Премини към основното съдържание

Общ енергиен баланс

Динамичен ред: Energy-5.1.xls

ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2022 ГОДИНА
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Въглища и твърди горива от тях Произвeдeни газове Торф и продукти от торф Битуминозни шисти и битуминозни пясъци Нефт и нефтени продукти Природен газ
Производство на първична енергия   1 13 157.320 5 898.978 - - 8.218 1 3.023 14.700
Възстановени и рециклирани продукти   2 21.846 4.418 - - - 17.427 -
Внос   3 12 873.258 804.874 - - - 9 351.836 2 467.221
Износ   4 5 586.901 78.356 - - - 4 154.594 -
Изменение на запасите   5 -842.803 -368.914 - - -3.145 -318.324 -156.622
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 19 622.719 6 261.000 - - 5.072 4 899.368 2 325.298
Международна морска бункеровка   7 68.353 - - - - 68.353 -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 19 554.366 6 261.000 - - 5.072 4 831.015 2 325.298
Международни полети   9 218.882 - - - - 218.882 -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 19 335.484 6 261.000 - - 5.072 4 612.133 2 325.298
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 21 128.742 6 093.991 - - - 8 198.8 988.864
Електроцентрали и топлоцентрали   12 12 189.889 5 646.034 - - - 90.224 800.291
Коксови пещи   13 - - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 8 108.568 - - - - 8 108.568 -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 447.958 447.958 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 191.017 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.737 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - - -
Други за преобразуване   24 188.574 - - - - - 188.574
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 13 589.632 179.836 - - - 8 005.512 -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 5 211.718 - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 7 813.172 - - - - 7 813.172 -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 179.836 179.836 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 191.017 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.549 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 188.213 - - - - 188.213 -
Други за преобразуване   38 4.127 - - - - 4.127 -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 136.918 0.013 - - - 469.085 19.245
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 443.053 - - - - 8.416 1.164
Добив на въглища   41 51.510 - - - - 0.048 0.133
Добив на нефт и природен газ   42 0.837 - - - - 0.009 0.436
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 72.717 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 538.138 - - - - 459.583 17.298
Ядрена индустрия   49 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 30.662 0.013 - - - 1.029 0.213
Загуби при разпределение   56 414.223 15.445 - - 3.764 1.212 15.823
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 10 245.234 331.386 - - 1.309 3 948.557 1 301.366
Крайно неенергийно потребление   58 406.228 53.733 - - - 224.156 128.339
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 854.067 264.593 - - - 3 738.210 1 107.954
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 700.703 209.854 - - - 451.347 765.068
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 102.949 0.012 - - - 0.381 47.216
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 756.886 145.380 - - - 289.646 141.965
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 176.369 0.871 - - - 13.024 47.155
Неметални минерали 23 64 579.858 57.965 - - - 57.399 269.557
Транспортно оборудване 29; 30 65 18.135 0.028 - - - 0.623 6.566
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 129.086 0.155 - - - 6.579 37.722
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 174.931 0.006 - - - 34.018 16.884
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 285.052 1.318 - - - 9.996 114.882
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 193.220 2.969 - - - 0.452 32.222
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 74.942 0.127 - - - 1.193 3.560
Строителство 41; 42; 43 71 72.003 0.027 - - - 34.173 18.308
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 51.566 0.981 - - - 1.742 13.673
Други в индустрията 22; 31; 32 73 85.707 0.013 - - - 2.121 15.359
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 468.082 - - - - 3 091.360 147.524
Железопътен транспорт   75 44.489 - - - - 10.469 -
Автомобилен транспорт   76 3 331.109 - - - - 3 072.770 64.257
Вътрешни полети   77 7.961 - - - - 7.961 -
Вътрешно корабоплаване   78 0.160 - - - - 0.160 -
Тръбопроводен транспорт   79 84.362 - - - - - 83.266
Други в транспорта   80 - - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 685.282 54.740 - - - 195.503 195.362
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 343.362 1.534 - - - 33.927 98.189
Домакинства   83 2 137.397 42.011 - - - 18.127 86.989
Селско и горско стопанство 01; 02 84 193.302 11.194 - - - 132.793 10.162
Рибно стопанство 03 85 0.634 - - - - 0.069 0.022
Невключени никъде другаде (други)   86 10.587 - - - - 10.587 -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 -15.061 13.060 - - 1.309 -13.809 65.074

