Общ енергиен баланс


Динамичен ред: Energy4.1.xls

ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2019 ГОДИНА
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Въглища и твърди горива от тях Произвeдeни газове Торф и продукти от торф Битуминозни шисти и битуминозни пясъци Нефт и нефтени продукти Природен газ
Производство на първична енергия   1 11 693.0 4 676.1  -  - 6.7 .. 32.4
Възстановени и рециклирани продукти   2 224.1 201.1  -  -  - 23.0  -
Внос   3 12 551.7 401.0  -  -  - 9 316.1 2 457.9
Износ   4 5 341.5 21.7  -  -  - 4 362.6 6.4
Изменение на запасите   5 -203.8 -7.8  -  - -0.2 -148.6 -42.1
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 18 923.5 5 248.8  -  - 6.4 4 827.9 2 441.8
Международна морска бункеровка   7 75.8  -  -  -  - 75.8  -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 18 847.7 5 248.8  -  - 6.4 4 752.0 2 441.8
Международни полети   9 243.2  -  -  -  - 243.2  -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 18 604.5 5 248.8  -  - 6.4 4 508.9 2 441.8
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 19 463.7 4 925.5  -  - 6.8 7 824.4 1 033.0
Електроцентрали и топлоцентрали   12 10 893.5 4 507.4  -  - 6.8 71.8 819.4
Коксови пещи   13  -  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   14  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   15  -  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 7 752.6  -  -  -  - 7 752.6  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 418.1 418.1  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   19  -  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   20  -  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   21 183.6  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   22 2.5  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23  -  -  -  -  -  -  -
Други за преобразуване   24 213.6  -  -  -  -  - 213.6
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 12 751.2 209.0  -  -  - 7 621.3  -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 4 735.9  -  -  -  -  -  -
Коксови пещи   27  -  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   28  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   29  -  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 7 406.0  -  -  -  - 7 406.0  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 209.0 209.0  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   33  -  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   34  -  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   35 183.6  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   36 1.4  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 211.7  -  -  -  - 211.7  -
Други за преобразуване   38 3.5  -  -  -  - 3.5  -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 155.5 0.3  -  -  - 434.9 46.8
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 396.0  -  -  -  - 3.0 1.7
Добив на въглища   41 68.9 0.3  -  -  - 0.1 0.1
Добив на нефт и природен газ   42 1.0  -  -  -  -  - 0.5
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43  -  -  -  -  -  -  -
Коксови пещи   44  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 116.8  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   46  -  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   47  -  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии   48 537.5  -  -  -  - 431.5 44.3
Ядрена индустрия   49  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   50  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за газификация на биогаз   52  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   54  -  -  -  -  -  -  -
Други от енергийния сектор   55 35.2 0.0  -  -  - 0.3 0.2
Загуби при разпределение   56 422.9 1.8  -  -  - 1.6 7.6
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 10 313.6 530.2  -  - -0.4 3 869.3 1 354.5
Крайно неенергийно потребление   58 465.0 48.3  -  -  - 265.7 151.0
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 698.7 312.5  -  -  - 3 631.4 1 142.1
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 672.9 196.4  -  -  - 398.9 824.6
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 116.0 0.0  -  -  - 0.2 51.7
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 788.2 142.7  -  -  - 266.9 215.2
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 211.8 1.0  -  -  - 15.7 48.3
Неметални минерали 23 64 560.6 48.3  -  -  - 64.6 260.4
Транспортно оборудване 29; 30 65 16.6 0.1  -  -  - 0.5 5.4
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 135.4 0.2  -  -  - 5.8 39.4
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 105.8 0.0  -  -  - 4.2 16.8
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 241.7 1.5  -  -  - 9.0 84.1
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 208.8 1.0  -  -  - 1.0 40.9
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 69.7 0.0  -  -  - 0.8 7.4
Строителство 41; 42; 43 71 75.3 0.1  -  -  - 27.1 24.1
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 61.5 1.5  -  -  - 1.5 15.8
Други в индустрията 22; 31; 32 73 81.3 0.0  -  -  - 1.6 15.0
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 409.7  -  -  -  - 3 057.7 141.6
Железопътен транспорт   75 36.9  -  -  -  - 10.1  -
Автомобилен транспорт   76 3 306.2  -  -  -  - 3 036.2 87.4
Вътрешни полети   77 11.4  -  -  -  - 11.4  -
Вътрешно корабоплаване   78  -  -  -  -  -  -  -
Тръбопроводен транспорт   79 55.3  -  -  -  -  - 54.2
Други в транспорта   80  -  -  -  -  -  -  -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 616.1 116.1  -  -  - 174.7 175.9
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 268.0 3.8  -  -  - 30.3 89.6
Домакинства   83 2 159.9 102.3  -  -  - 19.8 76.3
Селско и горско стопанство 01; 02 84 187.5 10.0  -  -  - 124.7 9.9
Рибно стопанство 03 85 0.8  -  -  -  - 0.0 0.0
Невключени никъде другаде (други)   86  -  -  -  -  -  -  -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 149.9 169.4  -  - -0.4 -27.7 61.4

