Различие в заплащането по пол


Динамичен ред: Labour_2.3.5.xls

РАЗЛИКА В ЗАПЛАЩАНЕТО ПО ПОЛ
(проценти)
Икономически дейности 2015 2016 2017 2018 2019
Общо 14.5 13.8 13.8 13.6 13.7
Добивна промишленост 17.7 15.0 14.5 12.2 13.9
Преработваща промишленост 25.6 23.6 22.9 22.4 22.7
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 8.1 11.2 12.9 11.4 8.2
Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 17.2 14.2 9.9 7.8 5.6
Строителство -10.5 -12.6 -13.3 -14.5 -11.5
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15.5 13.9 12.9 12.6 12.8
Транспорт, складиране и пощи 6.6 8.3 10.3 10.1 11.0
Хотелиерство и ресторантьорство 10.7 9.2 8.5 6.8 7.8
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 19.4 19.5 21.7 21.7 22.4
Финансови и застрахователни дейности 22.7 22.3 24.2 25.9 29.5
Операции с недвижими имоти 4.0 3.4 -2.4 -11.1 -7.5
Професионални дейности и научни изследвания 11.1 4.8 8.6 12.1 16.5
Административни и спомагателни дейности -28.5 -27.9 -29.2 -33.2 -29.8
Държавно управление 7.0 6.3 8.8 8.3 8.4
Образование 17.1 14.6 13.1 12.0 9.3
Хуманно здравеопазване и социална работа 32.4 31.6 30.1 29.9 29.5
Култура, спорт и развлечения 12.6 17.8 20.2 23.5 24.7
Други дейности 4.1 -3.2 -2.9 -7.3 -2.3
23.02.2021
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд/Структурни индикатори – национално ниво - Различиe в заплащането по пол
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване08 август 2014 г.
Дата на публикуване08 август 2014 г.
Дата на последно актуализиране08 август 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Различието в заплащането по пол в некоригирана форма представлява разликата между брутното почасово възнаграждение на наетите мъже и наетите жени като процент от средното брутно почасово възнаграждение на наетите мъже. За 2006 г. и 2010 г. данните за този индикатор се основават на резултатите от четиригодишното изследване „Наблюдение на структурата на заплатите“. За годините, в които не се провежда Наблюдение на структурите на заплатите (2007, 2008, 2009 и 2011) се прави оценка на основа на годишното изследване „Заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд“.

Данни са разпределени по икономически дейности.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД-2008)

Обхват

Съвкупността се състои от всички наети лица по трудово или служебно правоотношение и обхваща предприятията с 10 и повече наети лица от всички икономически дейности с изключение на „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“.

Понятия и дефиниции

Индикаторът различие в заплащането по пол се изразява в некоригирана форма (т.е. не се взимат под внимание индивидуалните характеристики на наетите като възраст, трудов стаж, режим на работно време, професия, образование и др., които могат да бъдат причина за различието във възнаграждението) поради това, че този индикатор е предназначен да дава общата картина на различията във възнагражденията.

За 2006 и 2010 година данните са изчислени въз основа на Наблюдението на структурата на заплатите, което е с четиригодишна периодичност, за годините през които не се провежда това изследване се правят оценки основани на ръста на средната работна залата на мъжете и жените от годишното изследване „Заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд“.

Статистическа единица

· Наети лица;

· Местни единици, принадлежащи към предприятия с повече от 10 наети лица.

Статистическа съвкупност

· Наети лица – независимо от режим на работно време, възраст и брой отработени часове;

· Предприятия с повече от 10 наети лица;

· Икономически дейности – с изключение на „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2007- 2012 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Процент (%)

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Данните се изчисляват на базата на джентълменски споразумения.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Не е част от календара за разпространение.

Достъп до календара за разпространение

Не се прилага.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Индикаторите са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурни индикатори - Различия в заплащането по пол: http://www.nsi.bg/bg/node/3976

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Използваната методология се публикува и на интернет сайта на Европейската статистическа служба (Евростат): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/database

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Основните потребители са Евростат, Министерство на труда и социалната политика, синдикални и неправителствени организации.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Изчисляват се и се изпращат всички необходими разбивки.

Точност и надеждност
Обща точност

За повече информация виж методологичните бележки за:

· Наблюдение на структурата на заплатите;

· Годишна статистика на заетостта и разходите за труд.

Извадкови грешки

За повече информация виж методологичните бележки за Наблюдение на структурата на заплатите.

Неизвадкови грешки

За повече информация виж методологичните бележки за:

· Наблюдение на структурата на заплатите;

· Годишна статистика на заетостта и разходите за труд.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за публикация: 12 месеца след края на отчетната година.

Точност на представяне

Спазването на срока зависи от наличието на окончателни данни за брутната годишна заплата по пол.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Дефинициите и методологията за Наблюдение на структурата на заплатите са спазени.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната на класификацията на икономическите дейности.

Съгласуваност между предметни области

Показателите в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Освен данни за различието в заплащането по пол се публикуват и данни и за средната работна заплата по пол. Основните различия се състоят в това, че средната работна заплата е на едно наето лице, а индикаторът различие в заплащането по пол се изчислява на едни час. Данните за средната работна заплата включват и предприятията с едно и повече наети лица.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Данните се ревизират на всеки четири години когато се провежда Наблюдение на структурата на заплатите.

Ревизия на данните - практика

Отчита се изменението в часовата ставка на мъжете и жените в периода между две Наблюдения на структурата на заплатите.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Наблюдение на структурата на заплатите (четиригодишно);

· Годишно изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Честота на събиране на данни

Годишно, четиригодишно

Събиране на данни

Извадково с четиригодишното Наблюдение на структурата на заплатите и изчерпателно с годишното изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Валидиране на данни

Правят се аритметични проверки на изчисленията.

Обработка на данни

Данните се основават на резултати от други статистически изследвания.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Заетост и безработица - годишни данни 2020
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2020.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)
 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Ключови показатели за България (към 05.04.2021 г.)
 • Структура на заплатите 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2018“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2018 година. Наблюдението е петото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия.
 • Ключови показатели за България (към 31.12.2020 г.)
 • Ключови показатели за България (към 05.10.2020 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2019
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2019“.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Страници