Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през октомври 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
2 октомври 2024 г. Ключови показатели за България последни данни към 2 октомври 2024 г.
2 октомври 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" август 2024 г.
7 октомври 2024 г. Индекси на производството в услугите юли 2024 г.
7 октомври 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени август 2024 г.
10 октомври 2024 г. Индекси на промишленото производство август 2024 г.
10 октомври 2024 г. Индекси на строителната продукция август 2024 г.
10 октомври 2024 г. Места за настаняване август 2024 г.
11 октомври 2024 г. Икономически сметки за селското стопанство 2023 г. - окончателни данни
11 октомври 2024 г. Регионални икономически сметки за селското стопанство - окончателни данни 2022 г.
11 октомври 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни юли 2024 г.
11 октомври 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни август 2024 г.
15 октомври 2024 г. Индекси на потребителските цени септември 2024 г.
17 октомври 2024 г. Регистрации и банкрути III тримесечие 2024 г.
18 октомври 2024 г. Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени 2023 г.
18 октомври 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - ревизирани данни 2023 г.
18 октомври 2024 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време - годишни данни 2023 г.
21 октомври 2024 г. Прагове по Системата Интрастат 2024 г.
23 октомври 2024 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" II тримесечие 2024 г.
23 октомври 2024 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - актуализирани данни 2023 г.
23 октомври 2024 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" II тримесечие 2024 г.
23 октомври 2024 г. Нефинансови сметки по институционални сектори 2022 г.
23 октомври 2024 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - окончателни данни 2023 г.
28 октомври 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България септември 2024 г.
30 октомври 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите октомври 2024 г.
30 октомври 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти август 2024 г.
30 октомври 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността септември 2024 г.
31 октомври 2024 г. Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" 2023 г.
31 октомври 2024 г. Финансови сметки 2023 г.
31 октомври 2024 г. Демография на предприятията по региони - окончателни данни 2022 г.
31 октомври 2024 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - предварителни данни 2023 г.
31 октомври 2024 г. Екологични стоки и услуги 2022 г.