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
".." - конфиденциални данни
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2019 ГОДИНА
(Продължение и край)
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Възобновяеми и биогорива Невъзобновяеми отпадъци Ядрена енергия Топлинна енергия Електрическа енергия
Производство на първична енергия   1 11 693.0 2 551.2 66.5 4 301.8 58.3  -
Възстановени и рециклирани продукти   2 224.1  -  -  -  -  -
Внос   3 12 551.7 114.9  -  -  - 261.8
Износ   4 5 341.5 189.4  -  -  - 761.4
Изменение на запасите   5 -203.8 -5.1  -  -  -  -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 18 923.5 2 471.6 66.5 4 301.8 58.3 -499.6
Международна морска бункеровка   7 75.8  -  -  -  -  -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 18 847.7 2 471.6 66.5 4 301.8 58.3 -499.6
Международни полети   9 243.2  -  -  -  -  -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 18 604.5 2 471.6 66.5 4 301.8 58.3 -499.6
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 19 463.7 1 238.8 9.3 4 301.8 68.4 55.9
Електроцентрали и топлоцентрали   12 10 893.5 1 052.7 9.3 4 301.8 68.4 55.9
Коксови пещи   13  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   14  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   15  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 7 752.6  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 418.1  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   19  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   20  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   21 183.6 183.6  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   22 2.5 2.5  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23  -  -  -  -  -  -
Други за преобразуване   24 213.6  -  -  -  -  -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 12 751.2 185.0  -  - 926.7 3 809.3
Електроцентрали и топлоцентрали   26 4 735.9  -  -  - 926.7 3 809.3
Коксови пещи   27  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   28  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   29  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 7 406.0  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 209.0  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   33  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   34  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   35 183.6 183.6  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   36 1.4 1.4  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 211.7  -  -  -  -  -
Други за преобразуване   38 3.5  -  -  -  -  -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 155.5  -  -  - 206.0 467.5
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 396.0  -  -  - 51.1 340.1
Добив на въглища   41 68.9  -  -  - 15.1 53.4
Добив на нефт и природен газ   42 1.0  -  -  -  - 0.5
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43  -  -  -  -  -  -
Коксови пещи   44  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 116.8  -  -  - 115.0 1.8
Предприятия за заводски газ   46  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   47  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии   48 537.5  -  -  -  - 61.8
Ядрена индустрия   49  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   50  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51  -  -  -  -  -  -
Предприятия за газификация на биогаз   52  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   54  -  -  -  -  -  -
Други от енергийния сектор   55 35.2  -  -  - 24.7 9.9
Загуби при разпределение   56 422.9  -  -  - 174.1 237.9
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 10 313.6 1 417.8 57.2  - 536.5 2 548.4
Крайно неенергийно потребление   58 465.0  -  -  -  -  -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 698.7 1 424.8 57.2  - 540.9 2 589.8
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 672.9 248.1 57.2  - 102.4 845.3
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 116.0 0.0  -  - 0.0 64.1
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 788.2 12.6  -  - 31.3 119.4
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 211.8 0.0  -  - 22.5 124.3
Неметални минерали 23 64 560.6 47.6 57.2  - 0.1 82.5
Транспортно оборудване 29; 30 65 16.6 0.0  -  - 0.0 10.5
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 135.4 0.1  -  - 0.8 89.1
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 105.8 0.0  -  - 19.2 65.5
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 241.7 16.3  -  - 15.0 115.8
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 208.8 127.0  -  - 0.5 38.5
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 69.7 40.4  -  - 0.0 21.0
Строителство 41; 42; 43 71 75.3 0.2  -  - 0.8 23.0
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 61.5 1.3  -  - 11.9 29.6
Други в индустрията 22; 31; 32 73 81.3 2.4  -  - 0.3 62.0
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 409.7 179.4  -  -  - 30.9
Железопътен транспорт   75 36.9  -  -  -  - 26.8
Автомобилен транспорт   76 3 306.2 179.4  -  -  - 3.1
Вътрешни полети   77 11.4  -  -  -  -  -
Вътрешно корабоплаване   78  -  -  -  -  -  -
Тръбопроводен транспорт   79 55.3  -  -  -  - 1.1
Други в транспорта   80  -  -  -  -  -  -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 616.1 997.3  -  - 438.5 1 713.6
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 268.0 270.9  -  - 120.6 752.8
Домакинства   83 2 159.9 721.5  -  - 307.6 932.4
Селско и горско стопанство 01; 02 84 187.5 4.8  -  - 10.4 27.7
Рибно стопанство 03 85 0.8  -  -  - 0.0 0.8
Невключени никъде другаде (други)   86  -  -  -  -  -  -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 149.9 -7.0  -  - -4.4 -41.3

