Премини към основното съдържание

Наети лица


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2022 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 536 340 534 420 529 400 527 347
Продукти за междинно потребление MIG_ING 159 674 160 036 158 002 157 170
Енергийни продукти MIG_NRG 54 967 54 748 54 275 54 076
Инвестиционни продукти MIG_CAG 106 474 107 101 107 215 107 665
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 29 354 28 855 28 633 28 385
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 185 871 183 680 181 275 180 051
Добивна промишленост B 19 098 19 053 19 155 18 881
Преработваща промишленост C 472 273 470 541 465 930 464 346
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 377 29 279 28 751 28 541
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 592 15 547 15 564 15 579
Строителство F 125 101 123 533 121 043 120 885
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 380 712 383 007 379 032 380 202
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 120 33 899 33 441 33 546
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 142 800 144 700 143 822 143 729
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 203 792 204 408 201 769 202 927
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191 709 192 244 189 827 191 311
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 529 639 556 715 534 242 525 139
Транспорт, складиране и пощи - общо H 141 405 141 367 139 676 137 768
Хотелиерство и ресторантьорство I 84 993 111 249 91 921 86 826
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 111 867 113 026 114 358 115 372
Операции с недвижими имоти L 19 749 20 570 20 097 19 388
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 67 096 66 520 66 590 66 083
Административни и спомагателни дейности N 104 529 103 983 101 600 99 702

* Предварителни данни
16.03.2023