 млн.лева (1% дефицит от БВП). Подсектор „Социалноосигурителни фондове” генерира излишък от 249.3 млн.лева. (0.4% излишък от БВП).

петък, 16 април 2010 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2010 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2009 г. и инвестиционните им планове за 2010 година.
През 2009 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 34.3% по-малко спрямо предходната година.

петък, 16 април 2010 - 11:00

По окончателни данни 1 334.3 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през 2009 година.
През 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 189.2 лева по време на лично си пътуване в страната, и 834.7 лева - за пътуване в чужбина.

четвъртък, 15 април 2010 - 16:00

През 2009 г средният годишен доход общо на лице от домакинството е 3 867 лв., което е с 3.2% по-висок спрямо 2008 г. Основната част от този доход – 95.5% е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество и продажби на имущество. Останалата част от отчетения общ доход – 4.5% се дължи на заеми, кредити и спестявания.

четвъртък, 15 април 2010 - 11:00

Към края на 2009 година в страната функционират 701 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 26 952 места в тях.
През 2009 година продължава трайната тенденция на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ се увеличава с 1861 или 7.4%.

сряда, 14 април 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за март 2010 г. спрямо февруари 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за март 2010 г. спрямо февруари 2010 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

петък, 9 април 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през февруари 2010 г. намалява с 30.0% в сравнение със съответния месец на предходната година. Определящо влияние върху общия индекс на строителната продукция оказва спадът с 36.6% в продукцията от сградно строителство.

петък, 9 април 2010 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2010 г. индексът на промишленото производство намалява с 9.1% в сравнение с февруари 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 2.9%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 5.1% в сравнение с февруари 2009 г., а в сравнение с предходния месец оборотът нараства с 1.3%.

петък, 9 април 2010 - 11:00

През февруари 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 18.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

Страници