Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 14 септември 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за август 2009 г. спрямо юли 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Основен принос за намалението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има намалението на цените в групата "Хранителни продукти и безалкохолни напитки".
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за август 2009 г. спрямо юли 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Основна причина за увеличението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е увеличението на цените в групата "Транспорт".
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни през второ тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през юли 2009 г. запазва нивото си от предходния месец. При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.8%, докато сградното строителство намалява с 0.4%.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

През второ тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 16 321. 6 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 8 345.1 млн., като на човек се падат 1 099 Евро. В реално изражение БВП намалява спрямо второ тримесечие на 2008 г. с 4.9 процента.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни през юли 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 18.9% в сравнение с юли 2008 година, спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 1.6%. През юли 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 24.5% в сравнение с юли 2008 г., спрямо предходния месец оборотът нараства с 0.4%.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

Приходите от продажби за юли 2009 г. по предварителни данни намаляват със 17.7% спрямо същия месец на предходната година.

четвъртък, 3 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, новопостроените жилищни сгради през второ тримесечие на 2009 г. са 679 и спрямо първо тримесечие на 2009 г. е регистрирано увеличение от 24.1%. Новопостроените жилища в тях са с 51.1% повече в сравнение с предходното тримесечие и достигат 5 888.

понеделник, 31 август 2009 - 11:00

През второто тримесечие на 2009 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт са с 28.1% повече в сравнение с предходното тримесечие, а извършената работа, измерена в тонкилометри, отбелязва ръст от 42.2%. Същевременно обаче спрямо съответния период на 2008 година се наблюдава намаление както при превозените товари, така и при извършената работа - съответно с 18.4% и 19.1%. През периода април-юни 2009 г. превозените пътници от автобусния, железопътния, водния и градския електротранспорт намаляват с 1.2%, спрямо първо тримесечие на 2009 г., докато извършената работа в пътниккилометри нараства с 13.4%. През второ тримесечие на 2009 г. в сравнение със същия период на 2008 г. превозените пътници и извършената работа отбелязват спад съответно с 8.8% и 21.5%.

петък, 28 август 2009 - 11:00

През август 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец и отбелязва най-ниското си равнище (9.0 процентни пункта) след започналото от октомври 2008 г. негативно развитие на стопанската конюнктура в страната.

петък, 28 август 2009 - 11:00

По предварителни данни от изследването в домакинствата, 1 208 хил. български граждани, са пътували в страната и в чужбина през второто тримесечие на 2009 г. Едно лице е похарчило средно 168.9 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 411.8 лева за пътуване в чужбина.

Страници