Използвана вода по икономически дейности - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление на водите


Динамичен ред: Ecology_9.3.xls
Изследвания: Статистика на водите
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Сметки в околната среда и енергетиката"

Лице за контакт

Стоянка Мастикова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 637

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 декември 2018 г.
Дата на публикуване20 декември 2018 г.
Дата на последно актуализиране20 декември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на водите се фокусира върху количествените аспекти на водоползването – водочерпене, водоснабдяване,  използване на водните ресурси от икономиката и домакинствата,  пречистване и отвеждане на отпадъчните води обратно във водните обекти. 

Информацията за иззетите води дава възможност да се идентифицират основните водоизточници на водочерпене и да се определи количествено разпределението на водите между различните дейности и видове снабдяване. 

Количествата на използваните пресни и непресни води са представени по категории водоснабдяване и основни икономически дейности - селско стопанство, добивна и преработваща промишленост, енергетика, услуги и домакинства. Обезпечени са количествени данни за общественото водоснабдяване (ВиК) относно събирането, пречистването и доставката на вода. 

Количеството на образуваните отпадъчни води са разпределени по основни икономически дейности. Проследяват се пътищата на отпадъчните води – от източника до водоприемника. Сумарното количество на отпадъчните води, отведени във водни обекти, е разпределено по място на заустване и пречистването им в селищни и други пречиствателни станции. Представени са данни за действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) според наличната технология на пречистване – първично, вторично и третично.

Приложени са данни за относителния дял на свързаното население с услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води, както и за дела на населението на режим поради недостиг на вода.

Информацията за наличната водопроводна и канализационна мрежа отразява състоянието на инфраструктурата и темповете на обновление.  Подробни данни за вида на тръбите и годините на въвеждане в експлоатация се събират веднъж на пет години.

Данните са представени на административно-териториално ниво и на ниво басейнови райони за управление на водите. За изчисление на резултатте са използвани  данни от проведените изследвания и статистически методи за оценка.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-08);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Списък на населените места по речни басейни.

Обхват

Информацията за водите се осигурява чрез провеждането на следните годишни статистически наблюдения от Националната статистическа програма:

· „Водоснабдяване, канализация и пречистване” - изчерпателно наблюдение. Данните се събират от дружествата, извършващи дейностите: събиране, пречистване, доставяне на води и събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК/оператори на СПСОВ и напоителни системи).

· „Водопотребление” - частично статистическо наблюдение, съсредоточено върху по-големите водоползватели. Критерий за обхват - предприятия, за чиято дейност постъпват над 36 хил.м3 вода годишно. Доброволно представят данни и предприятия под този критерий. Изчерпателно се наблюдават предприятията за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ).

Понятия и дефиниции

Иззетите води са разпределени в две категории - пресни и непресни води.

Пресни води: към повърхностни води са отнесени водите на сушата (вкл. р. Дунав), а към подземните - всички води, намиращи се под повърхността на земята във водонаситената зона, в пряк контакт със земните пластове.

Непресни води са морските и преходните води. От 2006 г. към тях са включени само морските, тъй като съгласно Класификацията за характеризиране на повърхностни типове водни обекти по Рамковата директива за водите в България не бяха идентифицирани преходни води.

Категории водоснабдяване: собствено водоснабдяване, обществено водоснабдяване (ВиК), водоснабдяване от напоителни системи и друго водоснабдяване (сурова и повторно използвана/отпадъчна вода, получена от други потребители).

Иззета прясна вода, бруто е сумата от пресните води, иззети за водоснабдяване и чрез собственото снабдяване на предприятията. Водата за производство на електрическа енергия от ВЕЦ е отделна категория и не е включена в общото водовземане. Не e обхванато собственото снабдяване на домакинствата.

Върната прясна вода: добитата от пресен водоизточник вода и върната без да бъде използвана (предимно при добивната и строителната дейност).

Иззета прясна вода, нето: брутно иззетата прясна вода минус възвратните води.

Използвана вода е сумата от използваните води от различните категории водоснабдяване.

Загуби на вода, общо - формират се от физически загуби при транспорта на водата, нерегламентирано използване, неточности при измерванията и др. Обемът на загубите се агрегира за група оператори като се избягва повторното броене. На басейново равнище загубите на вода се изчисляват чрез използване на регионализиращ фактор „доставена вода”. Предполага се, че загубите на вода при собственото снабдяване са пренебрежимо малки.

Образувани води от точкови източници: водите, които след употреба напускат мястото на използване и се отвеждат в обществената канализация и водните обекти. Данните са събрани чрез статистическото наблюдение за водопотреблението, обхващащо по - значимите водоползватели. Отпадъчните води от домакинствата са резултат от данните, отчетени от ВиК и статистически оценки. Разграничени са две категории - отпадъчни води и води от охлаждащи процеси.

Отведени третирани отпадъчни води: сума от отпадъчните води, отведени от пречиствателни станции на предприятията и СПСОВ (според последното стъпало на пречистване). Отпадъчните води на домакинствата със собствено/независимо пречистване също се считат за третирани.

Отведени води във водни обекти: сумарно заустените води от наблюдаваните предприятия, обществена канализация/СПСОВ и домакинствата със собствено/независимо третиране.

Събрани отпадъчни води в обществената канализация: изчисленията се основават на отчетените данни от ВиК/СПСОВ и оценки. Включени са и отчетените количества от неточкови източници (дъждовни, дренажни и други неразпределени води).

Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ): обхванати са изчерпателно действащите станции, които пречистват отпадъчните води на населените места Пречиствателните станции на предприятия, хотели и др. са отделна категория.

