Премини към основното съдържание

Основни макроикономически показатели 2010

Публикувано на: 25.10.2012 - 14:50
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронна публикация "Основни макроикономически показатели 2010" (на български и английски език).
Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС '93) и Европейската система от сметки (ЕСС '95). Публикацията съдържа динамични редове с данни за: брутния вътрешен продукт на Република България за периода 1995 - 2010 г.; основните показатели, характеризиращи развитието на икономиката след 2006 г.; основните агрегати на човек от населението за периода 2006-2010 г.
Данните за брутния вътрешен продукт съгласно производствения метод, метода на доходите и тези по метода на разходите за крайно използване се отнасят за периода 2006 - 2010 г. За основните компоненти на БВП по производствения метод и по метода на разходите за крайно използване са публикувани и индекси на физическия обем спрямо предходната година, дефлатори спрямо предходната година, съотношения и относителни дялове. Сметки "Производство" и "Формиране на дохода" са представени по икономически дейности в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008). Изданието предоставя информация за заетите лица и отработените човекочасове по икономически сектори и дейности за периода 2006 - 2010 година. Представени са ревизирани секторни сметки за периода 2006 - 2010 г., основни нефинансови индикатори за сектор "Държавно управление" за 2006 - 2010 г. , разходи на сектор "Държавно управление" по функции за 2009 и 2010 г. и видове данъци и социални осигуровки по подсектори на "Държавно управление" за 2006 - 2010 г.
В публикацията са включени годишни финансови национални сметки за периода 2006 - 2010 г.
Предложена е информация за регионалния БВП и регионалната брутна добавена стойност за периода 2006 - 2009 година.
 
Цена: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