Използвана вода по икономически дейности - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление на водите


Динамичен ред: Ecology_9.3.xls
Изследвания: Статистика на водите
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Сметки в околната среда и енергетиката"

Лице за контакт

Стоянка Мастикова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 637

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 декември 2018 г.
Дата на публикуване20 декември 2018 г.
Дата на последно актуализиране20 декември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на водите се фокусира върху количествените аспекти на водоползването – водочерпене, водоснабдяване,  използване на водните ресурси от икономиката и домакинствата,  пречистване и отвеждане на отпадъчните води обратно във водните обекти. 

Информацията за иззетите води дава възможност да се идентифицират основните водоизточници на водочерпене и да се определи количествено разпределението на водите между различните дейности и видове снабдяване. 

Количествата на използваните пресни и непресни води са представени по категории водоснабдяване и основни икономически дейности - селско стопанство, добивна и преработваща промишленост, енергетика, услуги и домакинства. Обезпечени са количествени данни за общественото водоснабдяване (ВиК) относно събирането, пречистването и доставката на вода. 

Количеството на образуваните отпадъчни води са разпределени по основни икономически дейности. Проследяват се пътищата на отпадъчните води – от източника до водоприемника. Сумарното количество на отпадъчните води, отведени във водни обекти, е разпределено по място на заустване и пречистването им в селищни и други пречиствателни станции. Представени са данни за действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) според наличната технология на пречистване – първично, вторично и третично.

Приложени са данни за относителния дял на свързаното население с услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води, както и за дела на населението на режим поради недостиг на вода.

Информацията за наличната водопроводна и канализационна мрежа отразява състоянието на инфраструктурата и темповете на обновление.  Подробни данни за вида на тръбите и годините на въвеждане в експлоатация се събират веднъж на пет години.

Данните са представени на административно-териториално ниво и на ниво басейнови райони за управление на водите. За изчисление на резултатте са използвани  данни от проведените изследвания и статистически методи за оценка.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-08);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Списък на населените места по речни басейни.

Обхват

Информацията за водите се осигурява чрез провеждането на следните годишни статистически наблюдения от Националната статистическа програма:

· „Водоснабдяване, канализация и пречистване” - изчерпателно наблюдение. Данните се събират от дружествата, извършващи дейностите: събиране, пречистване, доставяне на води и събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК/оператори на СПСОВ и напоителни системи).

· „Водопотребление” - частично статистическо наблюдение, съсредоточено върху по-големите водоползватели. Критерий за обхват - предприятия, за чиято дейност постъпват над 36 хил.м3 вода годишно. Доброволно представят данни и предприятия под този критерий. Изчерпателно се наблюдават предприятията за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ).

Понятия и дефиниции

Иззетите води са разпределени в две категории - пресни и непресни води.

Пресни води: към повърхностни води са отнесени водите на сушата (вкл. р. Дунав), а към подземните - всички води, намиращи се под повърхността на земята във водонаситената зона, в пряк контакт със земните пластове.

Непресни води са морските и преходните води. От 2006 г. към тях са включени само морските, тъй като съгласно Класификацията за характеризиране на повърхностни типове водни обекти по Рамковата директива за водите в България не бяха идентифицирани преходни води.

Категории водоснабдяване: собствено водоснабдяване, обществено водоснабдяване (ВиК), водоснабдяване от напоителни системи и друго водоснабдяване (сурова и повторно използвана/отпадъчна вода, получена от други потребители).

Иззета прясна вода, бруто е сумата от пресните води, иззети за водоснабдяване и чрез собственото снабдяване на предприятията. Водата за производство на електрическа енергия от ВЕЦ е отделна категория и не е включена в общото водовземане. Не e обхванато собственото снабдяване на домакинствата.

Върната прясна вода: добитата от пресен водоизточник вода и върната без да бъде използвана (предимно при добивната и строителната дейност).

Иззета прясна вода, нето: брутно иззетата прясна вода минус възвратните води.

Използвана вода е сумата от използваните води от различните категории водоснабдяване.

Загуби на вода, общо - формират се от физически загуби при транспорта на водата, нерегламентирано използване, неточности при измерванията и др. Обемът на загубите се агрегира за група оператори като се избягва повторното броене. На басейново равнище загубите на вода се изчисляват чрез използване на регионализиращ фактор „доставена вода”. Предполага се, че загубите на вода при собственото снабдяване са пренебрежимо малки.

Образувани води от точкови източници: водите, които след употреба напускат мястото на използване и се отвеждат в обществената канализация и водните обекти. Данните са събрани чрез статистическото наблюдение за водопотреблението, обхващащо по - значимите водоползватели. Отпадъчните води от домакинствата са резултат от данните, отчетени от ВиК и статистически оценки. Разграничени са две категории - отпадъчни води и води от охлаждащи процеси.

Отведени третирани отпадъчни води: сума от отпадъчните води, отведени от пречиствателни станции на предприятията и СПСОВ (според последното стъпало на пречистване). Отпадъчните води на домакинствата със собствено/независимо пречистване също се считат за третирани.

Отведени води във водни обекти: сумарно заустените води от наблюдаваните предприятия, обществена канализация/СПСОВ и домакинствата със собствено/независимо третиране.

