Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юни 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
4 юни 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" април 2024 г.
5 юни 2024 г. Енергийни баланси - раздел "Доставки на енергия" 2023 г.
6 юни 2024 г. Индекси на производството в услугите март 2024 г.
6 юни 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени април 2024 г.
7 юни 2024 г. Баланс на територията на Република България по вид територии 2023 г.
7 юни 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво І тримесечие 2024 г.
7 юни 2024 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време І тримесечие 2024 г.
10 юни 2024 г. Индекси на промишленото производство април 2024 г.
10 юни 2024 г. Индекси на строителната продукция април 2024 г.
11 юни 2024 г. Места за настаняване април 2024 г.
11 юни 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни март 2024 г.
11 юни 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни април 2024 г.
14 юни 2024 г. Индекси на потребителските цени май 2024 г.
17 юни 2024 г. Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 2023 г.
21 юни 2024 г. Индекс на разходите за труд І тримесечие 2024 г.
24 юни 2024 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) І тримесечие 2024 г.
26 юни 2024 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни І тримесечие 2024 г.
27 юни 2024 г. Издателска дейност 2023 г.
27 юни 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България май 2024 г.
28 юни 2024 г. Умирания по причини и смъртност по причини 2023 г.
28 юни 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юни 2024 г.
28 юни 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти април 2024 г.
28 юни 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2024 г.
28 юни 2024 г. Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 2023 г.
28 юни 2024 г. Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия 2022 г.
28 юни 2024 г. Структурна бизнес статистика за финансовите предприятия 2022 г.
28 юни 2024 г. Цени на производител в услугите I тримесечие 2024 г.
28 юни 2024 г. Иновационна дейност 2022 г.