Екологични стоки и услугиДинамичен ред: Ecology_14.1.xls
ЕКОЛОГИЧНИ СТОКИ И УСЛУГИ
Контакт
Организация
Отдел
Лице за контакт
Длъжност
Адрес
Електронна поща
Телефон
Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 декември 2019 г.
Дата на публикуване20 декември 2019 г.
Дата на последно актуализиране20 декември 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Секторът на екологичните стоки и услуги обхваща всички стопански субекти, които произвеждат стоки и услуги за опазване на околната среда или управление на природните ресурси. Дейностите за опазване на околната среда включват предотвратяване, намаляване и отстраняване на замърсяването в природата. Дейностите за управление на природните ресурси имат за цел опазване на природните запаси от изчерпване. Секторът за екологични стоки и услуги предоставя данни за произведената продукция, добавена стойност, износ и заети съгласно Системата за счетоводство (SEEA SF 2012).

Използвани класификации

• Класификация на дейностите за опазване на околната среда (Classification of environment protection activities- CEPA) • Класификация на дейностите за управление на ресурсите (Classification of resource management activities CReMA) • Класификация на икономическите дейности (КИД - 08)

Обхват

Включват се стопанските субекти от всички икономически сектори, които произвеждат екологични стоки и услуги съгласно Регламент (ЕС) № 2015/2174 съдържащ ориентировъчен списък на стоките и услугите за опазване на околната среда.

Понятия и дефиниции

България докладва данни на Евростат за сектора на екологичните стоки и услуги за: • произведената продукция, която се измерва в базисни цени • добавена стойност представляваща разликата между стойността на произведената продукция и междинното потребление • износ на стоки и услуги от резиденти към нерезиденти • заети на пълен работен ден.

Статистическа единица

Стопански субекти, които произвеждат екологични стоки и услуги (предприятия, общини, държавни институции и други).

Статистическа съвкупност

Всички стопански субекти, които през отчетната година са произвели екологични стоки и услуги.

Географски обхват (територия)

Общо за страната.

Времеви обхват

2014 – 2017 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Милиони левове за произведена продукция, добавена стойност и износ и брой за заетите лица.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2011 г. относно икономически сметки за околната среда.

Споделяне на данни

Ежегоден въпросник на Евростат „Екологични стоки и услуги”.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите
Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не

Публикации

Не

Онлайн база данни

Данните за екологичните стоки и услуги са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методологията е съобразена с изискванията на Европейските институции и Евростат и се базира на Ръководството за екологичните стоки и услуги от 2016 г.

Документация за качеството

Съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011 в Евростат се изпраща ежегодно доклад за качеството заедно с въпросника за екологичните стоки и услуги.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Методологичните указания и оперативните правила за събиране на данни, (включително ориентировъчният списък от продукти и дейности за опазване на околната среда) гарантират съпоставимост на данните между отделните държави. С оглед проверка на качеството на източниците на данни и методите за компилиране, Евростат изисква доклад за качеството, който се представя заедно с попълненият въпросник в края на всяка календарна година. Освен това Евростат въведе обширна процедура за валидиране на получените данни, която включва съгласуваност с националните сметки, статистика на селското стопанство, енергийна статистика както и разходи за опазване на околната среда (EPEA).

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Потребители на статистическа информация от наблюдението са държавни и общински структури, асоциации, фирми и граждани.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност

Точността на данните се осъществява посредством логически контроли заложени във въпросника, който се изпраща на Евростат.

Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Всички публикации се подготвят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Географската сравнимост се осигурява от общата концептуална рамка и ориентировъчен списък от стоки и услуги за опазване на околната среда, определящи периметъра на изследването.

Сравнимост във времето

Налични са динамични редове от 2014 година.

Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При необходимост се прилага ревизия на данните.

Ревизия на данните - практика

При необходимост се прилага ревизия на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Екологичните стоки и услуги се отчитат посредством изчерпателно наблюдение, в чийто обхват са включени фирми, организации, министерства, общински администрации и други.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Източник на данни е статистически отчет за екологичните стоки и услуги, който се събира на електронен или хартиен носител.

Валидиране на данни

Сравняване на данните с отчетените през предходната година - за мерни единици, погрешно посочени кодове на съответната стока или услуга и други.

Обработка на данни

Обединен масив, който съдържа всички отчетни единици.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: ЕКОЛОГИЧНИ СТОКИ И УСЛУГИ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: ЕКОЛОГИЧНИ СТОКИ И УСЛУГИ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Околна среда 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2017 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2017 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2013 - 2017 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници