Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 11 април 2011 - 11:00

През периода януари - февруари 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 65.5% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2.4 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 49.6% и възлиза на 2.6 млрд. лева.
През периода януари - февруари 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за близо 6.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 58.9%, а общата стойност на внесените стоки е 6.2 млрд. лв. и се е увеличила с 36.3%.

четвъртък, 7 април 2011 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през февруари 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% под нивото от предходния месец.

четвъртък, 7 април 2011 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2011 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.4% в сравнение с януари 2011 година. Kалендарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 15.2% спрямо съответния месец на 2010 година.

четвъртък, 7 април 2011 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни, оборотът в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени през февруари 2011 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец. За същия раздел оборотът, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи спад от 0.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 6 април 2011 - 11:00

В края на 2010 г. броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е 32 с капацитет 3 854 места. Настанените в тях деца са 2 455.
И през 2010 г. продължава тенденцията на намаление на общия брой на настанените в ДМСГД деца. Към 31.12.2010 г. намалението е с 8.4% в сравнение с края на 2009 година.

петък, 1 април 2011 - 11:00

През 2010 г. се наблюдава тенденция на намаление (с 8.0%) на броя на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни. Броят им през 2010 г. е най-нисък през последните години - 12 108.
Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в детските педагогически стаи за първи път, през 2010 г. е по-голям с 0.3% спрямо 2009 г. и достига 4 170.

сряда, 30 март 2011 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2011 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 12.5%. Общият индекс на цените на производител нараства с 1.6% спрямо предходния месец, а спрямо февруари 2010 г. е регистрирано увеличение с 13.8%.

понеделник, 28 март 2011 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2011 г. са 246.2 хил., или с 2.5% повече в сравнение с февруари 2010 година. Посещенията на чужденци в България през февруари 2011 г. са 291.3 хил. и нарастват с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година.

Страници