Основни макроикономически показатели 2007

Основни макроикономически показатели 2007
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната печатна публикация "Основни макроикономически показатели 2007". Тя съдържа статистическа информация за макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС '93) и Европейската система за сметки (ЕСНС '95). Публикацията съдържа динамични редове с данни за: брутния вътрешен продукт на Република България за периода 1980 - 2007 г.; основните показатели, характеризиращи развитието на икономиката след 1990 г.; основните агрегати на човек от населението за периода 1992 - 2007 г.
Данните за брутния вътрешен продукт съгласно производствения метод, метода на доходите и тези по метода на разходите за крайно използване се отнасят за периода 2003 - 2007 г. За основните компоненти на БВП по производствения метод и по метода на разходите за крайно използване са публикувани и индекси на физическия обем спрямо предходната година, дефлатори спрямо предходната година, съотношения и относителни дялове. Сметки "Производство" и "Формиране на дохода" са представени по икономически дейности. Изданието предоставя информация за заетите лица и отработените човекочасове по икономически сектори и дейности за периода 2003 - 2007 година. Представени са секторни сметки за 2006 г., основни нефинансови индикатори за сектор "Държавно управление" за 2006 и 2007 г. , разходи на сектор "Държавно управление" по функции за 2006 г. и видове данъци и социални осигуровки по подсектори на "Държавно управление" - 2006 - 2007 г.
В публикацията са включени годишни финансови национални сметки за 2005 година. Предложена е информация за регионалния БВП и регионалната брутна добавена стойност за периода 2003 - 2006 година.
Данните за 2007 г. са предварителни.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието.
 
Цена на печатното издание: 19.00 лева
Цена на електронното издание (на CD): 17.00 лева
Комплект: 28.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. „Панайот Волов“ № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