Премини към основното съдържание

Индекс на общите разходи на работодателите за труд

Динамичен ред: Labour_1.1.4.1.xls

ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2023 ГОДИНА
Индекс 2020 г. = 100
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20232)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 126.0 138.9    
B до E Индустрия 129.7 145.0    
G до N Услуги 128.9 140.8    
B Добивна промишленост 122.7 139.9    
C Преработваща промишленост 133.2 146.8    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 113.7 144.6    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 120.7 129.0    
F Строителство 129.6 141.0    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 129.9 141.2    
H Транспорт, складиране и пощи 128.3 141.5    
I Хотелиерство и ресторантьорство 134.9 148.4    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 128.1 142.4    
K Финансови и застрахователни дейности 122.0 127.7    
L Операции с недвижими имоти 113.4 121.6    
M Професионални дейности и научни изследвания 123.4 134.8    
N Административни и спомагателни дейности 143.2 155.3    
O Държавно управление 123.3 133.8    
P Образование 103.1 118.6    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 121.6 134.7    
R Култура, спорт и развлечения 133.6 141.9    
S Други дейности 125.2 137.2    
Изменение спрямо същия период на предходната година
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20232)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 14.5 13.8    
B до E Индустрия 17.5 19.2    
G до N Услуги 14.9 13.9    
B Добивна промишленост 14.3 14.1    
C Преработваща промишленост 18.2 20.1    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 13.1 18.3    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 18.6 13.8    
F Строителство 14.3 16.1    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15.4 14.1    
H Транспорт, складиране и пощи 22.7 18.1    
I Хотелиерство и ресторантьорство 22.7 23.9    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 11.1 13.2    
K Финансови и застрахователни дейности 14.2 6.6    
L Операции с недвижими имоти 14.3 11.1    
M Професионални дейности и научни изследвания 11.5 12.7    
N Административни и спомагателни дейности 14.4 12.4    
O Държавно управление 14.6 5.9    
P Образование 13.3 5.5    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 2.6 11.5    
R Култура, спорт и развлечения 17.7 13.3    
S Други дейности 10.7 7.3    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2023 ГОДИНА
Индекс 2020 г. = 100
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20232)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 126.9 138.5    
B до E Индустрия 130.7 144.6    
G до N Услуги 129.9 140.3    
B Добивна промишленост 123.9 139.3    
C Преработваща промишленост 134.2 146.3    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 114.8 144.0    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 122.1 130.1    
F Строителство 129.3 141.1    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 131.2 140.6    
H Транспорт, складиране и пощи 128.6 140.4    
I Хотелиерство и ресторантьорство 136.2 148.0    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 129.1 141.9    
K Финансови и застрахователни дейности 123.0 126.8    
L Операции с недвижими имоти 114.4 121.3    
M Професионални дейности и научни изследвания 124.8 134.1    
N Административни и спомагателни дейности 144.2 156.2    
O Държавно управление 124.5 133.4    
P Образование 103.3 118.6    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 122.3 133.8    
R Култура, спорт и развлечения 136.1 141.7    
S Други дейности 126.9 136.4    
Изменение спрямо същия период на предходната година
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20232)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 15.1 13.8    
B до E Индустрия 18.2 19.3    
G до N Услуги 15.7 13.7    
B Добивна промишленост 15.1 14.1    
C Преработваща промишленост 18.8 20.1    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 13.9 18.3    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 19.6 16.0    
F Строителство 14.1 16.1    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 16.2 14.1    
H Транспорт, складиране и пощи 23.6 18.1    
I Хотелиерство и ресторантьорство 23.5 24.0    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 11.7 13.2    
K Финансови и застрахователни дейности 15.3 5.4    
L Операции с недвижими имоти 14.8 9.5    
M Професионални дейности и научни изследвания 12.3 12.7    
N Административни и спомагателни дейности 15.8 12.4    
O Държавно управление 15.0 5.9    
P Образование 13.3 6.3    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 3.4 11.5    
R Култура, спорт и развлечения 18.1 14.0    
S Други дейности 11.7 7.3    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2023 ГОДИНА
Индекс 2020 г. = 100
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20232)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 134.3 139.4    
B до E Индустрия 137.3 143.8    
G до N Услуги 134.5 139.1    
B Добивна промишленост 131.7 140.9    
C Преработваща промишленост 139.8 146.3    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 128.1 135.8    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 128.3 130.0    
F Строителство 139.8 141.9    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 135.1 140.8    
H Транспорт, складиране и пощи 135.0 138.6    
I Хотелиерство и ресторантьорство 142.3 145.7    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 133.1 140.2    
K Финансови и застрахователни дейности 126.8 123.3    
L Операции с недвижими имоти 118.0 118.9    
M Професионални дейности и научни изследвания 130.1 134.9    
N Административни и спомагателни дейности 148.9 153.0    
O Държавно управление 137.6 137.7    
P Образование 127.9 132.0    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 124.4 137.1    
R Култура, спорт и развлечения 146.1 147.4    
S Други дейности 131.5 137.1    
Изменение спрямо предходния период
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20232)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 1.9 3.8    
B до E Индустрия 2.0 4.7    
G до N Услуги 2.4 3.4    
B Добивна промишленост -1.6 7.0    
C Преработваща промишленост 4.0 4.6    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива -8.8 6.0    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1.4 1.3    
F Строителство 14.1 1.5    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 2.4 4.2    
H Транспорт, складиране и пощи 5.7 2.6    
I Хотелиерство и ресторантьорство 1.6 2.3    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 0.7 5.3    
K Финансови и застрахователни дейности 1.5 -2.8    
L Операции с недвижими имоти 1.4 0.8    
M Професионални дейности и научни изследвания 1.5 3.6    
N Административни и спомагателни дейности 5.6 2.7    
O Държавно управление 3.6 0.1    
P Образование -2.6 3.2    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа -4.7 10.2    
R Култура, спорт и развлечения 2.6 0.9    
S Други дейности -2.1 4.2    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
21.09.2023