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
".." - конфиденциални данни
29.01.2021
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Антония Първанова - нефт и нефтени продукти

Ирина Денчева - електрическа и топлинна енергия

Ивета Минкова - природен газ

Люба Янева - възобновяеми горива и отпадъци

Даниела Колева - въглища и продукти от тях

Длъжност

държавен експерт

главен експерт

държавен експерт

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 589

+359 2 9857 625

+359 2 9857 191

+359 2 9857 621

+359 2 9857 590

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване09 юли 2021 г.
Дата на публикуване09 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране09 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Общият енергиен баланс представя данни за ресурсите, преобразуването и крайното потребление на всички видове горива и енергии. Включва подробни показатели за вложените и получените горива и енергии при процесите на преобразуване в електрическите централи, топлоцентралите, нефтените рафинерии, предприятията за брикетиране на въглища и др. Крайното потребление на енергийните продукти е разделено на неенергийно и енергийно потребление, като енергийното потребление е представено по групи икономически дейности (съгласно използваната класификация на Евростат), което осигурява международна сравнимост на данните.

Използвани класификации
 • Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 г.
 • Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 г.
 • Номенклатура на енергийните продукти като част от Продпром до 2007 г.
 • Номенклатура на енергийните продукти (Проденерджи) от 01.01.2008 г.
Обхват

Включва данни от всички производители, вносители, износители и потребители на първични и преобразувани енергийни продукти от всички икономически дейности, в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) №1099/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор.

Понятия и дефиниции

Общият енергиен баланс е агрегирана таблица от балансите на отделните енергийни продукти, представени по групи:

 • Въглища и твърди горива от тях
 • Нефт и нефтени продукти
 • Природен газ
 • Възобновяеми и биогорива
 • Невъзобновяеми отпадъци
 • Ядрена енергия
 • Топлинна енергия
 • Електрическа енергия.

Общият енергиен баланс е представен в три раздела:

 • Първична енергия
 • Преобразувана енергия
 • Крайно потребление на енергия.
Статистическа единица

За изследванията, с които се събират данни за изготвяне на Общия енергиен баланс, статистическата единица е предприятие.

Статистическа съвкупност

Не се прилага.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 2001 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Единна мерна единица: хиляди тонове нефтен еквивалент

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор и неговите изменения (консолидирана версия): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1099-20200105&from=EN

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е 30 ноември в годината, следваща отчетната година. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Общият енергиен баланс на страната се публикува на интернет сайта на НСИ в рубрика "Енергетика" в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишна

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Електронна публикация "Енергийни баланси"
 • Статистически годишник
 • Статистически справочник
 • Брошура „България“
Онлайн база данни

Общият енергиен баланс на страната е достъпен за всички потребители на интернет сайта на НСИ, в раздел "Околна среда и енергетика", рубрика "Енергетика" - Общ енергиен баланс: https://www.nsi.bg/bg/node/4196, както и в Информационна система за онлайн заявки за статистическа информация "ИНФОСТАТ", раздел "Околна среда и енергетика", рубрика "Енергетика" - Общ енергиен баланс:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=148

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка.

