Премини към основното съдържание

Общ енергиен баланс

Динамичен ред: Energy4.1.xls

ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2019 ГОДИНА
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Въглища и твърди горива от тях Произвeдeни газове Торф и продукти от торф Битуминозни шисти и битуминозни пясъци Нефт и нефтени продукти Природен газ
Производство на първична енергия   1 11 693.0 4 676.1  -  - 6.7 .. 32.4
Възстановени и рециклирани продукти   2 224.1 201.1  -  -  - 23.0  -
Внос   3 12 551.7 401.0  -  -  - 9 316.1 2 457.9
Износ   4 5 341.5 21.7  -  -  - 4 362.6 6.4
Изменение на запасите   5 -203.8 -7.8  -  - -0.2 -148.6 -42.1
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 18 923.5 5 248.8  -  - 6.4 4 827.9 2 441.8
Международна морска бункеровка   7 75.8  -  -  -  - 75.8  -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 18 847.7 5 248.8  -  - 6.4 4 752.0 2 441.8
Международни полети   9 243.2  -  -  -  - 243.2  -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 18 604.5 5 248.8  -  - 6.4 4 508.9 2 441.8
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 19 463.7 4 925.5  -  - 6.8 7 824.4 1 033.0
Електроцентрали и топлоцентрали   12 10 893.5 4 507.4  -  - 6.8 71.8 819.4
Коксови пещи   13  -  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   14  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   15  -  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 7 752.6  -  -  -  - 7 752.6  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 418.1 418.1  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   19  -  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   20  -  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   21 183.6  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   22 2.5  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23  -  -  -  -  -  -  -
Други за преобразуване   24 213.6  -  -  -  -  - 213.6
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 12 751.2 209.0  -  -  - 7 621.3  -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 4 735.9  -  -  -  -  -  -
Коксови пещи   27  -  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   28  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   29  -  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 7 406.0  -  -  -  - 7 406.0  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 209.0 209.0  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   33  -  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   34  -  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   35 183.6  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   36 1.4  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 211.7  -  -  -  - 211.7  -
Други за преобразуване   38 3.5  -  -  -  - 3.5  -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 155.5 0.3  -  -  - 434.9 46.8
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 396.0  -  -  -  - 3.0 1.7
Добив на въглища   41 68.9 0.3  -  -  - 0.1 0.1
Добив на нефт и природен газ   42 1.0  -  -  -  -  - 0.5
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43  -  -  -  -  -  -  -
Коксови пещи   44  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 116.8  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   46  -  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   47  -  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии   48 537.5  -  -  -  - 431.5 44.3
Ядрена индустрия   49  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   50  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за газификация на биогаз   52  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53  -  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   54  -  -  -  -  -  -  -
Други от енергийния сектор   55 35.2 0.0  -  -  - 0.3 0.2
Загуби при разпределение   56 422.9 1.8  -  -  - 1.6 7.6
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 10 313.6 530.2  -  - -0.4 3 869.3 1 354.5
Крайно неенергийно потребление   58 465.0 48.3  -  -  - 265.7 151.0
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 698.7 312.5  -  -  - 3 631.4 1 142.1
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 672.9 196.4  -  -  - 398.9 824.6
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 116.0 0.0  -  -  - 0.2 51.7
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 788.2 142.7  -  -  - 266.9 215.2
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 211.8 1.0  -  -  - 15.7 48.3
Неметални минерали 23 64 560.6 48.3  -  -  - 64.6 260.4
Транспортно оборудване 29; 30 65 16.6 0.1  -  -  - 0.5 5.4
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 135.4 0.2  -  -  - 5.8 39.4
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 105.8 0.0  -  -  - 4.2 16.8
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 241.7 1.5  -  -  - 9.0 84.1
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 208.8 1.0  -  -  - 1.0 40.9
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 69.7 0.0  -  -  - 0.8 7.4
Строителство 41; 42; 43 71 75.3 0.1  -  -  - 27.1 24.1
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 61.5 1.5  -  -  - 1.5 15.8
Други в индустрията 22; 31; 32 73 81.3 0.0  -  -  - 1.6 15.0
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 409.7  -  -  -  - 3 057.7 141.6
Железопътен транспорт   75 36.9  -  -  -  - 10.1  -
Автомобилен транспорт   76 3 306.2  -  -  -  - 3 036.2 87.4
Вътрешни полети   77 11.4  -  -  -  - 11.4  -
Вътрешно корабоплаване   78  -  -  -  -  -  -  -
Тръбопроводен транспорт   79 55.3  -  -  -  -  - 54.2
Други в транспорта   80  -  -  -  -  -  -  -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 616.1 116.1  -  -  - 174.7 175.9
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 268.0 3.8  -  -  - 30.3 89.6
Домакинства   83 2 159.9 102.3  -  -  - 19.8 76.3
Селско и горско стопанство 01; 02 84 187.5 10.0  -  -  - 124.7 9.9
Рибно стопанство 03 85 0.8  -  -  -  - 0.0 0.0
Невключени никъде другаде (други)   86  -  -  -  -  -  -  -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 149.9 169.4  -  - -0.4 -27.7 61.4

