Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през септември 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
3 септември 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юли 2024 г.
5 септември 2024 г. Индекси на производството в услугите юни 2024 г.
5 септември 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени юли 2024 г.
5 септември 2024 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво ІІ тримесечие 2024 г.
5 септември 2024 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време ІІ тримесечие 2024 г.
10 септември 2024 г. Индекси на промишленото производство юли 2024 г.
10 септември 2024 г. Индекси на строителната продукция юли 2024 г.
11 септември 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни юни 2024 г.
11 септември 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юли 2024 г.
12 септември 2024 г. Места за настаняване юли 2024 г.
13 септември 2024 г. Стокообмен на Р България - окончателни данни 2023 г.
16 септември 2024 г. Индекси на потребителските цени август 2024 г.
20 септември 2024 г. Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 2022 г.
20 септември 2024 г. Индекс на разходите за труд ІІ тримесечие 2024 г.
24 септември 2024 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) ІІ тримесечие 2024 г.
25 септември 2024 г. Система на здравни сметки 2022 г.
26 септември 2024 г. Индекси на цените на износа и вноса - окончателни данни 2023 г.
27 септември 2024 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни ІІ тримесечие 2024 г.
27 септември 2024 г. Цени на производител в услугите II тримесечие 2024 г.
27 септември 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България август 2024 г.
30 септември 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите септември 2024 г.
30 септември 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти юли 2024 г.
30 септември 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността август 2024 г.
30 септември 2024 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти I шестмесечие 2024 г.