Премини към основното съдържание

Агрегирани номенклатури

  1. Агрегираните номенклатури на икономическите дейности и на продуктите по икономически дейности (утвърдени със Заповед № РД .07-00-130/30.03.2012 г. на Председателя на НСИ) са предназначени за икономически анализи и за публикуване на информацията.
  2. Агрегираните номенклатури на икономическите дейности А3, А10, А21, А38 и А64 и на продуктите по икономически дейности Р3, Р10, Р21, Р38 и Р64 са разработени на базата на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със Заповед РД 07-316/29.11.2007 г. и на базата на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008), утвърдена със Заповед РД 07-323/04.12.2007 година, както и въз основа на Регламент (ЕС) № 715/2010 на Комисията от 10 август 2010 г.
  3. Класификацията "Основни производствени групировки" (утвърдена със Заповед № РД 07-420/11.12.2008 г. на Председателя на НСИ) предоставя едно междинно ниво на агрегация (след секторите, където преобладава преработващата промишленост), направено на база прегрупиране на промишлените дейности, което дава възможност за по-лесно представяне на развитието на промишлеността.
  4. Позициите на Основните производствени групировки са дефинирани чрез съответните кодове от КИД-2008.
  5. Всички агрегирани номенклатури, както и класификацията "Основни производствени групировки", са на разположение и на технически носител.