Европейско здравно интервю
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Европейско здравно интервю
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване07 юли 2021 г.
Дата на публикуване07 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране07 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките на Европейската статистическа система. Целта му е при използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от ЕС, да се оцени здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Първа вълна - 2008 година

Националният статистически институт проведе изследването Здравно интервю, базирано на хармонизираният инструментариум през 2008 година.

Инструментариумът за първият цикъл изследвания 2007 – 2008 е приет от Работната група по обществено здравеопазване към Евростат през ноември 2006 година. Тематичните области в него са разработени така, че произведената информация да е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

 • Здравен статус;
 • Здравни грижи;
 • Здравни детерминанти (начин на живот);
 • Основни социално-икономически характеристики.

В допълнение, за задоволяване на информационните потребности на ГД „Здравеопазване и потребители” (SANCO) и „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване (EMPL) на Европейската комисия ,са изчислени 26 индикатора, които бхващат и трите области – Здравен статус, Здравни грижи и Здравни детерминанти. Индикаторите са изчислени на база отговорите на анкетираните лица по време на интервюто. Не са изисквани документи, удостоверяващи верността на отговорите и не са правени измервания. Всички индикатори се отнасят за лицата на 15 и повече години, освен в случаите, в които е указана специфична възраст.

Втора вълна - 2014 

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 Националният статистически институт участва във втората вълна на изследването Европейско здравно интервю през 2014 година. Изследването се проведе във всички страни-членки при използване на хармонизиран инструментариум.

Трета вълна – 2019

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като НСИ проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

За всички вълни на изследването въпросникът включва четирите основни модула. С оглед намаляване на натовареността на респондентите и за удовлетворяване на специфичните потребности от информация въпросникът  се променя.  

Темите, обхванати в изследването са следните:

Здравен статус

 • Общ здравен статус: самооценка на здравето, наличие на хронични заболявания и на ограничения;
 • Заболеваемост от хронични заболявания;
 • Травми и наранявания;
 • Отсъствие от работа поради здравни проблеми;
 • Физически и сетивни функционални ограничения;
 • Затруднения при извършване на персонални ежедневни дейности;
 • Затруднения при извършване на дейности по поддържане на домакинството;
 • Болка;
 • Някои аспекти на психичното здраве;

Здравни грижи

 • Хоспитализации;
 • Консултации с лекар и лекар по дентална медицина;
 • Обръщаемост към специфични медицински професионалисти;
 • Ползване на грижи в дома;
 • Употреба на медикаменти;
 • Профилактични дейности;
 • Непосрещнати нужди от здравни грижи;

Здравни детерминанти

 • Ръст и тегло;
 • Физическа активност;
 • Консумация на плодове и зеленчуци;
 • Тютюнопушене;
 • Употреба на алкохол;
 • Социална подкрепа;

Социално-демографски характеристики

Използвани класификации

Първа вълна - 2008 година

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 1997 г. (ISCED - 97).

Втора (2014) и Трета (2019) вълна 

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011).
Обхват

Изследването обхваща всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Понятия и дефиниции

Заболявания – разпространение (самодекларирано)

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, декларирали, че:

 • имат съответното заболяване,
 • заболяването е диагностицирано от лекар,
 • заболяването се е проявявало през последните 12 месеца

Индикаторът е изчислен за пет заболявания: диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014 

Относителен дял на лицата декларирали наличие на хроничното заболяване през последните 12 месеца. Представени са данни за 15 хронични заболявания:

 • Астма (включително алергична)
 • Хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем
 • Инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или хронични последствия от инфаркт
 • Исхемична болест на сърцето или стенокардия
 • Високо кръвно налягане (хипертония)
 • Мозъчен инсулт (мозъчен кръвоизлив, тромбоза) или хронични последствия от инсулт
 • Артроза (без артрит)
 • Увреждания, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба
 • Увреждания на врата или други хронични нарушения на врата
 • Диабет               
 • Алергични заболявания - ринит, възпаление на окото сенна хрема, дерматит, алергия към храна (без алергична астма)
 • Цироза на черния дроб
 • Проблеми с контролирането на пикочния мехур, неволево изпускане (незадържане) на урина
 • Бъбречни проблеми
 • Депресия

Травми вследствие на инцидент - у дома, през свободното време и/или по време на училище, след пътнотранспортно произшествие - Относителен дял на лицата, декларирали наличие на травма, вследствие на инцидент през последните 12 месеца.

