Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради

Динамичен ред: HFund_1.1_constr.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-бетонни тухлени други
Общо за страната 838 5 619 181 33
Северна и Югоизточна България 399 1 310 78 10
Северозападен район 27 - 15 11 1
Видин - - - - -
Враца 7 - 6 1 -
Ловеч 7 - 6 - 1
Монтана 2 - 2 - -
Плевен 11 - 1 10 -
Северен централен район 62 - 56 2 4
Велико Търново 14 - 14 - -
Габрово 12 - 11 - 1
Разград 8 - 6 2 -
Русе 22 - 19 - 3
Силистра 6 - 6 - -
Североизточен район 157 1 124 27 5
Варна 103 - 82 17 4
Добрич 32 - 24 8 -
Търговище 4 1 3 - -
Шумен 18 - 15 2 1
Югоизточен район 153 - 115 38 -
Бургас 96 - 86 10 -
Сливен 19 - 1 18 -
Стара Загора 30 - 23 7 -
Ямбол 8 - 5 3 -
Югозападна
Южна централна България
439 4 309 103 23
Югозападен район 251 1 190 43 17
Благоевград 40 - 16 22 2
Кюстендил 7 - 5 1 1
Перник 8 - 2 2 4
София 84 1 57 16 10
София (столица) 112 - 110 2 -
Южен централен район 188 3 119 60 6
Кърджали 10 - 8 2 -
Пазарджик 24 2 20 1 1
Пловдив 108 1 80 23 4
Смолян 10 - 9 - 1
Хасково 36 - 2 34 -

*Предварителни данни
06.08.2021