Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през февруари 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
2 февруари 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" декември 2023 г.
2 февруари 2024 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство IV тримесечие 2023 г.
6 февруари 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени декември 2023 г.
7 февруари 2024 г. Наблюдение на потребителите януари 2024 г.
7 февруари 2024 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради IV тримесечие 2023 г. - предварителни данни
9 февруари 2024 г. Индекси на промишленото производство декември 2023 г.
9 февруари 2024 г. Индекси на строителната продукция декември 2023 г.
9 февруари 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни ноември 2023 г.
9 февруари 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни декември 2023 г.
12 февруари 2024 г. Места за настаняване декември 2023 г.
14 февруари 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки IV тримесечие 2023 г.
14 февруари 2024 г. Наети лица и средна работна заплата IV тримесечие 2023 г.
15 февруари 2024 г. Индекси на потребителските цени януари 2024 г. - предварителни данни
15 февруари 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България 2023 г. - годишни данни
15 февруари 2024 г. Индекси на цените в селското стопанство IV тримесечие 2023 г.
годишни данни 2023 г.
15 февруари 2024 г. Цени на производител в селското стопанство IV тримесечие 2023 г.
годишни данни 2023 г.
15 февруари 2024 г. Емисии на вредни вещества в атмосферата 2022 г.
15 февруари 2024 г. Битови отпадъци 2022 г.
15 февруари 2024 г. Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци 2022 г.
15 февруари 2024 г. Отпадъци от икономическата дейност 2022 г.
15 февруари 2024 г. Ведомствени наблюдения, свързани с околната среда 2022 г.
15 февруари 2024 г. Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 2022 г.
15 февруари 2024 г. Водопотребление, водоснабдяване и канализация 2022 г.
15 февруари 2024 г. Пуснати на пазара опаковки 2022 г.
15 февруари 2024 г. Подземни запаси 2022 г.
16 февруари 2024 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата IV тримесечие 2023 г.
16 февруари 2024 г. Наблюдение на работната сила IV тримесечие 2023 г.
16 февруари 2024 г. Цени на производител в горското стопанство IV тримесечие 2023 г.
годишни данни 2023 г.
19 февруари 2024 г. Пенсионни права в социалното осигуряване 2019  -2021 г.
22 февруари 2024 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2023 г.
23 февруари 2024 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни IV тримесечие 2023 г.
23 февруари 2024 г. Индекси на оборота в услугите IV тримесечие 2023 г.
23 февруари 2024 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи IV тримесечие 2023 г.
26 февруари 2024 г. Наети лица и средна работна заплата - предварителни данни 2023 г.
26 февруари 2024 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) IV тримесечие 2023 г.
27 февруари 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България
януари 2024 г.
28 февруари 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите февруари 2024 г.
28 февруари 2024 г. Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 2023 г.
29 февруари 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2024 г.
29 февруари 2024 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни 2022 г.
29 февруари 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти декември 2023 г.