Събрани отпадъчни води в обществената канализация: изчисленията се основават на отчетените данни от ВиК/СПСОВ и оценки. Включени са и отчетените количества от неточкови източници (дъждовни, дренажни и други неразпределени води).

Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ): обхванати са изчерпателно действащите станции, които пречистват отпадъчните води на населените места Пречиствателните станции на предприятия, хотели и др. са отделна категория.

Обществена водопроводна и канализационна мрежа - данните се отнасят за мрежите, експлоатирани от ВиК-операторите. Също така е включена и канализационната мрежа на общините с организирано отвеждане на отпадъчни води в селищни пречиствателни станции.

Население, свързано с обществено водоснабдяване, обществена канализация и СПСОВ – данните са резултат от наблюдението „Водоснабдяване и канализация”. Възможно е надценяване на населението в селищата с частично изградена водопроводна/канализационна мрежа, при което са свързани само част от домакинствата. Населението с независимо собствено третиране на отпадъчните води (чрез септични, изгребни ями и др.) е изчислено като разлика между общото население и населението с обществена канализация.

Измерване на водните количества: отчитат се от респондентите чрез преки и непреки методи. С по-високо качество са данните резултат от пряко измерване (водомерни уреди). Непреките методи се основават на изчисления и оценки (напр. капацитет на помпените съоръжения, умножен по продължителността на изпомпването, потребление на енергия от помпени съоръжения, умножено по специфичен фактор (м3/MWh), произведена продукция и други).

Статистическа единица

Юридически субект, отговарящ на критериите за обхват на статистическите наблюдения за водите.

Статистическа съвкупност

· Доставчици на вода - ВиК оператори и напоителни системи;

· Оператори на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (ВиК, общини);

· Потребители на вода съгласно критерия за обхват на наблюдение „Водопотребление”;

· Производители на електроенергия от ВЕЦ/ПАВЕЦ.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България

Времеви обхват

2010-2017

Базисен период

Изборът на базисен период се определя според изследователските цели и задачи.

Мерна единица

Водно количество - млн.м3/год.; хил.м3/год.; м3/чов./ден; л/чов./ден

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Национална статистическа програма;

· Доброволно предоставяне на данни за статистика на водите на Евростат/ОИСР: джентълментско споразумение.

Споделяне на данни

· Данни за стандартни статистически показатели, специализирани данни съгласно конкретни информационни потребности;

· Регулярно предоставяне на данни за въпросниците на Евростат: Обединен Въпросник на Евростат/ОИСР "Вътрешни води" и Регионален въпросник за водите. Докладват се годишни данни на всеки две години.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката

· Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл. 20, ал.4) от 11 март 2009 (OJ L 87, p.164), поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на информацията се извършва в съответствие с принципите за конфиденциалност - чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните в областта на статистиката на водите се разпространяват и публикуват в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Данните се разпространяват веднъж годишно съгласно сроковете за оповестяване и Правилника за разпространение на статистическите данни.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

· Околна среда;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Регионална публикация и други;

· Публикации и съобщения на Евростат

Онлайн база данни

Подробни данни за статистиката на водите са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда: http://www.nsi.bg/bg/node/2602

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Ръководство за събиране на данни за водите за Обединения въпросник на ОИСР/Евростат "Вътрешни води", вер.4 (2018)

Документация за качеството

Не се изискват.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

За усъвършенстване на качеството се прилагат серия от статистически процедури – от събирането на данните до валидирането на данните. За определянето на обхвата на статистическите съвкупности се използват статистически данни от други наблюдения и административни данни. Методологията се развива в съответствие с изискванията за сравнимост, усъвършенстват се инструментите за събиране на данни и процедурите за валидиране. През 2018 г. е осъвременен формуляра за събиране на данни и са усъвършенствани подходите за статистическа оценка.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация за водите са международни институции, държавна и местна администрация, научно-изследователски среди и други.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация, не е провеждано изследване на удовлетвореност на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват съгласно сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Всички публикации се правят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето

Динамични редове по основни показатели на национално ниво са налични от 1990 година.

Съгласуваност между предметни области

Частично, за някои показатели

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика

Идентифицираните грешки на регистрация в първичните данни и ревизиите редовно се документират и съхраняват.

Статистическа обработка
Източници на данни

Специализирани статистически наблюдения – виж т.3.3.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Данните се събират посредством статистически формуляри в електронен и хартиен формат. Респондентите предоставят попълнените въпросници в ТСБ, след което електронните формуляри се изпращат в централно управление.

Валидиране на данни

Валидирането на първичните данни е задължителен етап от производството на статистическата информация. Първият филтър за вътрешна съгласуваност на първичните данни е заложен в електронните формуляри. Валидирането на първичните данни за последователност и съответствие се извършва последващо от регионалните статистически бюра и централно управление.

Обработка на данни

Специализиран софтуер

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Изследвания: Статистика на водите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Изследвания: Статистика на водите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Околна среда 2007
  Околна среда 2007
  Националният статистически институт представя на своите потребители публикация "Околна среда 2007" (печатна и електронна версия на CD), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2007 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2007 година.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
 • България 2009
  България 2009
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници