Годишни данни за задълженията на държавните предприятия


Динамичен ред: GFS_Liabilities_PC.xls
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансова статистика"
Елза Барбова
Елена Н. Петрова
държавен експерт
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 115
+359 2 9857 507
 
Последно обновяване на данните: 27.12.2018 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните за задълженията на държавните предприятия се получават от годишните отчети за дейността, предоставени в НСИ съгласно Закона за статистиката и са дължими към края на годината. Тези предприятия са класифицирани извън сектор "Държавно управление" защото са пазарни производители, съгласно методологията на Европейската система от национални и регионални сметки 2010.
2Използвани класификации• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010)
3ОбхватНа основание Директива 2011/85 на ЕС държавите-членки на ЕС следва да публикуват годишни данни за задълженията на държавните предприятия. В обхвата на държавните предприятия попадат предприятията класифицирани в секторите "Нефинансовите предприятия", "Финансови корпорации" и "Нетърговски организации, обслужващи домакинствата", но са контролирани от сектор "Държавно управление" и неговите подсектори. Съгласно ЕСС 2010 сектор "Държавно управление" се състои от три подсектора - подсектор "Централно държавно управление"; подсектор "Местно управление" и подсектор "Социалноосигурителни фондове".
4Единици на измерванe% от БВП
5Период, за който се отнасят даннитегодишни данни
6Период, за който има налични данни2013 - 2017
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010);
• Директива 2011/85 на ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки на ЕС
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010)
11Източници на данни• годишни отчети за дейността на държавните предприятия, предоставяни в НСИ съгласно Закона за статистиката
12Честота на събиране на даннитегодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици със задължения над 0.01 % от БВП.

 

Страници