Премини към основното съдържание

Календар на ревизии на динамични редове


№ по ред Ревизия на данни Основание Период, за който се отнасят данните Срок на публикуване на ревизираните данните
1 Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими и текущи цени Годишна ревизия 2023,2024 7.3.2025
2 Индекси на оборота в услугите Годишна ревизия 2023 7.4.2025
3 Индекси на производството в услугите Годишна ревизия 2023 7.4.2025
4 Индекси на строителната продукция Годишна ревизия 2024 10.3.2025
5 Разходи за строителство Годишна ревизия 2022 23.5.2025
6 Индекси на промишленото производство Годишна ревизия 2024 10.3.2025
7 Индекси на оборота в промишлеността Годишна ревизия 2024 10.3.2025
8 Дефицит/Излишък и дълг на сектор Държавно управление Benchmark ревизия на Евростат 1997-2023 22.10.2024
9 Годишни финансови сметки Benchmark ревизия на Евростат 1995-2023 31.10.2024
10 Данъци и социални осигуровки по подсектори на държавно управление Benchmark ревизия на Евростат 1995-2023 31.10.2024
11 Дефицит/Излишък и дълг на сектор Държавно управление Регулярна ревизия на нотификационен период 2021-2024 21.4.2025
12 Външна търговия със стоки регулярна ревизия януари - март юни
13 Външна търговия със стоки регулярна ревизия януари - юни септември
14 Външна търговия със стоки регулярна ревизия Окончателни данни предходна година септември
15 Външна търговия със стоки регулярна ревизия януари - септември декември
16 Външна търговия със стоки регулярна ревизия януари - декември март следваща година
17 Индекси на цените на износа и вноса регулярна ревизия предходна година септември
18 Икономически сметки за селското стопанство Регулярна ревизия на сметки „Формиране на дохода“, „Предприемачески доход“, и „Капитал“ 2023 14.4.2025
19 Индекси на потребителските цени за месец януари всяка година по окончателни данни Индексите за януари на година Т се обявяват като предварителни, тъй като са изчислени с данни от изследването на домакинските бюджети за периода октомври на година Т-2 - септември на година Т-1. Окончателните данни за индексите на потребителските цени за януари на година Т, изчислени с годишните данни за теглата от изследването на домакинските бюджети за година Т-1, се обявяват заедно с данните за февруари на година Т. януари 2025 март 2025
20 БВП - БНД Benchmark revision 2024 2018-2023* 18.10.2024
21 Нефинансови сметки по институционални сектори Benchmark revision 2024 2018-2023* 23.10.2024
22 Екологични стоки и услуги Ревизия на данните съгласно промяна в методологията от 2019 г., изследването е извадково с дооценка с цел подобряване обхвата на статистическите единици попадащи в сектора на Екологичните стоки и услуги. 2014-2018 31.12.2024
23 Емисии на вредни вещества в атмосферата Ревизия на данните и промяна в емисионните фактори, съгласно промени от 2023 г. на Ръководството EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook на Европейската агенция по околна среда. 2008-2023 21.4.2025