Премини към основното съдържание

Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021


Данни Теми Месец, година
Население Демографски характеристики – пол, възраст, гражданство, страна на раждане Октомври, 2022
Население Социално-икономически характеристики – степен на завършено образование, икономическа активност Октомври, 2022
Население Етнокултурни характеристики – етническа принадлежност, вероизповедание, майчин език, религиозност Ноември, 2022
Население Миграция – вътрешна миграция, имигранти, местонамиране на работното място Ноември, 2022
Население Здравен статус Декември, 2022
Контролни преброявания Оценка на точността на регистрацията на събраните по време на преброяването данни Ноември, 2022
Оценка на пълнотата на обхвата
Раждаемост и репродуктивно поведение на населението Разпределение на анкетираните лица по основни демографски и социално-икономически характеристики Декември, 2022
Репродуктивни модели на българското семейство
Миграция и миграционно поведение на населението Разпределение на анкетираните лица по основни демографски и социално-икономически характеристики Декември, 2022
Миграционни групи. Потенциални мигранти
Население Геопространствени данни – общ брой на населението Координатна мрежа (пространствена резолюция - 1 кв. км.) Януари, 2023
Жилищни сгради Местонамиране, вид, материал, наличие на асансьор, година на построяване, етажност, наличие на обекти, които се използват за нежилищни цели 8 Юни 2023
Жилища Основни характеристики на жилищата 15 Юни 2023
Жилищни условия на населението Обитавани жилища основни характеристики, материална осигуреност и услуги, използвани от домакинствата. 22 Юни 2023
Домакинства Основни характеристики на домакинствата в страната – местоживеене, вид и размер на домакинствата, брой на децата, колективни домакинства 31 Май 2023
Семейства Основни характеристики на семействата в страната – местоживеене, вид и размер на семейството, брой на децата 5 Юли 2023