Обществена водопроводна и канализационна мрежа - данните се отнасят за мрежите, експлоатирани от ВиК-операторите. Също така е включена и канализационната мрежа на общините с организирано отвеждане на отпадъчни води в селищни пречиствателни станции.

Население, свързано с обществено водоснабдяване, обществена канализация и СПСОВ – данните са резултат от наблюдението „Водоснабдяване и канализация”. Възможно е надценяване на населението в селищата с частично изградена водопроводна/канализационна мрежа, при което са свързани само част от домакинствата. Населението с независимо собствено третиране на отпадъчните води (чрез септични, изгребни ями и др.) е изчислено като разлика между общото население и населението с обществена канализация.

Измерване на водните количества: отчитат се от респондентите чрез преки и непреки методи. С по-високо качество са данните резултат от пряко измерване (водомерни уреди). Непреките методи се основават на изчисления и оценки (напр. капацитет на помпените съоръжения, умножен по продължителността на изпомпването, потребление на енергия от помпени съоръжения, умножено по специфичен фактор (м3/MWh), произведена продукция и други).

Статистическа единица

Юридически субект, отговарящ на критериите за обхват на статистическите наблюдения за водите.

Статистическа съвкупност

· Доставчици на вода - ВиК оператори и напоителни системи;

· Оператори на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (ВиК, общини);

· Потребители на вода съгласно критерия за обхват на наблюдение „Водопотребление”;

· Производители на електроенергия от ВЕЦ/ПАВЕЦ.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България

Времеви обхват

2010-2017

Базисен период

Изборът на базисен период се определя според изследователските цели и задачи.

Мерна единица

Водно количество - млн.м3/год.; хил.м3/год.; м3/чов./ден; л/чов./ден

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Национална статистическа програма;

· Доброволно предоставяне на данни за статистика на водите на Евростат/ОИСР: джентълментско споразумение.

Споделяне на данни

· Данни за стандартни статистически показатели, специализирани данни съгласно конкретни информационни потребности;

· Регулярно предоставяне на данни за въпросниците на Евростат: Обединен Въпросник на Евростат/ОИСР "Вътрешни води" и Регионален въпросник за водите. Докладват се годишни данни на всеки две години.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката

· Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл. 20, ал.4) от 11 март 2009 (OJ L 87, p.164), поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на информацията се извършва в съответствие с принципите за конфиденциалност - чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните в областта на статистиката на водите се разпространяват и публикуват в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Данните се разпространяват веднъж годишно съгласно сроковете за оповестяване и Правилника за разпространение на статистическите данни.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

· Околна среда;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Регионална публикация и други;

· Публикации и съобщения на Евростат

Онлайн база данни

Подробни данни за статистиката на водите са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда: http://www.nsi.bg/bg/node/2602

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Ръководство за събиране на данни за водите за Обединения въпросник на ОИСР/Евростат "Вътрешни води", вер.4 (2018)

Документация за качеството

Не се изискват.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

За усъвършенстване на качеството се прилагат серия от статистически процедури – от събирането на данните до валидирането на данните. За определянето на обхвата на статистическите съвкупности се използват статистически данни от други наблюдения и административни данни. Методологията се развива в съответствие с изискванията за сравнимост, усъвършенстват се инструментите за събиране на данни и процедурите за валидиране. През 2018 г. е осъвременен формуляра за събиране на данни и са усъвършенствани подходите за статистическа оценка.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация за водите са международни институции, държавна и местна администрация, научно-изследователски среди и други.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация, не е провеждано изследване на удовлетвореност на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват съгласно сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Всички публикации се правят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето

Динамични редове по основни показатели на национално ниво са налични от 1990 година.

Съгласуваност между предметни области

Частично, за някои показатели

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика

Идентифицираните грешки на регистрация в първичните данни и ревизиите редовно се документират и съхраняват.

Статистическа обработка
Източници на данни

Специализирани статистически наблюдения – виж т.3.3.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Данните се събират посредством статистически формуляри в електронен и хартиен формат. Респондентите предоставят попълнените въпросници в ТСБ, след което електронните формуляри се изпращат в централно управление.

Валидиране на данни

Валидирането на първичните данни е задължителен етап от производството на статистическата информация. Първият филтър за вътрешна съгласуваност на първичните данни е заложен в електронните формуляри. Валидирането на първичните данни за последователност и съответствие се извършва последващо от регионалните статистически бюра и централно управление.

Обработка на данни

Специализиран софтуер

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Изследвания: Статистика на водите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Изследвания: Статистика на водите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 21 декември 2020 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 година.

  Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. През 2019 г. делът на наличните в края на годината ДМА - ЕП по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

  Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

  През 2019 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 435 млн. м3, като спрямо 2018 г. се увеличава с 0.2%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2018 г. - 99 л на човек.

 • петък, 20 декември 2019 - 11:00

  През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 647 млн. м3, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2017 г. - 99 л на човек.

  През 2018 г. отчетната стойност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната се оценява на 9 523.6 млн. лв., което е с 0.6% повече спрямо 2017 година.

 • четвъртък, 20 декември 2018 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултатите от годишните изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2017 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • четвъртък, 21 декември 2017 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2016 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • вторник, 20 декември 2016 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 18 декември 2015 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2014 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 19 декември 2014 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2013 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • петък, 20 декември 2013 - 11:00
  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2012 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2011 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на страницата на НСИ в интернет: http://www.nsi.bg .

 • четвъртък, 15 декември 2011 - 11:00

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2010 година.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Околна среда 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2017 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2017 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2013 - 2017 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха

Страници