Външна търговия


 • Статистически данни
  • Износ и внос
   • Износ и внос - предварителни данни
    • по месеци
    • по основни търговски партньори
    • по сектори на Стандартната външнотърговска класификация
   • Износ и внос - окончателни данни
    • по месеци
    • по основни търговски партньори
    • по сектори на Стандартната външнотърговска класификация
  • Индекси на цени на износа и вноса
   • Индекси на цени на износа по тримесечия
   • Индекси на цени на вноса по тримесечия
 • ИНТРАСТАТ
  • Класификации
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2016 г.
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила до 31.12.2012 година)
   • Стандартна външнотърговска класификация - SITC rev.4
   • Класификатор на вида на сделката
   • Класификатор за вида на статистическата процедура
   • Система за класификации
  • Нормативна уредба
   • Закон за статистиката
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.01.2008 г. до 30.06.2012 г.
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г.
   • Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Изменения и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за ВОТС
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2020 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2019 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.87 от 19.10.2018 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2018 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 24.10.2017 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2017 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.84 от 25.10.2016 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2016 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.80 от 16.10.2015 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2015 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.89 от 28.10.2014 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2014 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.94 от 29.10.2013 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2013 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.82 от 26.10.2012 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2012 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.83 от 25.10.2011 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2010 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 27.10.2009 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2009 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.92 от 24.10.2008 година)
   • Инструкция за предоставяне на данни за вътрешнообщностната търговия със стоки от НАП на НСИ
   • Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
   • Анекс № 1 към Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
  • Указания и контакти
   • Статистически наръчник на търговеца
   • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • Статистически данни
 • ИНТРАСТАТ
  • Класификации
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2020 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2019 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2018 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)
   • Комбинирана номенклатура за 2017 г.
   • Комбинирана номенклатура за 2016 г.
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)
   • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила до 31.12.2012 година)
   • Стандартна външнотърговска класификация - SITC rev.4
   • Класификатор на вида на сделката
   • Класификатор за вида на статистическата процедура
   • Система за класификации
  • Нормативна уредба
   • Закон за статистиката
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.01.2008 г. до 30.06.2012 г.
   • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г.
   • Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Изменения и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
   • Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за ВОТС
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2020 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2019 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.87 от 19.10.2018 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2018 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 24.10.2017 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2017 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.84 от 25.10.2016 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2016 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.80 от 16.10.2015 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2015 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.89 от 28.10.2014 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2014 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.94 от 29.10.2013 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2013 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.82 от 26.10.2012 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2012 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.83 от 25.10.2011 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2010 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 27.10.2009 година)
   • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2009 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.92 от 24.10.2008 година)
   • Инструкция за предоставяне на данни за вътрешнообщностната търговия със стоки от НАП на НСИ
   • Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
   • Анекс № 1 към Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
  • Указания и контакти
   • Статистически наръчник на търговеца
   • Контакти за методологически въпроси по Интрастат
 • вторник, 9 април 2013 - 11:00

  През периода януари - февруари 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв., a вносът нараства с 14.1% и е на стойност 3.3 млрд. лева.
  През периода януари - февруари 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 6.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 18.4%, а общата стойност на внесените стоки е 7.8 млрд. лв. и нараства с 9.7%.

 • вторник, 12 март 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 34.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лв., a вносът нараства с 21.2% и е на стойност 1.7 млрд. лева.
  През януари 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3.5 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2012 г. износът се увеличава с 23.9%, а общата стойност на внесените стоки е 3.7 млрд. лв. и нараства с 6.4%.

 • понеделник, 11 март 2013 - 11:00

  През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% спрямо 2011 г. и е в размер на 23.8 млрд. лв., а вносът се увеличава със 7.5% и е на стойност 29.2 млрд. лева.
  През декември 2012 г. износът за ЕС намалява с 10.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лв., а вносът се намалява със 7.9% и е на стойност 2.2 млрд. лева.

 • понеделник, 11 февруари 2013 - 11:00

  През 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.8% спрямо предходната година и е в размер на 16.9 млрд. лв., a вносът нараства с 10.8% и е на стойност 20.6 млрд. лева.
  През 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40.7 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се увеличава с 2.6%, а общата стойност на внесените стоки е 49.8 млрд. лв. и нараства с 8.8%.

 • петък, 8 февруари 2013 - 11:00

  През периода януари - ноември 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 22.1 млрд. лв., а вносът се увеличава с 8.9% и е на стойност 27.0 млрд. лева.
  През ноември 2012 г. износът за ЕС намалява с 2.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.6% и е на стойност 2.7 млрд. лева.

 • сряда, 9 януари 2013 - 11:00

  През периода януари - октомври 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 19.9 млрд. лв., а вносът се увеличава с 9.5% и е на стойност 24.3 млрд. лева.
  През октомври 2012 г. износът за ЕС намалява със 7.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лв., а вносът се увеличава с 2.9% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

 • сряда, 9 януари 2013 - 11:00

  През периода януари - ноември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 13.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 15.6 млрд. лв., a вносът нараства с 11.1% и е на стойност 19.0 млрд. лева.
  През първите единадесет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 3.1%, а общата стойност на внесените стоки е 46.0 млрд. лв. и нараства с 9.8%.

 • понеделник, 10 декември 2012 - 11:00

  През периода януари - октомври 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 13.9 млрд. лв., a вносът нараства с 12.8% и е на стойност 17.3 млрд. лева.
  През първите десет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 33.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 41.6 млрд. лв. и нараства с 10.8%.

 • понеделник, 10 декември 2012 - 11:00

  През периода януари - септември 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 17.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 10.4% и е на стойност 21.7 млрд. лева.
  През септември 2012 г. износът за ЕС намалява с 4.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лв., а вносът намалява с 2.5% и е на стойност 2.3 млрд. лева.

 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През периода януари - септември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лв., a вносът нараства с 12.1% и е на стойност 15.4 млрд. лева.
  През първите девет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 30.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 37.1 млрд. лв. и нараства с 11.0%.

Страници

Страници