Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през март 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
1 март 2024 г. Цени на производител в услугите IV тримесечие 2023 г.
5 март 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" януари 2024 г.
7 март 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени януари 2024 г.
8 март 2024 г. Индекси на промишленото производство януари 2024 г.
8 март 2024 г. Индекси на строителната продукция януари 2024 г.
8 март 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - предварителни данни 2023 г.
8 март 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво IV тримесечие 2023 г.
8 март 2024 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време - годишни предварителни данни 2023 г.
8 март 2024 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време IV тримесечие 2023 г.
8 март 2024 г. Места за настаняване
2023 г. - годишни данни
11 март 2024 г. Места за настаняване
януари 2024 г.
12 март 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни декември 2023 г.
12март 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни януари 2024 г.
14 март 2024 г. Индекси на потребителските цени февруари 2024 г.
14 март 2024 г. Индекси на потребителските цени - окончателни данни януари 2024 г.
15 март 2024 г. Товарен автомобилен транспорт - годишни данни 2023 г.
15 март 2024 г. Наблюдение на работната сила - годишни данни 2023 г.
22 март 2024 г. Индекс на разходите за труд IV тримесечие 2023 г.
25 март 2024 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) IV тримесечие 2023 г.
26 март 2024 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни IV тримесечие 2023 г.
28 март 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България февруари 2024 г.
29 март 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността февруари 2024 г.
29 март 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите март 2024 г.
29 март 2024 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти II шестмесечие 2023 г.
29 март 2024 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - окончателни данни 2023 г.