Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 30 декември 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2010 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 11.1%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.5% спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2009 г. е регистрирано увеличение с 11.3%.

вторник, 28 декември 2010 - 11:00

Общият показател на бизнес климата през декември 2010 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита леко подобрение на стопанската конюнктура в промишлеността и сектора на услугите и влошаване в строителството и търговията на дребно.

понеделник, 27 декември 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2010 г. са 250.9 хил., или с 15.2% по-малко в сравнение с ноември 2009 година. Посещенията на чужденци в България през ноември 2010 г. са 375.1 хил. и нарастват с 10.7% спрямо същия месец на 2009 година.

понеделник, 20 декември 2010 - 11:00

Според първата оценка на Националния статистически институт, подготвена към месец ноември, крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2010 г. възлиза на 7494.5 млн.лв. или се увеличава с 1.4% спрямо предходната година. Нарастването се дължи основно на ръст на цените с 4.9%.

понеделник, 20 декември 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2009 година.

сряда, 15 декември 2010 - 11:00

Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2009 година.

вторник, 14 декември 2010 - 11:00

България попада сред страните с най-висок относителен дял на лицата в риск от бедност в ЕС заедно с Латвия, Румъния, Гърция, Литва, Испания и Естония.

понеделник, 13 декември 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за ноември 2010 г. спрямо октомври 2010 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за ноември 2010 г. спрямо октомври 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

петък, 10 декември 2010 - 11:00

През периода януари - октомври 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 47% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.6 млрд. лева, a вносът се е увеличил с 11.7% и достига 12.4 млрд. лева.
През периода януари - октомври 2010 г. са изнесени стоки общо за 24.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 31.6%, а внесените стоки общо са за 29.9 млрд. лв. и са се увеличили с 8.9%.

петък, 10 декември 2010 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ през октомври 2010 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", по съпоставими цени, отбелязва спад от 0.6% спрямо предходния месец.

Страници