Премини към основното съдържание

Индекс на другите разходи за труд

Динамичен ред: Labour_1.1.4.3.xls

ИНДЕКС НА ДРУГИТЕ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 144.2 157.9    
B до E Индустрия 138.7 154.2    
G до N Услуги 140.1 151.3    
B Добивна промишленост 136.2 149.6    
C Преработваща промишленост 141.0 155.1    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 124.7 151.2    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 143.0 155.4    
F Строителство 142.0 146.9    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 139.6 149.0    
H Транспорт, складиране и пощи 144.8 159.4    
I Хотелиерство и ресторантьорство 142.1 149.1    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 135.0 146.0    
K Финансови и застрахователни дейности 118.9 132.5    
L Операции с недвижими имоти 134.0 140.3    
M Професионални дейности и научни изследвания 137.2 148.1    
N Административни и спомагателни дейности 163.5 175.8    
O Държавно управление 161.7 177.0    
P Образование 146.9 177.2    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 164.8 174.7    
R Култура, спорт и развлечения 155.7 156.5    
S Други дейности 161.6 164.0    
Изменение спрямо същия период на предходната година
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 2.2 4.2    
B до E Индустрия -2.7 -0.7    
G до N Услуги -0.1 1.2    
B Добивна промишленост 4.0 0.5    
C Преработваща промишленост -2.8 0.2    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива -7.8 -7.3    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2.8 1.6    
F Строителство 5.7 9.6    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 0.4 2.5    
H Транспорт, складиране и пощи -2.7 -1.7    
I Хотелиерство и ресторантьорство -12.6 -14.4    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 1.7 5.9    
K Финансови и застрахователни дейности -4.2 -5.2    
L Операции с недвижими имоти 0.9 -3.3    
M Професионални дейности и научни изследвания 2.0 2.9    
N Административни и спомагателни дейности 9.9 9.3    
O Държавно управление 14.4 21.8    
P Образование 1.1 10.6    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 21.5 14.5    
R Култура, спорт и развлечения 3.0 -8.4    
S Други дейности 9.0 0.4    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ДРУГИТЕ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 143.8 157.5    
B до E Индустрия 138.4 153.6    
G до N Услуги 139.5 150.8    
B Добивна промишленост 136.0 149.8    
C Преработваща промишленост 140.7 154.5    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 124.5 150.8    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 142.5 154.0    
F Строителство 142.0 146.9    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 139.3 148.4    
H Транспорт, складиране и пощи 144.4 158.7    
I Хотелиерство и ресторантьорство 141.7 148.7    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 134.6 145.7    
K Финансови и застрахователни дейности 117.9 132.4    
L Операции с недвижими имоти 131.1 142.2    
M Професионални дейности и научни изследвания 136.9 147.5    
N Административни и спомагателни дейности 161.3 175.7    
O Държавно управление 161.2 177.2    
P Образование 146.7 176.9    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 165.2 173.8    
R Култура, спорт и развлечения 155.5 156.2    
S Други дейности 161.1 163.0    
Изменение спрямо същия период на предходната година
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 2.1 4.3    
B до E Индустрия -2.9 -0.8    
G до N Услуги -0.2 1.3    
B Добивна промишленост 3.7 0.5    
C Преработваща промишленост -3.0 0.2    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива -8.0 -7.3    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2.8 0.1    
F Строителство 5.6 9.6    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 0.2 2.5    
H Транспорт, складиране и пощи -2.9 -1.6    
I Хотелиерство и ресторантьорство -12.8 -14.2    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 1.7 6.5    
K Финансови и застрахователни дейности -4.8 -5.1    
L Операции с недвижими имоти* 0.8 -1.4    
M Професионални дейности и научни изследвания 1.8 2.9    
N Административни и спомагателни дейности 10.0 8.2    
O Държавно управление 14.8 22.7    
P Образование 1.0 10.6    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 22.5 14.3    
R Култура, спорт и развлечения 2.9 -8.4    
S Други дейности 8.7 0.6    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ДРУГИТЕ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 152.2 159.4    
B до E Индустрия 145.3 152.5    
G до N Услуги 143.1 149.7    
B Добивна промишленост 143.6 151.5    
C Преработваща промишленост 146.3 154.0    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 139.2 144.6    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 148.2 151.9    
F Строителство 142.9 145.6    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 142.1 148.0    
H Транспорт, складиране и пощи 151.3 159.5    
I Хотелиерство и ресторантьорство 128.1 143.7    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 137.6 143.8    
K Финансови и застрахователни дейности 125.3 128.2    
L Операции с недвижими имоти 135.1 140.3    
M Професионални дейности и научни изследвания 143.7 148.4    
N Административни и спомагателни дейности 163.1 172.1    
O Държавно управление 172.8 183.4    
P Образование 185.2 198.8    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 171.5 177.3    
R Култура, спорт и развлечения 170.6 157.9    
S Други дейности 166.1 165.1    
Изменение спрямо предходния период
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо -2.4 4.7    
B до E Индустрия -2.8 4.9    
G до N Услуги -3.4 4.6    
B Добивна промишленост -0.1 5.6    
C Преработваща промишленост -1.6 5.2    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива -10.7 3.9    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване -4.0 2.5    
F Строителство 3.6 1.9    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети -4.2 4.2    
H Транспорт, складиране и пощи -0.9 5.4    
I Хотелиерство и ресторантьорство -16.9 12.2    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения -5.0 4.5    
K Финансови и застрахователни дейности -6.7 2.3    
L Операции с недвижими имоти -5.3 3.8    
M Професионални дейности и научни изследвания 0.3 3.3    
N Административни и спомагателни дейности 1.9 5.5    
O Държавно управление 0.4 6.1    
P Образование -9.0 7.3    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 0.8 3.4    
R Култура, спорт и развлечения 21.4 -7.4    
S Други дейности 2.7 -0.6    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
21.09.2021