Премини към основното съдържание

Индекси на цени на вноса по тримесечия

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.2.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ВНОСА НА СТОКИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ НА 20221 ГОДИНА ПРИ БАЗА СРЕДНОГОДИШНИ ЦЕНИ НА 2021 ГОДИНА
Kод по SITC Наименование I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие Година
0 Храни и живи животни 111.9 115.1 122.2 129.2 119.8
00 Живи животни, различни от рибата 103.0 122.7 105.5 98.1 106.1
01 Месо и месни продукти 108.7 133.7 138.6 144.3 130.9
02 Млечни продукти и птичи яйца 122.2 125.3 130.6 143.4 129.2
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях 111.2 117.4 115.8 114.2 114.6
04 Зърнени растения и мелничарски продукти 111.1 104.4 122.7 131.6 117.1
05 Зеленчуци и плодове 114.9 111.0 106.9 118.5 112.7
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед 115.7 95.8 122.3 146.4 115.2
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях 102.3 114.3 120.8 127.7 118.3
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни) 109.0 120.6 121.1 115.6 116.9
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация 117.4 117.3 123.0 126.4 121.5
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 104.8 106.3 109.4 98.1 104.5
11 Безалкохолни и алкохолни напитки 104.0 111.0 114.5 114.6 112.3
12 Тютюн и тютюневи изделия 105.6 101.9 103.9 101.4 101.8
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 116.5 132.6 111.5 106.0 112.3
21 Сурови кожи 117.6 132.8 110.8 106.5 110.0
22 Маслодайни семена и плодове 117.8 145.3 137.8 126.9 132.9
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран) 119.8 131.9 134.4 126.6 126.0
24 Корк и дървен материал 111.4 131.2 137.9 144.5 130.7
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране 127.0 143.2 133.5 138.1 129.4
26 Текстилни влакна и техните отпадъци 116.4 127.0 132.0 142.9 128.5
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни) 126.8 137.0 133.5 134.4 138.3
28 Метални руди и метални отпадъци 117.0 128.3 100.7 96.1 104.6
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д. 96.5 111.8 119.9 126.6 108.6
3 Минерални горива, масла и подобни продукти 198.8 162.3 142.0 137.7 155.1
32 Въглища, кокс и брикети 151.7 186.9 223.8 181.1 194.7
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти 143.9 168.4 163.0 159.6 157.2
34 Газ, природен и промишлен 218.7 154.5 127.5 125.8 148.4
35 Електрическа енергия 237.5 239.2 187.6 159.2 186.6
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци 122.9 145.0 127.8 117.0 123.6
41 Животински мазнини и масла 126.1 150.9 164.9 183.0 158.4
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход 122.9 147.0 123.1 107.4 119.0
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д. 120.9 129.3 134.9 149.9 138.3
5 Химични вещества и продукти 116.6 119.4 125.6 118.8 119.8
51 Органични химични вещества 124.2 127.4 121.8 119.2 123.0
52 Неорганични химични вещества 149.1 162.2 152.3 158.9 155.4
53 Багрила и пигменти 112.7 110.2 111.4 118.1 112.6
54 Лекарствени вещества и продукти 95.8 90.9 104.4 100.1 98.6
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати 111.2 110.4 114.0 114.9 112.3
56 Минерални или химични торове 177.0 191.8 165.5 180.0 172.0
57 Пластмаси (полимери) в първични форми 125.8 135.4 127.4 117.0 123.1
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса 105.7 116.6 117.6 116.6 114.2
59 Химически вещества и продукти, н.д. 120.0 125.4 136.4 129.3 127.5
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала 116.4 129.3 123.6 120.9 121.8
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д. 86.8 99.4 122.3 144.6 114.7
62 Артикули от каучук 109.0 115.1 121.3 111.3 114.4
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели) 98.9 125.9 123.2 131.9 120.4
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон 116.7 129.1 133.7 139.8 130.0
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло) 115.3 122.4 119.4 121.3 119.1
66 Продукти от други неметални минерални суровини 111.7 126.9 130.8 141.7 127.8
67 Чугун и стомана 119.5 141.8 127.5 115.4 123.2
68 Благородни и цветни метали 124.3 134.6 119.7 114.8 123.0
69 Други артикули от метал 114.0 115.5 116.8 118.5 116.3
7 Машини, оборудване и превозни средства 104.1 112.1 117.9 116.8 113.2
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия 110.6 129.3 116.8 102.3 113.3
72 Машини със специално предназначение 94.6 101.1 108.1 107.7 102.8
73 Металообработващи машини 83.2 97.8 99.3 109.4 103.2
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д. 108.5 106.5 112.6 112.4 109.9
75 Офис и компютърна техника 119.4 113.5 131.9 129.6 123.1
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 93.6 119.8 122.2 122.6 113.1
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях 107.0 113.7 123.8 120.2 117.0
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета 106.5 115.3 118.9 118.4 115.4
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства 102.5 121.3 102.0 121.0 112.0
8 Разнообразни готови продукти, н.д. 106.1 109.9 113.5 115.5 111.7
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д. 124.9 127.1 120.4 113.0 121.1
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни 117.4 120.3 129.2 132.0 125.0
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни 88.0 109.3 110.3 116.4 112.2
84 Облекло и допълнения за облекло 103.4 100.5 110.9 115.5 108.8
85 Обувки 93.4 113.2 113.2 129.3 112.9
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д. 102.0 98.0 102.0 117.2 105.0
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми 101.2 102.7 111.5 127.0 111.5
89 Други разнообразни готови продукти, н.д. 107.1 115.8 115.5 107.0 110.7

1 Данните са предварителни
24.03.2023