Издадени разрешителни за строеж на нови сгради


Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена
площ - кв. м
брой разгъната застроена
площ - кв. м
брой разгъната застроена
площ - кв. м
Общо за страната 1 647 5 815 781 456 40 74 019 1 968 948 262
Благоевград 107 237 33 969 .. .. 128 40 100
Бургас 133 387 47 926 .. .. 115 47 489
Варна 125 432 67 199 8 3 777 179 75 149
Велико Търново 54 130 17 750 - - 42 33 567
Видин 5 7 1 414 - - 5 579
Враца 10 12 1 992 .. .. 19 6 794
Габрово 32 34 6 421 .. .. 21 21 955
Добрич 78 91 11 014 5 341 163 37 060
Кърджали 28 71 10 979 - - 17 2 875
Кюстендил 23 26 3 597 .. .. 36 13 218
Ловеч 29 30 4 783 - - 35 16 568
Монтана 11 11 2 393 - - 19 7 602
Пазарджик 65 97 11 568 - - 68 38 857
Перник 46 53 8 370 - - 34 20 803
Плевен 9 9 1 920 - - 29 18 299
Пловдив 245 1 411 176 864 7 1 695 244 153 242
Разград 17 31 5 152 - - 31 11 156
Русе 25 34 6 483 .. .. 43 23 095
Силистра 13 14 3 325 .. .. 60 22 852
Сливен 35 53 7 890 - - 34 19 371
Смолян 7 8 1 258 - - 34 9 486
София 136 139 24 612 .. .. 221 198 536
София (столица) 207 1 869 249 034 7 57 140 38 43 075
Стара Загора 101 339 39 611 .. .. 213 42 222
Търговище 14 86 7 264 - - 16 2 513
Хасково 41 87 10 970 - - 59 22 551
Шумен 34 49 7 791 .. .. 51 15 132
Ямбол 17 68 9 907 .. .. 14 4 116

Забележка: ".." данните са конфиденциални
02.08.2017
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО - Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Станка Димитрова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

Sdimitrova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 175

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване25 август 2014 г.
Дата на публикуване25 август 2014 г.
Дата на последно актуализиране25 август 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните за издадените разрешителни за строеж осигуряват информация за издадените от местните администрации разрешения за строеж на нови сгради според вида - жилищни сгради и жилищата в тях, офиси и други сгради с различно предназначение и тяхната разгънатата(обща) застроена площ. Статистическата информация за издадените разрешителни за строеж на нови сгради е предсказващ краткосрочен индикатор за бъдещето развитие на строителния бизнес в страната и служи за прогнози и анализи за настъпване на промени в дейността на строителните предприятия.

Използвани класификации

Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001)

Обхват

Статистическото изследване обхваща всички местни администрации, издаващи разрешителни за строеж на нови сгради.

Понятия и дефиниции

Показателите, включени в изследването са хармонизирани в съответствие с изискванията

на Регламент 1165/98 на ЕС, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика. Броят на издадените разрешителни за строеж на нови сгради се посочва според предназначението им в съответствие на Класификацията на сградите и строителните съоръжения.

Сграда е закрит строителен обект, който може да се ползва самостоятелно и дълготрайно. Сградите се подразделят на “жилищни сгради” и “нежилищни сгради”.

“Жилищни сгради” - са сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели и за постоянно обитаване. Жилищните сгради се разделят на:

· жилищни сгради с едно жилище - жилищни сгради, в които има само едно жилище за обитаване от едно домакинство - къщи, вили и бунгала;

· жилищни сгради с две и повече жилища - жилищни блокове и кооперации, сгради на калкан или построени терасовидно, в които има повече от едно жилище и имат общ вход;

· сгради за колективи - сгради с колективна жилищна площ и сервизни помещения за еднородни обществени групи: студентски, работнически и ученически общежития, манастири, пансиони за социално слаби и бездомни хора(без хотели).

Жилище е една или повече стаи със спомагателни помещения, намиращи се в постоянна сграда, построена с цел за частно ползване. Жилището трябва да има достъп до улица - пряк или през пространство в сградата.

“Нежилищни сгради” - са сгради за различни нежилищни нужди:

· административни сгради - сгради, които се ползват за офиси и за административната дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини).

· други сгради - всички останали видове сгради, непосочени по-горе, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

“Разгъната /обща/ застроена площ на сградите” e сбор от застроените площи на всички етажи по външни измерения, като се включва площта на използваемото подпокривно пространство и покритите неоградени подпокривни пространства.

Статистическа единица

Местни администрации, издаващи разрешителни за строеж на нови сгради.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно и статистическата съвкупност обхваща всички местни администрации, издаващи разрешителни за строеж на нови сгради.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Данните се изчисляват и публикуват общо за страната и по области.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС.

Времеви обхват

От 2005 до последното отчетено тримесечие на текущата година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; кв. метри.

Отчетен период

Тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

 Национално законодателство:В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Изследването е включено в Националната статистическа програма и е задължително за предприятията, включени в извадката на наблюдението. Законът за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „Административни разпоредби”, член 52.

Европейско законодателство:

· Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;

· Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ внедряването на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev.2, както и променящ някои регламенти на ЕС , отнасящи се за специфични статистически области;

· Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE Rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE Rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.

