Премини към основното съдържание

Индекси на цени на вноса по тримесечия

Динамичен ред: fTrade_1.2.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ВНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 20231 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2022 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 109.9 109.8 109.2 111.5 110.2
00 Живи животни, различни от рибата 86.6 102.4 103.3 121.1 99.8
01 Месо и месни продукти 115.4 128.2 127.2 124.0 123.6
02 Млечни продукти и птичи яйца 99.2 92.5 90.4 90.5 92.9
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 109.1 105.9 102.2 104.7 105.3
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 111.3 111.8 109.1 113.5 111.5
05 Зеленчуци и плодове 118.7 106.6 103.9 114.2 110.9
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 105.8 131.8 125.5 103.3 117.8
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 103.0 101.7 112.2 118.1 109.3
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 109.2 110.8 106.5 101.4 106.4
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 114.7 107.5 108.6 112.0 110.7
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 110.0 108.0 112.2 114.7 111.5
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 112.5 110.8 114.6 108.8 111.8
12 Тютюн и тютюневи изделия 107.8 104.9 109.4 119.4 111.2
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 100.7 88.8 88.8 89.6 93.0
21 Сурови кожи 100.0 89.5 89.4 90.2 90.5
22 Маслодайни семена и плодове 94.6 77.6 67.4 65.2 74.0
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 90.9 86.8 82.5 86.6 86.8
24 Корк и дървен материал 90.9 84.9 85.8 75.7 84.1
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 106.7 113.8 96.8 98.4 104.4
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 112.2 100.7 98.6 98.7 102.8
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 88.2 76.8 72.5 88.9 83.4
28 Метални руди и метални отпадъци 101.1 89.2 93.1 97.2 96.7
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 121.4 91.6 90.9 90.5 98.1
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 73.3 58.9 79.3 96.9 74.8
32 Въглища, кокс и брикети 114.1 77.2 74.9 70.5 84.3
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 88.4 80.4 91.0 87.1 86.9
34 Газ, природен и промишлен 62.7 43.9 64.9 83.5 58.7
35 Електрическа енергия 84.8 89.6 90.5 135.7 102.4
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 85.1 71.0 63.4 65.5 69.1
41 Животински мазнини и масла 115.7 103.8 91.6 88.9 99.3
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 82.9 65.8 60.9 63.5 66.7
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 85.2 82.1 74.5 68.8 72.6
5 Химични вещества и продукти 101.6 93.3 89.3 92.7 93.9
51 Органични химични вещества 94.3 99.0 86.7 88.6 92.0
52 Неорганични химични вещества 75.7 78.9 70.8 54.6 68.6
53 Багрила и пигменти 107.6 103.3 100.6 104.3 103.8
54 Лекарствени вещества и продукти 112.3 104.6 123.8 121.7 113.9
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 109.4 104.9 103.4 107.2 106.2
56 Минерални или химични торове 86.4 74.4 49.5 61.6 63.0
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 86.6 81.7 75.5 74.8 79.7
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 99.8 91.2 97.5 92.1 95.1
59 Химически вещества и продукти, н.д. 110.5 87.0 78.7 81.5 90.4
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 97.4 94.6 88.1 88.5 92.2
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 123.8 124.2 124.3 112.3 121.5
62 Артикули от каучук 108.2 105.5 102.0 105.1 105.2
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 98.6 90.3 85.8 85.2 90.0
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 106.4 95.4 88.0 87.4 93.9
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 99.3 97.7 85.7 96.8 94.8
66 Продукти от други неметални минерални суровини 108.9 99.3 100.4 102.9 102.7
67 Чугун и стомана 83.8 83.9 74.2 74.8 79.2
68 Благородни и цветни метали 98.0 95.8 91.7 89.2 94.0
69 Други артикули от метал 105.5 104.9 99.6 97.1 101.7
7 Машини, оборудване и превозни средства 103.1 99.1 100.4 98.1 100.1
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 103.0 86.2 97.7 102.2 96.6
72 Машини със специално предназначение 111.7 112.6 107.7 116.0 111.7
73 Металообработващи машини 83.5 83.4 105.3 96.6 93.4
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 105.2 108.3 95.6 106.3 103.7
75 Офис и компютърна техника 90.4 90.0 94.1 86.3 89.3
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 106.8 92.4 101.5 91.9 97.4
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 100.8 94.2 99.1 88.3 95.5
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 105.7 102.6 106.5 106.1 105.2
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 87.7 93.3 84.2 99.1 91.5
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 104.5 101.8 98.5 99.5 100.6
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 88.6 87.1 90.0 87.5 88.7
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 101.7 96.9 96.1 98.2 98.7
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 103.8 88.9 109.4 125.1 106.4
84 Облекло и допълнения за облекло 116.1 104.9 104.1 109.9 108.6
85 Обувки 106.7 112.4 105.1 122.9 110.5
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 116.3 119.1 103.9 94.3 105.8
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 103.8 91.1 110.8 102.3 100.5
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 97.7 98.6 93.5 95.3 95.6
Oбщо   99.8 94.8 94.5 95.9 96.2

1 Данните са предварителни
26.03.2024