Премини към основното съдържание

Лекари по специалности в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.4_Doct.xls

ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 1 В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо
лекари
Вътрешни болести Кардиолози Пневмо-логия и фтизиатрия Педиатри Хирурзи Ортопедо-травматолози
Общо за страната1 29 717 935 1 850 601 1 412 1 517 1 001
Северозападен 3 265 81 208 98 152 152 99
Видин 284 8 16 8 25 7 8
Враца 598 17 26 23 31 37 19
Ловеч 464 15 20 19 27 27 15
Монтана 438 12 36 14 25 27 14
Плевен 1 481 29 110 34 44 54 43
Северен централен 2 545 72 182 69 151 133 76
Велико Търново 734 21 55 13 52 36 13
Габрово 399 12 20 17 27 13 14
Разград 325 20 20 7 22 24 9
Русе 793 14 69 22 29 41 33
Силистра 294 5 18 10 21 19 7
Североизточен 3 673 87 216 71 215 169 106
Варна 2 395 58 141 46 138 94 72
Добрич 455 6 24 8 22 17 10
Търговище 314 11 10 8 29 25 11
Шумен 509 12 41 9 26 33 13
Югоизточен 3 535 105 211 67 190 179 112
Бургас 1 367 50 76 28 92 83 47
Сливен 531 14 43 12 26 20 17
Стара Загора 1 319 35 65 23 59 65 40
Ямбол 318 6 27 4 13 11 8
Югозападен 9 838 307 624 159 412 463 391
Благоевград 904 40 54 16 66 51 41
Кюстендил 410 15 22 12 26 19 14
Перник 376 25 19 8 13 18 16
София 882 20 53 26 51 57 42
София (столица) 7 266 207 476 97 256 318 278
Южен централен 5 729 183 336 105 284 303 169
Кърджали 391 11 21 8 27 20 8
Пазарджик 900 46 51 20 59 46 37
Пловдив 3 455 95 203 47 137 179 106
Смолян 311 7 17 8 17 16 8
Хасково 672 24 44 22 44 42 10
Неразпределени 3 18 - 2 - 2 - -
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 1 В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение)
(Брой)
Статистически райони
Области
Уролози Инфекцио-нисти Акушер-гинеколози Офталмо-лози Оторино-ларинголози Невролози Психиатри
Общо за страната1 511 233 1 766 1 055 689 1 455 681
Северозападен 35 23 170 83 68 184 84
Видин 1 2 13 11 7 11 8
Враца 7 3 35 11 13 34 17
Ловеч 2 4 17 13 11 26 29
Монтана 4 7 23 9 11 37 5
Плевен 21 7 82 39 26 76 25
Северен централен 43 18 141 84 53 134 83
Велико Търново 10 4 39 25 14 36 26
Габрово 6 5 17 12 8 20 15
Разград 2 4 19 11 7 22 7
Русе 18 2 45 26 17 38 29
Силистра 7 3 21 10 7 18 6
Североизточен 54 30 224 159 99 156 105
Варна 36 21 136 122 65 98 52
Добрич 4 1 31 7 12 19 24
Търговище 6 5 25 14 6 16 13
Шумен 8 3 32 16 16 23 16
Югоизточен 57 27 214 114 84 179 93
Бургас 26 10 90 38 38 75 34
Сливен 3 5 38 25 11 22 9
Стара Загора 24 9 70 44 29 67 40
Ямбол 4 3 16 7 6 15 10
Югозападен 177 59 646 406 211 463 186
Благоевград 13 10 58 31 18 42 18
Кюстендил 5 2 25 12 5 23 12
Перник 8 5 14 12 9 23 11
София 16 10 51 29 18 61 10
София (столица) 135 32 498 322 161 314 135
Южен централен 116 56 347 175 137 266 109
Кърджали 3 4 25 10 10 26 17
Пазарджик 20 8 45 16 13 37 13
Пловдив 83 36 214 114 89 143 66
Смолян 4 3 22 7 10 18 3
Хасково 6 5 41 28 15 42 10
Неразпределени 3 - - - - - 1 1
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 1 В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение и край)
(Брой)
Статистически райони
Области
Кожни и венерически болести Рентгено-лози Физикална терапия и рехабилитация Лабораторни лекари Oбщопракти-куващи Други специалности Неразпре-делени 2
Общо за страната1 452 948 654 640 4 015 9 177 125
Северозападен 45 100 65 82 499 1 018 19
Видин 4 5 3 8 56 81 2
Враца 13 18 16 10 90 171 7
Ловеч 8 13 8 15 80 113 2
Монтана 4 7 13 7 84 94 5
Плевен 16 57 25 42 189 559 3
Северен централен 38 83 64 61 391 654 15
Велико Търново 10 20 24 18 133 181 4
Габрово 5 14 11 10 66 106 1
Разград 3 10 7 8 48 75  -
Русе 14 30 17 18 95 227 9
Силистра 6 9 5 7 49 65 1
Североизточен 58 117 65 83 529 1 122 8
Варна 36 78 44 51 279 825 3
Добрич 8 14 9 9 114 115 1
Търговище 6 9 4 9 46 58 3
Шумен 8 16 8 14 90 124 1
Югоизточен 60 107 102 74 568 968 24
Бургас 19 44 45 25 199 336 12
Сливен 11 15 15 13 95 136 1
Стара Загора 23 39 37 27 208 409 6
Ямбол 7 9 5 9 66 87 5
Югозападен 165 335 191 196 1 218 3 201 28
Благоевград 9 24 24 19 172 190 8
Кюстендил 5 10 10 7 79 107  -
Перник 4 11 6 6 78 90  -
София 7 31 20 23 126 228 3
София (столица) 140 259 131 141 763 2 586 17
Южен централен 68 166 124 114 799 1 841 31
Кърджали 7 10 6 10 52 116  -
Пазарджик 9 22 19 16 151 269 3
Пловдив 40 105 67 61 412 1 238 20
Смолян 4 8 16 9 64 67 3
Хасково 8 21 16 18 120 151 5
Неразпределени 3 - - - - 11 1 -

1 Лекарите онколози са включени към съответните групи според основната им специалност - вътрешни болести, хирурзи и други.
2 Лекари в индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, практикуващи повече от една специалност.
3 Лекари в индивидуални и групови практики, работещи по договор с НЗОК в повече от една област.
17.06.2021