Премини към основното съдържание

Наети лица


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2022 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 536 340 534 420    
Продукти за междинно потребление MIG_ING 159 674 160 036    
Енергийни продукти MIG_NRG 54 967 54 748    
Инвестиционни продукти MIG_CAG 106 474 107 101    
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 29 354 28 855    
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 185 871 183 680    
Добивна промишленост B 19 098 19 053    
Преработваща промишленост C 472 273 470 541    
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 377 29 279    
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 592 15 547    
Строителство F 125 101 123 533    
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 380 712 383 007    
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 120 33 899    
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 142 800 144 700    
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 203 792 204 408    
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191 709 192 244    
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 529 639 556 715    
Транспорт, складиране и пощи - общо H 141 405 141 367    
Хотелиерство и ресторантьорство I 84 993 111 249    
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 111 867 113 026    
Операции с недвижими имоти L 19 749 20 570    
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 67 096 66 520    
Административни и спомагателни дейности N 104 529 103 983    

* Предварителни данни
26.08.2022