Споделяне на данни

Данните се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
  • Закон за статистиката - Опазването на статистическата тайна е съгласно разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, посочени в Закона за статистиката, които са в съответствие със законодателството на ЕС. В глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната” са регламентирани поверителността на индивидуалните статистически данни, използването им само за статистически цели, както и задълженията на органите на статистиката по отношение опазването и мерките за защитата на данните. В глава IX „Административнонаказателни разпоредби” се посочват дейностите, които следват при неспазване на изискванията.;
  • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват за статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според Закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

С оглед да не могат да се идентифицират индивидуалните данни се използва методът на подтискане или на агрегиране на оповестяваната информация.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Информацията за броя на издадените разрешителни за строеж на нови сгради е според вида и предназначението на сградите и съответно тяхната разгънатата (обща) застроена площ, и се публикува 30 дни след отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Отраслова статистика -  Строителство в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Всяко тримесечие, на интернет сайта на НСИ, се публикуват данните за издадените разрешителни за строеж, придружени с прессъобщение - 30 дни след отчетното тримесечие.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни резултати за издадени разрешителни за строеж на нови сгради са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрики Отраслова статистика Строителство - Краткосрочна бизнес статистика - Тримесечни данни - Издадени разрешителни за строеж на нови сгради и Многоотраслова статистика - Краткосрочна бизнес статистика - Тримесечни данни - Издадени разрешителни за строеж на нови сгради: http://www.nsi.bg/bg/node/1335 и http://www.nsi.bg/bg/node/996

Достъп до микроданни

При поискване, съгласно правилата за защита на индивидуалните данни.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

· Методология „Издадени разрешителни за строеж на нови сгради“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/ConstructionMethod_1_2.pdf

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. Доклад за качеството на Евростат от 2011 г. Основни европейски икономически показатели (PEEI in focus), съдържащ информация за изчисляване на данните за издадените разрешителни за строеж на нови сгради в европейските държави.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъде със задоволително качество и произвежданите данни да са съпоставими между отделни страни членки. Проверка на данните се извършва през целия процес на провеждането на статистическото изследване - от респондентите, от експертите в териториалните статистически бюра и на национално равнище от експертите в НСИ. Установените неточности и грешки се отстраняват своевременно и се осигуряват съпоставими данни с добро качество.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Изчисляването на показателите се извършва в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

· Евростат;

· Държавни органи за управление;

· Сдружения;

· Представители на бизнеса;

· Медии и други потребители.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Предоставят се необходимите статистически данни за издадените разрешителни за строеж на нови сгради на всички нива на детайлизация.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за издадените разрешителни за строеж от местните администрации. Често допускани грешки са грешки при измерването на данните, неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне.

Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логически и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

Изследването е изчерпателно.

Неизвадкови грешки

Действията за неотговорилите включват: изпращане на информиращи и напомнящи писма; при неотговорилото предприятие може да последва телефонно обаждане и/ или директен контакт за събиране на данните. Средното равнище на отговоряемост е около 100%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Информацията за издадените разрешителни за строеж на нови сгради се публикува 30 дни след отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Всички редове от данни, таблици и прессъобщения се изготвят и представят за публикуване в сроковете, определени в регламентите на краткосрочна бизнес статистика и посочени в календара за публикуване на данните. НСИ изпраща данните на Евростат в деня на националната им публикация.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за издадените разрешителни за строеж са представителни общо за страната, по области и общини.

Сравнимост във времето

Налични динамични редове от данни за издадените разрешителни за строеж на нови сгради - от 2005 година.

Съгласуваност между предметни области

Данните за издадените разрешителни за строеж се проверяват за съответствие с данните за започнатото строителство на нови сгради.

Вътрешна съгласуваност

Наблюдението е изчерпателно и данните са окончателни, и са в съответствие с регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Разходи и натовареност

Няма информация за съотношението между използваните разходи за производството на статистическите данни и удовлетвореността на потребителите. С цел намаляване натовареността на респондентите е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се агрегира от посочените данни в „Отчет за разрешеното и започнато строителство на нови сгради“. Източник на данни са строителните книжа в техническите служби на общините, издаващи разрешителни за строеж.

Честота на събиране на данни

Тримесечно.

Събиране на данни

За улеснение на респондентите и за получаване на по-качествена и навременна информация, е създадена онлайн информационна система “Краткосрочна бизнес статистика“ за въвеждане на данните за издадените разрешителни за строеж на нови сгради. В системата са заложени контроли, които следят за достоверността на подадената информация. Остава възможността респондентът да подаде тримесечния си отчет и на хартиен носител в съответното териториално статистическо бюро. При закъснение от страна на предприятията Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ изпраща напомнителни писма. Експертите от териториалните статистически бюра провеждат телефонни разговори за осигуряването на навременна информация или за уточняване на получените данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните започва още от подаването на отчетите от респондентите. Контролът върху данните се осъществява както от териториалните статистически бюра, така и от Националния статистически институт. Създадената информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” значително спомага за проверката на валидността на подадените данни, чрез заложени аритметически и логически контроли. Последващият анализ на данните от страна на експертите, проведените телефонни разговори за допълнително уточнение на данните и отстраняване на несъответствията, намаляват до минимум допуснатите грешки в първичните данни, и се гарантира достоверност на изходните резултати на национално ниво.

Обработка на данни

Данните за издадените разрешителни за строеж се подават от местните администрации на хартиен носител в териториалните статистически бюра или онлайн чрез информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”. След валидиране на данните от страна на териториалните статистически бюра, а след определения срок за въвеждане и от експертите в НСИ се извършва окончателен оглед, и се агрегират изходи общо за страната и по области.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници