Премини към основното съдържание

Индекси на цени на износа по тримесечия

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.2.1.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ИЗНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 20211 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2020 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 109.5 111.9      
00 Живи животни, различни от рибата 99.0 114.3      
01 Месо и месни продукти 98.8 109.6      
02 Млечни продукти и птичи яйца 100.6 102.0      
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 101.3 102.1      
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 116.1 118.1      
05 Зеленчуци и плодове 107.8 98.0      
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 103.4 104.7      
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 103.7 101.8      
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 108.3 127.2      
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 104.2 105.7      
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 100.7 105.9      
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 103.0 104.4      
12 Тютюн и тютюневи изделия 98.6 107.8      
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 137.4 138.0      
21 Сурови кожи 96.5 117.8      
22 Маслодайни семена и плодове 121.7 143.3      
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 93.4 95.0      
24 Корк и дървен материал 104.4 102.5      
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 110.5 145.0      
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 94.0 94.2      
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 98.6 98.7      
28 Метални руди и метални отпадъци 161.6 150.2      
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 96.8 97.5      
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 130.4 143.4      
32 Въглища, кокс и брикети 94.9 99.2      
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 135.9 151.3      
34 Газ, природен и промишлен 107.2 112.7      
35 Електрическа енергия 119.2 127.5      
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 136.0 166.9      
41 Животински мазнини и масла 136.1 167.0      
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 136.7 167.8      
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 117.1 138.1      
5 Химични вещества и продукти 112.1 129.5      
51 Органични химични вещества 99.3 102.5      
52 Неорганични химични вещества 105.7 109.8      
53 Багрила и пигменти 106.3 108.7      
54 Лекарствени вещества и продукти 123.8 153.5      
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 99.4 101.9      
56 Минерални или химични торове 120.6 146.4      
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 131.0 161.8      
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 102.3 124.6      
59 Химически вещества и продукти, н.д. 111.1 134.5      
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 114.4 121.3      
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 100.2 86.5      
62 Артикули от каучук 100.7 98.9      
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 103.2 115.1      
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 97.5 100.7      
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 90.0 99.2      
66 Продукти от други неметални минерални суровини 100.3 98.7      
67 Чугун и стомана 120.6 146.2      
68 Благородни и цветни метали 127.2 135.2      
69 Други артикули от метал 105.1 106.1      
7 Машини, оборудване и превозни средства 102.6 104.5      
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 104.4 107.0      
72 Машини със специално предназначение 92.6 104.3      
73 Металообработващи машини 97.0 96.0      
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 101.8 101.8      
75 Офис и компютърна техника 100.7 101.0      
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 108.3 95.4      
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 104.7 104.7      
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 102.4 111.1      
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 99.9 107.6      
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 98.3 98.9      
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 101.9 102.3      
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 100.3 103.6      
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 98.7 95.2      
84 Облекло и допълнения за облекло 103.9 94.0      
85 Обувки 113.0 106.6      
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 98.6 98.3      
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 104.7 114.4      
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 92.8 98.3      
Oбщо   110.6 116.3      

1 Данните са предварителни
28.09.2021