Премини към основното съдържание

Основни макроикономически показатели 2008

Публикувано на: 02.12.2009 - 14:54
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "Основни макроикономически показатели 2008" (на български и английски език).
Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС '93) и Европейската система от сметки (ЕСС '95). Публикацията съдържа динамични редове с данни за: брутния вътрешен продукт на Република България за периода 1980 - 2008 г.; основните показатели, характеризиращи развитието на икономиката след 1992 г.; основните агрегати на човек от населението за периода 1993 - 2008 г.
Данните за брутния вътрешен продукт съгласно производствения метод, метода на доходите и тези по метода на разходите за крайно използване се отнасят за периода 2004 - 2008 г. За основните компоненти на БВП по производствения метод и по метода на разходите за крайно използване са публикувани и индекси на физическия обем спрямо предходната година, дефлатори спрямо предходната година, съотношения и относителни дялове. Сметки "Производство" и "Формиране на дохода" са представени по икономически дейности. Изданието предоставя информация за заетите лица и отработените човекочасове по икономически сектори и дейности за периода 2004 - 2008 година. Представени са секторни сметки за 2007 г., основни нефинансови индикатори за сектор "Държавно управление" за 2007 и 2008 г. , разходи на сектор "Държавно управление" по функции за 2007 г. и видове данъци и социални осигуровки по подсектори на "Държавно управление" - 2007 - 2008 г.
В публикацията са включени годишни финансови национални сметки за 2007 г.
Предложена е информация за регионалния БВП и регионалната брутна добавена стойност за периода 2004 - 2007 година. Данните за 2007 и 2008 г. са предварителни.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието (на CD).
 
Цена на печатното издание: 18.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 14.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 25.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