Премини към основното съдържание

Основни макроикономически показатели 2007

Публикувано на: 08.12.2008 - 13:39
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната печатна публикация "Основни макроикономически показатели 2007". Тя съдържа статистическа информация за макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС '93) и Европейската система за сметки (ЕСНС '95). Публикацията съдържа динамични редове с данни за: брутния вътрешен продукт на Република България за периода 1980 - 2007 г.; основните показатели, характеризиращи развитието на икономиката след 1990 г.; основните агрегати на човек от населението за периода 1992 - 2007 г.
Данните за брутния вътрешен продукт съгласно производствения метод, метода на доходите и тези по метода на разходите за крайно използване се отнасят за периода 2003 - 2007 г. За основните компоненти на БВП по производствения метод и по метода на разходите за крайно използване са публикувани и индекси на физическия обем спрямо предходната година, дефлатори спрямо предходната година, съотношения и относителни дялове. Сметки "Производство" и "Формиране на дохода" са представени по икономически дейности. Изданието предоставя информация за заетите лица и отработените човекочасове по икономически сектори и дейности за периода 2003 - 2007 година. Представени са секторни сметки за 2006 г., основни нефинансови индикатори за сектор "Държавно управление" за 2006 и 2007 г. , разходи на сектор "Държавно управление" по функции за 2006 г. и видове данъци и социални осигуровки по подсектори на "Държавно управление" - 2006 - 2007 г.
В публикацията са включени годишни финансови национални сметки за 2005 година. Предложена е информация за регионалния БВП и регионалната брутна добавена стойност за периода 2003 - 2006 година.
Данните за 2007 г. са предварителни.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието.
 
Цена на печатното издание: 19.00 лева
Цена на електронното издание (на CD): 17.00 лева
Комплект: 28.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. „Панайот Волов“ № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