Премини към основното съдържание

Индекс на общите разходи на работодателите за труд

Динамичен ред: Labour_1.1.4.1.xls

ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 144.1 156.5    
B до E Индустрия 137.0 151.7    
G до N Услуги 142.1 153.0    
B Добивна промишленост 139.3 150.3    
C Преработваща промишленост 138.3 152.6    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 125.7 147.3    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 137.8 147.3    
F Строителство 144.5 153.9    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 141.2 150.5    
H Транспорт, складиране и пощи 136.6 146.8    
I Хотелиерство и ресторантьорство 131.4 144.4    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 152.0 164.4    
K Финансови и застрахователни дейности 124.4 140.8    
L Операции с недвижими имоти 133.1 135.9    
M Професионални дейности и научни изследвания 139.8 150.3    
N Административни и спомагателни дейности 160.0 170.3    
O Държавно управление 160.1 168.9    
P Образование 148.3 171.6    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 164.3 175.8    
R Култура, спорт и развлечения 146.4 150.8    
S Други дейности 149.0 157.2    
Изменение спрямо същия период на предходната година
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 5.0 6.6    
B до E Индустрия -0.3 1.7    
G до N Услуги 3.9 4.6    
B Добивна промишленост 8.0 3.2    
C Преработваща промишленост -1.5 1.7    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1.6 -0.1    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 5.2 3.6    
F Строителство 9.3 13.4    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3.3 4.1    
H Транспорт, складиране и пощи -2.0 -2.2    
I Хотелиерство и ресторантьорство -9.7 -1.4    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 9.2 10.6    
K Финансови и застрахователни дейности 1.5 -1.3    
L Операции с недвижими имоти -2.2 -6.7    
M Професионални дейности и научни изследвания 6.6 5.7    
N Административни и спомагателни дейности 12.1 12.6    
O Държавно управление 17.4 22.3    
P Образование 0.8 9.2    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 24.9 21.6    
R Култура, спорт и развлечения 2.6 0.2    
S Други дейности 6.4 0.4    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 143.7 156.1    
B до E Индустрия 136.7 151.1    
G до N Услуги 141.5 152.6    
B Добивна промишленост 139.1 150.4    
C Преработваща промишленост 138.0 152.0    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 125.4 146.8    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 137.4 146.0    
F Строителство 144.5 153.9    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 140.9 149.9    
H Транспорт, складиране и пощи 136.3 146.2    
I Хотелиерство и ресторантьорство 131.1 143.9    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 151.5 164.0    
K Финансови и застрахователни дейности 123.3 140.7    
L Операции с недвижими имоти 130.3 137.8    
M Професионални дейности и научни изследвания 139.5 149.6    
N Административни и спомагателни дейности 157.9 170.2    
O Държавно управление 159.6 169.1    
P Образование 148.2 171.3    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 164.7 174.9    
R Култура, спорт и развлечения 146.2 150.5    
S Други дейности 148.6 156.2    
Изменение спрямо същия период на предходната година
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 4.9 6.7    
B до E Индустрия -0.5 1.7    
G до N Услуги 3.7 4.7    
B Добивна промишленост 7.7 3.2    
C Преработваща промишленост -1.7 1.8    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1.5 -0.1    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 5.2 2.1    
F Строителство 9.3 13.4    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3.1 4.1    
H Транспорт, складиране и пощи -2.2 -2.2    
I Хотелиерство и ресторантьорство -9.9 -1.1    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 9.2 11.2    
K Финансови и застрахователни дейности 0.9 -1.2    
L Операции с недвижими имоти -2.3 -4.9    
M Професионални дейности и научни изследвания 6.4 5.8    
N Административни и спомагателни дейности 12.1 11.5    
O Държавно управление 17.8 23.2    
P Образование 0.7 9.2    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 25.9 21.3    
R Култура, спорт и развлечения 2.5 0.2    
S Други дейности 6.1 0.5    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 150.4 157.1    
B до E Индустрия 143.2 150.1    
G до N Услуги 144.8 150.7    
B Добивна промишленост 146.1 153.5    
C Преработваща промишленост 143.7 151.9    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 137.2 137.3    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 143.6 145.6    
F Строителство 148.6 151.6    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 144.7 149.9    
H Транспорт, складиране и пощи 141.2 145.5    
I Хотелиерство и ресторантьорство 112.6 139.4    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 153.6 160.1    
K Финансови и застрахователни дейности 131.5 132.9    
L Операции с недвижими имоти 130.5 135.0    
M Професионални дейности и научни изследвания 146.3 150.6    
N Административни и спомагателни дейности 161.4 168.2    
O Държавно управление 168.4 177.9    
P Образование 177.6 190.1    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 169.8 177.3    
R Култура, спорт и развлечения 166.2 153.7    
S Други дейности 153.2 158.2    
Изменение спрямо предходния период
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20212)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо -0.4 4.4    
B до E Индустрия -1.1 4.8    
G до N Услуги -0.7 4.1    
B Добивна промишленост 0.6 5.1    
C Преработваща промишленост -1.0 5.7    
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива -1.6 0.1    
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване -3.3 1.4    
F Строителство 3.4 2.0    
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети -2.2 3.6    
H Транспорт, складиране и пощи 0.5 3.1    
I Хотелиерство и ресторантьорство -13.3 23.9    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения -0.5 4.2    
K Финансови и застрахователни дейности -2.7 1.0    
L Операции с недвижими имоти -16.3 3.5    
M Професионални дейности и научни изследвания 3.8 3.0    
N Административни и спомагателни дейности 4.7 4.2    
O Държавно управление 2.4 5.6    
P Образование -8.2 7.0    
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 2.4 4.5    
R Култура, спорт и развлечения 24.9 -7.5    
S Други дейности 0.4 3.2    

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
21.09.2021