Методологични документи

Приложения А и Б на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор и неговите изменения.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството
Оценка на качеството

Агрегираната информация по групи енергийни продукти е съпоставима с информацията, изготвяна от другите страни-членки на ЕС, тъй като е произведена съгласно единна методология.

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва за аналитични, прогнозни и управленски цели от Министерства и други ведомства, и организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична допълнителна информация за потребители на тeзи данни, тъй като тe са със свободен достъп на интернет сайта на НСИ. Не е провеждано наблюдение за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Данните изцяло покриват изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор по отношение на показателите, обхвата на енергийните продукти и структурата на потреблението.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните от респондентите, използвани за изготвяне на Общия енергиен баланс се получават до 6 месеца след отчетния период. Анализът, верифицирането, обработката, изготвянето на Енергийните баланси и Общия енергиен баланс на страната се извършва до края на месец ноември след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се публикуват съгласно Календара за разпространение.

Съгласуваност и сравнимост

.

Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични (от 2001 година).

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за целия период, за който са налични (от 2001 година).

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Няма утвърдена официална политика за ревизиране на данните.

Ревизия на данните - практика

Ревизия се прави при промяна на използваните класификации, методологията, или при установяване на некоректни данни - пропуски или неточности в представените данни от респондентите.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на Общия енергиен баланс на страната са специализираните статистически изследвания за енергийните продукти (включени в Националната статистическа програма), с които се събират данни от производителите, вносителите и износителите, и потребителите на горива и енергия (нефинансови предприятия, съставящи баланс), както и информация от административни източници.

Честота на събиране на данни

Годишна

Събиране на данни

Информацията се осигурява чрез провеждане на статистически наблюдения за енергийните продукти онлайн, или чрез електронни формуляри:

 • Потребление на горива и енергия - онлайн чрез ИС "Бизнес статистика"
 • Производство и продажби на енергийни продукти - онлайн чрез ИС "Бизнес статистика"
 • Баланс на енергопреобразуващите процеси - по електронна поща
 • Производство на електрическа и топлинна енергия - по електронна поща
 • Доставки на течни биогорива - по електронна поща
 • Характеристики на слънчевите панели - по електронна поща
 • Статистика на ядрената енергия - по електронна поща
 • Доставки на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ, базови и смазочни масла на крайни потребители - по електронна поща.
Валидиране на данни

Прави се сравнителен анализ на предоставените данни от респондентите, с данни от други статистически наблюдения, с административни данни, както и с данните от предходни периоди. Валидираните първични данни се използват за структуриране и изготвяне на 50 баланси на енергийни продукти, които имат производство и потребление в страната. Всеки енергиен продукт има собствена специфика и методика за отчитане, поради което анализът на данните се извършва за всеки енергиен баланс поотделно по всички показатели. Статистическата разлика между ресурса и потреблението във всеки баланс трябва да бъде сведена под 5 %. 

Обработка на данни

Валидираните (готови) Енергийни баланси в натурални мерни единици се преизчисляват в мярка Тераджаул. За целта се използва калоричността на всеки енергиен продукт, а за някои показатели средно претеглената калоричност. Получените данни в Тераджаули се умножават по коефициента за преизчисляване в единна мерна единица хиляди тона нефтен еквивалент - 0,023885, което позволява сравнимост между отделните групи продукти.

Данните от балансите се агрегират по схемата на Общият енергиен баланс съгласно методологията, описана в Ръководството на Евростат за изготвяне на Енергийните баланси и Общия енергиен баланс.
Изглаждане

.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 30 юли 2021 - 11:00

  През май 2021 г. спрямо април 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 29.6%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 93.5%, и дизелово гориво - с 45.6%. Същевременно намалява производството на природен газ - с 33.3%, и електроенергия - с 13.6%.

  През май 2021 г. спрямо април 2021 г. нарастват доставките на твърди горива с 27.5%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 2.9%, безоловен бензин - с 30.6%, дизелово гориво - с 12.0%, природен газ - с 20.4%, и електроенергия - с 14.0%.

