Крайни потребителски разходи на домакинствата


Динамичен ред: ECP_3.2.xls

Индекси на равнища на цени: 2016-2018
EС 28=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2016 2017* 2018*
ЕС-28 100.0 100.0 100.0
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT) 101.4 102.5 102.7
Австрия 106.0 108.5 108.6
Белгия 108.8 110.9 111.3
България 47.7 49.7 50.5
Германия 102.8 103.3 103.6
Гърция 84.1 85.1 83.9
Дания 140.2 139.1 137.3
Естония 75.6 78.7 80.5
Ирландия 124.1 127.3 128.7
Испания 91.5 92.2 92.9
Италия 100.1 100.8 100.4
Кипър 85.9 87.6 87.2
Латвия 71.4 73.1 74.2
Литва 62.5 64.4 65.9
Люксембург 122.7 125.2 125.6
Малта 81.1 82.4 82.6
Нидерландия 111.2 111.6 112.0
Обединено кралство 122.5 116.4 116.5
Полша 53.7 57.1 57.8
Португалия 83.8 86.5 86.4
Румъния 51.6 52.3 52.5
Словакия 74.8 76.6 77.3
Словения 83.4 84.0 84.6
Унгария 59.9 63.1 62.5
Финландия 121.0 122.4 122.2
Франция 107.9 109.9 110.2
Хърватия 65.8 67.5 68.1
Чешка Република 65.5 68.5 71.2
Швеция 125.4 125.1 119.9
Исландия 152.4 168.7 157.5
Норвегия 146.5 150.0 146.5
Швейцария 161.4 158.9 151.3
Албания 49.0 49.9 52.5
Босна и Херцеговина 51.1 52.9 52.7
Република Северна Македония 46.0 47.8 48.4
Сърбия 49.4 52.4 54.0
Турция 59.2 54.1 44.6
Черна Гора 53.7 55.4 56.0

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2019.
* предварителни данни
13.12.2019

Страници