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
".." - конфиденциални данни
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2019 ГОДИНА
(Продължение и край)
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Възобновяеми и биогорива Невъзобновяеми отпадъци Ядрена енергия Топлинна енергия Електрическа енергия
Производство на първична енергия   1 11 693.0 2 551.2 66.5 4 301.8 58.3  -
Възстановени и рециклирани продукти   2 224.1  -  -  -  -  -
Внос   3 12 551.7 114.9  -  -  - 261.8
Износ   4 5 341.5 189.4  -  -  - 761.4
Изменение на запасите   5 -203.8 -5.1  -  -  -  -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 18 923.5 2 471.6 66.5 4 301.8 58.3 -499.6
Международна морска бункеровка   7 75.8  -  -  -  -  -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 18 847.7 2 471.6 66.5 4 301.8 58.3 -499.6
Международни полети   9 243.2  -  -  -  -  -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 18 604.5 2 471.6 66.5 4 301.8 58.3 -499.6
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 19 463.7 1 238.8 9.3 4 301.8 68.4 55.9
Електроцентрали и топлоцентрали   12 10 893.5 1 052.7 9.3 4 301.8 68.4 55.9
Коксови пещи   13  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   14  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   15  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 7 752.6  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 418.1  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   19  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   20  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   21 183.6 183.6  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   22 2.5 2.5  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23  -  -  -  -  -  -
Други за преобразуване   24 213.6  -  -  -  -  -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 12 751.2 185.0  -  - 926.7 3 809.3
Електроцентрали и топлоцентрали   26 4 735.9  -  -  - 926.7 3 809.3
Коксови пещи   27  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   28  -  -  -  -  -  -
Предприятия за заводски газ   29  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 7 406.0  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 209.0  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   33  -  -  -  -  -  -
За смесване с природен газ   34  -  -  -  -  -  -
Смесени течни биогорива   35 183.6 183.6  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   36 1.4 1.4  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 211.7  -  -  -  -  -
Други за преобразуване   38 3.5  -  -  -  -  -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 155.5  -  -  - 206.0 467.5
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 396.0  -  -  - 51.1 340.1
Добив на въглища   41 68.9  -  -  - 15.1 53.4
Добив на нефт и природен газ   42 1.0  -  -  -  - 0.5
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43  -  -  -  -  -  -
Коксови пещи   44  -  -  -  -  -  -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 116.8  -  -  - 115.0 1.8
Предприятия за заводски газ   46  -  -  -  -  -  -
Доменни пещи   47  -  -  -  -  -  -
Нефтени рафинерии   48 537.5  -  -  -  - 61.8
Ядрена индустрия   49  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване на въглища   50  -  -  -  -  -  -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51  -  -  -  -  -  -
Предприятия за газификация на биогаз   52  -  -  -  -  -  -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53  -  -  -  -  -  -
Предприятия за дървени въглища   54  -  -  -  -  -  -
Други от енергийния сектор   55 35.2  -  -  - 24.7 9.9
Загуби при разпределение   56 422.9  -  -  - 174.1 237.9
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 10 313.6 1 417.8 57.2  - 536.5 2 548.4
Крайно неенергийно потребление   58 465.0  -  -  -  -  -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 698.7 1 424.8 57.2  - 540.9 2 589.8
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 672.9 248.1 57.2  - 102.4 845.3
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 116.0 0.0  -  - 0.0 64.1
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 788.2 12.6  -  - 31.3 119.4
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 211.8 0.0  -  - 22.5 124.3
Неметални минерали 23 64 560.6 47.6 57.2  - 0.1 82.5
Транспортно оборудване 29; 30 65 16.6 0.0  -  - 0.0 10.5
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 135.4 0.1  -  - 0.8 89.1
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 105.8 0.0  -  - 19.2 65.5
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 241.7 16.3  -  - 15.0 115.8
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 208.8 127.0  -  - 0.5 38.5
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 69.7 40.4  -  - 0.0 21.0
Строителство 41; 42; 43 71 75.3 0.2  -  - 0.8 23.0
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 61.5 1.3  -  - 11.9 29.6
Други в индустрията 22; 31; 32 73 81.3 2.4  -  - 0.3 62.0
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 409.7 179.4  -  -  - 30.9
Железопътен транспорт   75 36.9  -  -  -  - 26.8
Автомобилен транспорт   76 3 306.2 179.4  -  -  - 3.1
Вътрешни полети   77 11.4  -  -  -  -  -
Вътрешно корабоплаване   78  -  -  -  -  -  -
Тръбопроводен транспорт   79 55.3  -  -  -  - 1.1
Други в транспорта   80  -  -  -  -  -  -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 616.1 997.3  -  - 438.5 1 713.6
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 268.0 270.9  -  - 120.6 752.8
Домакинства   83 2 159.9 721.5  -  - 307.6 932.4
Селско и горско стопанство 01; 02 84 187.5 4.8  -  - 10.4 27.7
Рибно стопанство 03 85 0.8  -  -  - 0.0 0.8
Невключени никъде другаде (други)   86  -  -  -  -  -  -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 149.9 -7.0  -  - -4.4 -41.3

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
".." - конфиденциални данни
29.01.2021