Премини към основното съдържание

Публикации

Околна среда 2019

четвъртък, 21 октомври 2021 - 17:03

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2019 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2019 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2015 - 2019 година.
 
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води, пречиствателни станции
• Подземни запаси

Население и демографски процеси 2020

петък, 8 октомври 2021 - 09:50

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2020.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2020 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Книгоиздаване и печат 2020

петък, 1 октомври 2021 - 17:24

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2020.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2020 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2020 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Списание „Статистика“, бр. 3/2021

петък, 24 септември 2021 - 10:54

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2021 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

Образование в Република България 2021

сряда, 1 септември 2021 - 10:04

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2021.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2016/2017 - 2020/2021 учебна година.

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2020

сряда, 1 септември 2021 - 09:51

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2020, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Бюджети на домакинствата в Република България 2020

понеделник, 2 август 2021 - 16:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2020.

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2009 - 2020 година

понеделник, 2 август 2021 - 16:20
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2009 - 2020 година.

Заетост и безработица - годишни данни 2020

вторник, 13 юли 2021 - 16:05
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2020.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.