Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през август 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
2 август 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2024 г.
2 август 2024 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство ІІ тримесечие 2024 г.
6 август 2024 г. Индекси на производството в услугите май 2024 г.
6 август 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени юни 2024 г.
7 август 2024 г. Наблюдение на потребителите юли 2024 г.
8 август 2024 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради II тримесечие 2024 г. - предварителни данни
9 август 2024 г. Индекси на промишленото производство юни 2024 г.
9 август 2024 г. Индекси на строителната продукция юни 2024 г.
12 август 2024 г. Места за настаняване юни 2024 г.
12 август 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юни 2024 г.
12 август 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни май 2024 г.
12 август 2024 г. Наети лица и средна работна заплата ІІ тримесечие 2024 г.
14 август 2024 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата ІІ тримесечие 2024 г.
14 август 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки ІІ тримесечие 2024 г.
15 август 2024 г. Индекси на цените в селското стопанство ІІ тримесечие 2024 г.
16 август 2024 г. Индекси на потребителските цени юли 2024 г.
16 август 2024 г. Наблюдение на работната сила ІІ тримесечие 2024 г.
19 август 2024 г. Цени на производител в горското стопанство ІІ тримесечие 2024 г.
26 август 2024 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни ІІ тримесечие 2024 г.
23 август 2024 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи II тримесечие 2024 г.
26 август 2024 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) ІІ тримесечие 2024 г.
28 август 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юли 2024 г.
29 август 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти юни 2024 г.
29 август 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите август 2024 г.
30 август 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юли 2024 г.
30 август 2024 г. Чуждестранни преки инвестиции - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2023 - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Пенсионни дружества и фондове - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Специализирани инвестиционни предприятия - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Предприятия с нестопанска цел - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Застрахователни и презастрахователни предприятия - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - предварителни данни 2023 г.
30 август 2024 г. Демография на предприятията с работодател 2022 г.