 • вторник, 29 юни 2021 - 11:00

  През април 2021 г. спрямо март 2021 г. намалява производството на твърди горива - с 8.1%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, безоловен бензин - с 45.1%, дизелово гориво - с 32.7%, и  електроенергия - с 9.4%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През април 2021 г. спрямо март 2021 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 40.0%, и дизелово гориво - с 31.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - с 8.1%, природен газ - с 22.0%, и електроенергия - с 14.4%.

 • петък, 28 май 2021 - 11:00

  През март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 3.2%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - с 24.2%, дизелово гориво - с 45.1%, и  електроенергия - с 13.5%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.2%, пропан-бутанови смеси - с 15.6%, дизелово гориво - с 1.9%, природен газ - с 8.6%, и електроенергия - с 6.4%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 5.4%.

 • четвъртък, 29 април 2021 - 11:00

  През февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. нараства производството на твърди горива - със 7.4%, безоловен бензин - с 8.3%, и дизелово гориво - с 2.4%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 16.7%, природен газ - с 25.0%, и електроенергия - с 9.6%.

  През февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. нарастват доставките на твърди горива - с 5.1%, пропан-бутанови смеси - с 10.3%, безоловен бензин - с 5.7%, и дизелово гориво - с 13.3%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 8.9% и електроенергия - с 11.4%. 

 • сряда, 31 март 2021 - 11:00

  През януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 20.0%, и електроенергия - с 6.9%. Същевременно намалява производството на твърди горива - със 17.9%, безоловен бензин - с 6.7%, и дизелово гориво - с 13.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 12.9%, и електроенергия - с 4.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - със 17.1%, пропан-бутанови смеси - с 9.4%, дизелово гориво - с 21.4%, и природен газ - с 0.8%.

 • понеделник, 1 март 2021 - 11:00

  През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 12.9%, и електроенергия - с 6.9%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 4.3%, дизелово гориво - с 1.0%, и природен газ - с 20.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 12.4%, природен газ - с 18.9%, и електроенергия - с 10.0%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 13.5%, и безоловен бензин - с 18.4%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

 • петък, 29 януари 2021 - 11:00

  През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нараства производството на безоловен бензин - с 1.1%, дизелово гориво - с 0.5%, и електроенергия - с 21.2%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 6.7%, и пропан-бутанови смеси - с 28.6%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 15.6%, природен газ - с 30.8%, и електроенергия - с 16.6%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 5.4%,  безоловен бензин - с 9.8%, и дизелово гориво - с 14.8%.

 • сряда, 30 декември 2020 - 11:00

  През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 31.0%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - с 2.2%, и дизелово гориво - с 4.8%. Намалява производството на електроенергия - с 2.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 31.7%, дизелово гориво - с 13.1%, природен газ - с 44.4%, и електроенергия - с 6.9%. Намаляват доставките на пропан-бутановите смеси - с 31.9%, и безоловен бензин - с 12.8%.

 • понеделник, 30 ноември 2020 - 11:00

  През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 11.2%, пропан-бутанови смеси - с 16.7%, дизелово гориво - със 7.0%, и електроенергия - с 6.9%. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение.

  През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - със 17.5%, и природен газ - с 9.6%. Намаляват доставките на твърди горива - с 11.7%, безоловен бензин - с 6.0%, дизелово гориво - със 17.7%, и електроенергия - с 3.4%. 

 • петък, 30 октомври 2020 - 11:00

  През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 21.2%, и природен газ - с 25.0%. Намалява производството на безоловен бензин - с 15.0%, дизелово гориво - с 11.5%, и електроенергия - с 1.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 19.9%, пропан-бутанови смеси - с 5.3%, безоловен бензин - с 28.2%, и дизелово гориво - с 12.6%. Намаляват доставките на природен газ - с 8.8%, и електроенергия - с 1.4%.

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Енергийни баланси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2019“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от изследвания на Националния статистически институт от областта на енергийната статистика за периода 2013 - 2019 година. В изданието са включени данни за:
  • балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2018“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2012 - 2018 година.
   
  Представена е подробна информация за:
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2017“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2011 - 2017 година.
   
  Представена е подробна информация за:
 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

Страници