Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през септември 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
1 септември 2023 г. Цени на производител в услугите II тримесечие 2023 г.
7 септември 2023 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво ІІ тримесечие 2023 г.
7 септември 2023 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време ІІ тримесечие 2023 г.
8 септември 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията юли 2023 г.
12 септември 2023 г. Места за настаняване юли 2023 г.
13 септември 2023 г. Стокообмен на Р България - окончателни данни 2022 г.
13 септември 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни юни 2023 г.
13 септември 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни юли 2023 г.
14 септември 2023 г. Oсновни резултати от изследването на образованието и обучението за възрастни (AES2022) 2022
15 септември 2023 г. Индекси на потребителските цени август 2023 г.
20 септември 2023 г. Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 2021 г.
21 септември 2023 г. Индекс на разходите за труд ІІ тримесечие 2023 г.
25 септември 2023 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) ІІ тримесечие 2023 г.
28 септември 2023 г. Индекси на цените на износа и вноса - предварителни данни ІІ тримесечие 2023 г.
28 септември 2023 г. Индекси на цените на износа и вноса - окончателни данни 2022 г.
29 септември 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България август 2023 г.
29 септември 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите септември 2023 г.
29 септември 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти юли 2023 г.
29 септември 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността август 2023 г.
29 септември 2023 г. Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти I шестмесечие 2023 г.