Премини към основното съдържание

Качество

Националната статистическа система (НСС) се стреми да осигурява висококачествена, всеобхватна и достоверна статистическа информация, която е международно разпознаваема, достъпна и разбираема за широката общественост. В резултат на натрупания опит и дългогодишна история в изпълнението на тази своя функция НСС е изградила високи нива на доверие от страна на обществото и своите национални и международни партньори.

Дейностите по управление на качеството в НСС се извършват съгласно шестнадесетте принципа, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, които са свързани с институционалната среда, статистическите процеси и статистическите продукти.

Рамката за осигуряване на качеството в НСС включва методи и средства, с прилагането на които се гарантира спазване на изискванията по отношение на статистическите процеси и продукти, и осигуряване на необходимото качество на предоставяната статистическа информация.

В работата си, Националният статистически институт се ръководи от професионалната независимост, безпристрастното третиране на всички потребители, обективността, надеждността, статистическата поверителност и разходната ефективност. Разработването, производството и разпространението на официални статистически данни се основават на солидни методологии, най-добрите международни стандарти и подходящи процедури, които са добре документирани по прозрачен начин.

НСИ постоянно се стремим да сведе до минимум тежестта върху респондентите, да поддържа добро сътрудничество с доставчиците на данни и заинтересованите страни, включително научната общност.

Стратегически и методологически документи в областта на качеството
Оценка на качеството