Премини към основното съдържание

Публикации

Книгоиздаване и печат 2021

четвъртък, 19 януари 2023 - 13:35

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2021.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2021 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2021 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Здравеопазване 2022

сряда, 18 януари 2023 - 12:00
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2022 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Население и демографски процеси 2021

петък, 13 януари 2023 - 17:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2021.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2021 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Образование в Република България 2022

вторник, 6 декември 2022 - 14:16

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2022.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2017/2018 - 2021/2022 учебна година.

Престъпления и осъдени лица 2021

вторник, 6 декември 2022 - 13:58

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2021 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Околна среда 2020

четвъртък, 3 ноември 2022 - 11:00

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2020 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2020 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2016 - 2020 година.
 
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Вода
• Подземни запаси
• Защитени територии и обекти
• Материални потоци
• Отпадъци 
• Шум

Каталог на статистическите издания 2023

петък, 30 септември 2022 - 12:39

Националният статистически институт информира всички потребители на статистическа информация, че излязоха от печат Каталозите на статистическите издания на български и английски език. Каталозите съдържат информация за публикациите, които НСИ ще издаде през следващата година, с техните видове, цени и срокове за излизане от печат.

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021

петък, 23 септември 2022 - 09:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.