Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през януари 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
5 януари 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" ноември 2023 г.
5 януари 2024 г. Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия 2022 г.
8 януари 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени ноември 2023 г.
10 януари 2024 г. Индекси на промишленото производство ноември 2023 г.
10 януари 2024 г. Индекси на строителната продукция ноември 2023 г.
12 януари 2024 г. Нефинансови сметки по институционални сектори ІII тримесечие 2023 г.
12 януари 2024 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІII тримесечие 2023 г.
12 януари 2024 г. Места за настаняване ноември 2023 г.
12 януари 2024 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни октомври 2023 г.
12 януари 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни ноември 2023 г.
15 януари 2024 г. Индекси на потребителските цени декември 2023 г.
17 януари 2024 г. Регистрации и банкрути IV тримесечие 2023 г.
29 януари 2024 г. БВП - регионално ниво 2022 г.
29 януари 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България декември 2023 г.
29 януари 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти ноември 2023 г.
30 януари 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите
януари 2024г.
30 януари 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността декември 2023 г.