Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през декември 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
3 декември 2024 г. Възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи 2023 г.
3 декември 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" октомври 2024 г.
5 декември 2024 г. Индекси на производството в услугите септември 2024 г.
5 декември 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени октомври 2024 г.
6 декември 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво ІІІ тримесечие 2024 г.
6 декември 2024 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време ІІІ тримесечие 2024 г.
6 декември 2024 г. Използване на ИКТ и е-търговия в предприятията 2024 г.
6 декември 2024 г. Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 2024 г.
10 декември 2024 г. Индекси на промишленото производство октомври 2024 г.
10 декември 2024 г. Индекси на строителната продукция октомври 2024 г.
11 декември 2024 г. Места за настаняване октомври 2024 г.
12 декември 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни септември 2024 г.
12 декември 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни октомври 2024 г.
16 декември 2024 г. Индекси на потребителските цени ноември 2024 г.
19 декември 2024 г. Характеристика на състоянието на регионите 2023 г.
20 декември 2024 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2023 г.
20 декември 2024 г. Районни отоплителни и охладителни системи 2023 г.
20 декември 2024 г. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2022 г.
20 декември 2024 г. Сателитни сметки за туризма 2022 г.
20 декември 2024 г. Икономически сметки за селското стопанство 2024 г. - първа оценка
20 декември 2024 г. Индекс на разходите за труд ІІІ тримесечие 2024 г.
23 декември 2024 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни ІІІ тримесечие 2024 г.
23 декември 2024 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) ІІІ тримесечие 2024 г.
27 декември 2024 г. Цени на производител в услугите III тримесечие 2024 г.
27 декември 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България ноември 2024 г.
30 декември 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността ноември 2024 г.
30 декември 2024 г. Бързо растящи предприятия, според броя на заетите в тях - предварителни данни 2023 г.
30 декември 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите декември 2024 г.
30 декември 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти октомври 2024 г.
30 декември 2024 г. Ключови показатели за България последни данни към 30 декември 2024 г.