Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през май 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
2 май 2024 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство І тримесечие 2024 г.
7 май 2024 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради 2023 г.
8 май 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" март 2024 г.
8 май 2024 г. Административно-териториално и териториално деление на Република България 2023 г.
9 май 2024 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради - предварителни данни І тримесечие 2024 г.
9 май 2024 г. Индекси на производството в услугите февруари 2024 г.
9 май 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени март 2024 г.
10 май 2024 г. Индекси на промишленото производство март 2024 г.
10 май 2024 г. Наблюдение на потребителите април 2024 г.
10 май 2024 г. Индекси на строителната продукция март 2024 г.
13 май 2024 г. Места за настаняване март 2024 г.
13 май 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни февруари 2024 г.
13 май 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни март 2024 г.
15 май 2024 г. Наети лица и средна работна заплата І тримесечие 2024 г.
15 май 2024 г. Индекси на цените в селското стопанство І тримесечие 2024 г.
15 май 2024 г. Индекси на потребителските цени април 2024 г.
15 май 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки І тримесечие 2024 г.
17 май 2024 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата І тримесечие 2024 г.
17 май 2024 г. Цени на производител в горското стопанство І тримесечие 2024 г.
21 май 2024 г. Наблюдение на работната сила І тримесечие 2024 г.
22 май 2024 г. Таблици за смъртност за периода 2021 - 2023 г.
23 май 2024 г. Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програмна дейност, сценични изкуства и музеи 2023 г.
23 май 2024 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи I тримесечие 2024 г.
27 май 2024 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни І тримесечие 2024 г.
27 май 2024 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) І тримесечие 2024 г.
28 май 2024 г. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 2023 г.
28 май 2024 г. Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 2023 г.
29 май 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България април 2024 г.
30 май 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите май 2024 г.
30 май 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти март 2024 г.
30 май 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2024 г.