Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2024


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
1 април 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти януари 2024 г.
2 април 2024 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" февруари 2024 г.
3 април 2024 г. Ключови показатели за България последни данни към 3 април 2024 г.
5 април 2024 г. Индекси на производството в услугите януари 2024 г.
5 април 2024 г. Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени февруари 2024 г.
10 април 2024 г. Индекси на промишленото производство февруари2024 г.
10 април 2024 г. Индекси на строителната продукция февруари 2024 г.
10 април 2024 г. Места за настаняване
февруари 2024 г.
11 април 2024 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2024 г.
11 април 2024 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2024 г.
12 април 2024 г. Икономически сметки за селското стопанство 2023 г. - втора оценка
15 април 2024 г. Индекси на потребителските цени март 2024 г.
17 април 2024 г. Регистрации и банкрути I тримесечие 2024 г.
18 април 2024 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2023 г.
22 април 2024 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2023 г.
22 април 2024 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2023 г.
22 април 2024 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2023 г.
22 април 2024 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2023 г.
25 април 2024 г. Детски ясли 2023 г.
26 април 2024 г. Образование в Република България 2023/2024 учебна година
26 април 2024 г. Статистика на доходите и условията на живот 2023 г.
26 април 2024 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2023 г.
29 април 2024 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2024 г.
29 април 2024 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2024 г.
29 април 2024 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2024 г.
29 април 2024 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2023 г.
30 април 2024 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2024 г.
30 април 2024 г. Екологични данъци 2022 г.