Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради

Динамичен ред: HFund_1.1_constr.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-
бетонни
тухлени други
Общо за страната 1 026 12 806 164 44
Северна и Югоизточна България 440 9 354 60 17
Северозападен район 54 4 30 17 3
Видин 4 - 2 2 -
Враца 11 - 4 7 -
Ловеч 13 1 10 - 2
Монтана 4 - 3 1 -
Плевен 22 3 11 7 1
Северен централен район 52 - 39 6 7
Велико Търново 16 - 11 5 -
Габрово 3 - 2 - 1
Разград 6 - 4 1 1
Русе 19 - 14 - 5
Силистра 8 - 8 - -
Североизточен район 153 2 135 10 6
Варна 108 - 95 8 5
Добрич 26 2 22 2 -
Търговище 7 - 6 - 1
Шумен 12 - 12 - -
Югоизточен район 181 3 150 27 1
Бургас 89 1 84 3 1
Сливен 23 - 5 18 -
Стара Загора 60 1 53 6 -
Ямбол 9 1 8 - -
Югозападна и Южна централна България 586 3 452 104 27
Югозападен район 328 1 269 37 21
Благоевград 51 - 50 - 1
Кюстендил 5 - 3 1 1
Перник 37 - 31 - 6
София 139 1 104 21 13
София (столица)** 96 - 81 15 -
Южен централен район 258 2 183 67 6
Кърджали 21 - 18 3 -
Пазарджик 55 1 50 - 4
Пловдив 147 1 102 42 2
Смолян 13 - 13 - -
Хасково 22 - - 22 -

*Предварителни данни
** Поради смяна на източника на информация за област София (столица), данните се отнасят за районите Витоша, Възраждане, Красна поляна, Кремиковци, Надежда, Слатина и Студентски.
09.05.2024