Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 9 май 2011 - 11:00

Сезонно изгладеният индекс на строителната продукция през март 2011 г. спрямо предходния месец е 96.9% и намалението е с 3.1%.

понеделник, 9 май 2011 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ през март 2011 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени отбелязва ръст от 0.5% спрямо предходния месец.

понеделник, 9 май 2011 - 11:00

По предварителни данни през март 2011 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.1% в сравнение с февруари 2011 година. Kалендарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5.1% спрямо съответния месец на 2010 година.

понеделник, 9 май 2011 - 11:00

През периода януари - февруари 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 55.0% спрямо същия период на предходната година и надвишава 3.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 28.4% и също надвишава 3.6 млрд. лева.
През февруари 2011 г. износът за ЕС нараства с 41% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 20.8% и достига 1.9 млрд. лева.

понеделник, 9 май 2011 - 11:00

В периода октомври 2009 – октомври 2010 г. Националният статистически институт проведе петото поред целогодишно изследване на бюджета на времето на населението.

понеделник, 2 май 2011 - 11:00

Към края на 2010 г. в страната функционират 731 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 28 139 места в тях. През 2010 г. продължава трайната тенденция на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ се увеличава с 1 187 (4.4%).

понеделник, 2 май 2011 - 11:00

През първото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 951 жилищни сгради с 2 458 жилища в тях, на 37 административни сгради/офиси и на 954 други сгради. Започнал е строежът на 459 жилищни сгради с 1 540 жилища в тях, на 26 административни сгради/офиси и на 409 други сгради.

петък, 29 април 2011 - 11:00

През периода 2006 - 2010 г. образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.9% през 2006 г. на 23.2% през 2010 г., или с 1.3 процентни пункта, а на тези със средно образование се увеличава от 52.5 на 56.2%, или с 3.7 процентни пункта. Същевременно относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование намалява с 5.0 процентни пункта - от 25.6 на 20.6%. Това означава, че понастоящем 79.4% от населението в най-активната възраст за трудова дейност (25 - 64 г.) е със средно или висше образование.

четвъртък, 28 април 2011 - 16:20

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2011 г. е с 1.0% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 12.1%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.0% спрямо предходния месец, а спрямо март 2010 г. е регистрирано увеличение с 13.5%.

четвъртък, 28 април 2011 - 11:00

През април 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.4 пункта, възстановявайки наполовина спада от предходния месец. За да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, остават още 10.0 пункта. Подобрението се дължи на промишлеността и сектора на услугите, а в строителството и търговията на дребно бизнес климатът се влошава.

Страници