Годишни данни за публично-частни партньорства


Динамичен ред: GFS_PPP.xls
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЧП ЗАПИСАНИ ИЗВЪН БАЛАНСА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2017
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансови национални сметки"
Eлена Петрова
Теодора Тодорова
Главен експерт
Главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 507
+359 2 9857 609

Последно обновяване на данните: 31.10.2018

Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Публично-частни партньорства (ПЧП) са дългосрочни договори между две единици - частно или публично дружество  и държавно предприятие. Дружеството създава и управлява активите с цел производство и предоставяне на услуга. ПЧП  се  записват задбалансово в сметките на държавно управление и не се считат за тяхна икономическа собственост  в момента на отчитането им.   
2 Използвани класификации • Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010)
3 Обхват На основание Директива 2011/85 на ЕС  държавите-членки на ЕС следва да публикуват  годишни данни  за общо задължения на ПЧП записани извън баланса на държавно управление. Данните включват сектор "Държавно управление" (S.13) и неговите подсектори.  Съгласно ЕСС 2010  сектор "Държавно управление" се състои от три подсектора - подсектор "Централно държавно управление" (S.1311); подсектор "Местно управление" (S.1313) и подсектор "Социалноосигурителни фондове" (S.1314).
4 Единици на измерванe млн.лв.
5 Период, за който се отнасят данните годишни данни
6 Период, за който има налични данни няма случай
7 Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски) • Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010);
• Директива 2011/85 на ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки на ЕС             
8 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
9 Начини на разпространение на информацията • Интернет страница www.nsi.bg
10 Методологични документи • Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010)
11 Източници на данни договори за ПЧП
12 Честота на събиране на данните годишно
13 Начин за събиране на данните Изчерпателно за всички  ПЧП договори

Страници