Премини към основното съдържание

Наети лица


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2023 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 532 989 526 765 520 094 516 901
Продукти за междинно потребление MIG_ING 157 568 156 234 153 446 151 729
Енергийни продукти MIG_NRG 54 672 54 371 54 279 54 018
Инвестиционни продукти MIG_CAG 113 259 112 098 111 715 112 216
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 28 369 27 456 26 877 26 017
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 179 121 176 606 173 777 172 921
Добивна промишленост B 18 924 18 827 18 753 18 617
Преработваща промишленост C 469 445 463 475 456 888 453 997
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 068 28 911 28 898 28 752
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 552 15 552 15 555 15 535
Строителство F 126 092 125 565 124 498 125 114
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 384 742 387 209 383 750 384 087
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 284 34 441 34 338 34 415
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 142 741 143 128 141 367 141 601
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 207 717 209 640 208 045 208 071
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 193 912 195 608 194 206 194 688
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 539 389 564 934 541 478 531 275
Транспорт, складиране и пощи - общо H 141 110 140 954 139 313 137 564
Хотелиерство и ресторантьорство I 91 026 117 905 98 789 92 422
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 119 015 118 281 118 401 118 638
Операции с недвижими имоти L 20 073 20 434 20 449 20 263
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 68 045 67 500 66 937 65 981
Административни и спомагателни дейности N 100 120 99 860 97 589 96 407

* Предварителни данни
12.03.2024