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
1 Данните не включват производството на суров нефт поради конфиденциалност.
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2022 ГОДИНА
(Продължение и край)
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Възобновяеми и биогорива Невъзобновяеми отпадъци Ядрена енергия Топлинна енергия Електрическа енергия
Производство на първична енергия   1 13 157.320 2 800.588 77.534 4 289.729 64.551 -
Възстановени и рециклирани продукти   2 21.846 - - - - -
Внос   3 12 873.258 122.929 - - - 126.398
Износ   4 5 586.901 179.004 - - - 1 174.946
Изменение на запасите   5 -842.803 4.202 - - - -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 19 622.719 2 748.716 77.534 4 289.729 64.551 -1 048.549
Международна морска бункеровка   7 68.353 - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 19 554.366 2 748.716 77.534 4 289.729 64.551 -1 048.549
Международни полети   9 218.882 - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 19 335.484 2 748.716 77.534 4 289.729 64.551 -1 048.549
Вложено за преобразуване   11 = 12 +13 +14 +15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 21 128.742 1 471.829 7.380 4 289.729 73.890 4.267
Електроцентрали и топлоцентрали   12 12 189.889 1 278.075 7.380 4 289.729 73.890 4.267
Коксови пещи   13 - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 8 108.568 - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 447.958 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 191.017 191.017 - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.737 2.737 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - -
Други за преобразуване   24 188.574 - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 13 589.632 192.566 - - 869.560 4 342.159
Електроцентрали и топлоцентрали   26 5 211.718 - - - 869.560 4 342.159
Коксови пещи   27 - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 7 813.172 - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 179.836 - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 191.017 191.017 - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.549 1.549 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 188.213 - - - - -
Други за преобразуване   38 4.127 - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 1 136.918 - - - 145.742 502.833
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 443.053 - - - 43.162 390.312
Добив на въглища   41 51.510 - - - 10.609 40.721
Добив на нефт и природен газ   42 0.837 - - - - 0.392
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 72.717 - - - 71.232 1.485
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 538.138 - - - - 61.256
Ядрена индустрия   49 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 30.662 - - - 20.739 8.668
Загуби при разпределение   56 414.223 - - - 162.104 215.875
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 10 245.234 1 469.453 70.154 - 552.375 2 570.634
Крайно неенергийно потребление   58 406.228 - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 9 854.067 1 476.037 70.154 - 555.745 2 641.375
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 2 700.703 259.751 70.154 - 118.360 826.171
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 102.949 0.009 - - 0.036 55.295
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 756.886 12.981 - - 47.620 119.294
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 176.369 0.006 - - 22.008 93.304
Неметални минерали 23 64 579.858 44.440 70.154 - 0.072 80.271
Транспортно оборудване 29; 30 65 18.135 0.005 - - 0.004 10.909
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 129.086 0.161 - - 0.676 83.793
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 174.931 0.012 - - 22.985 101.026
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 285.052 33.212 - - 14.268 111.377
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 193.220 120.823 - - 0.453 36.301
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 74.942 45.293 - - 0.019 24.749
Строителство 41; 42; 43 71 72.003 0.083 - - 0.491 18.920
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 51.566 0.607 - - 9.473 25.091
Други в индустрията 22; 31; 32 73 85.707 2.117 - - 0.255 65.841
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 3 468.082 190.148 - - - 39.051
Железопътен транспорт   75 44.489 - - - - 34.020
Автомобилен транспорт   76 3 331.109 190.148 - - - 3.935
Вътрешни полети   77 7.961 - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 0.160 - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 84.362 - - - - 1.096
Други в транспорта   80 - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 3 685.282 1 026.138 - - 437.384 1 776.154
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 1 343.362 362.562 - - 124.102 723.048
Домакинства   83 2 137.397 653.664 - - 307.398 1 029.208
Селско и горско стопанство 01; 02 84 193.302 9.892 - - 5.883 23.377
Рибно стопанство 03 85 0.634 0.020 - - 0.002 0.521
Невключени никъде другаде (други)   86 10.587 - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 -15.061 -6.584 - - -3.369 -70.741

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
1 Данните не включват производството на суров нефт поради конфиденциалност.
11.01.2024