Обръщаемост към личен лекар, към лекар по дентална медицина или ортодонт, към лекар специалист - Относителен дял на лицата, консултирали се с медицински специалист за себе си, през последните 4 седмици.

Употреба на медикаменти

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, използвали предписани или препоръчани от лекар медикаменти през последните 2 седмици, за избрано заболяване (диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014

Относителен дял на лицата, употребявали предписани или напредписани медикаменти през последните 2 седмици.

 

Профилактика за рак на гърдата - Относителен дял на жените на възраст 50 - 69 години, на които е правена мамография (рентгенова снимка на гърдите).

Профилактика за рак на маточната шийка - Относителен дял на жените на възраст 20 - 69 години, на които е правена цитонамазка.

  

Индекс на телесна маса - Относителен дял на лицата на 18 и повече години с индекс на телесна маса в определени граници. Показателят се изчислява като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Използвано е следното разпределение:

 • Тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2)
 • Нормално тегло (18.5 - 24.99 кг/м2)
 • Наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2)
 • Затлъстяване (30.00 + кг/м2).

Ежедневно пушещи - Относителен дял на ежедневно пушещите цигари (вкл. саморъчно навити).

Опасна консумация на алкохол (първа вълна, 2008) - Относителен дял на лицата употребявали 6 и повече питиета по един повод през последните 12 месеца, по честота на употребата (едно питие се приема за 50 мл. концентрат, за бирата се има предвид типичната бутилка от 500мл., за виното – чаша от 150 мл.).

Статистическа единица

Лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства.

Статистическа съвкупност

Всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първа вълна - 2008 година

Втора вълна - 2014 година

Трета вълна - 2019 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Относителен дял

Отчетен период

Първа вълна - 2008

Изследването е проведено през м. октомври и ноември 2008 г.

Втора вълна - 2014 

Изследването е проведено през периода октомври 2014 - януари 2015 година.

Трета вълна – 2019

Изследването е проведено през периода октомври 2019 - януари 2020 година.

 

В зависимост от естеството, периодът, за който се отнасят въпросите е различен – две или четири седмици, шест или дванадесет месеца, делничен ден или уикенд.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Първа вълна - 2008

 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Закон за статистиката.

Втора вълна - 2014

 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS);
 • Закон за статистиката.

Трета вълна – 2019

 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията от 19 февруари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS);
 • Закон за статистиката;
 • Закон за защита на личните данни.
Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

При разпространение на данните се прилагат следните правила:

 • Оценките не се публикуват ако се основават на по-малко от 20 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите надвишава 50%;
 • Оценките се публикуват със забележка ако се основават на 20 до 49 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите е над 20% и по-малък или равен на 50%;
 • Оценките се публикуват ако се основават на над 50 случая на реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите не надвишава 20%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни от Европейското здравно интервю се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Окончателни данни се публикуват след приключване на процедурата по валидиране от Евростат.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации

Първа вълна - 2008

България - Статистическа панорама

Онлайн база данни

Подробни данни от Европейското здравно интервю са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване: http://www.nsi.bg/bg/node/3364

Онлайн база данни на Евростат

 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Първа вълна - 2008

 • Хармонизиран въпросник на Евростат за провеждане на Европейско здравно интервю (2007 - 2009);
 • Концептуални карти и указания за адаптиране на хармонизирания въпросник - Евростат;
 • Указания и критерии за качество на данните от здравни изследвания сред населението – Евростат;
 • Доклад за формиране на извадката при здравни изследвания сред населението - Task force III report;
 • Указания за изчисляване на индикаторите от изследването Европейско здравно интервю - Евростат.

Втора вълна - 2014

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2013;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат. 
 • Правила за предоставяне на микроданните на Евростат.

Трета вълна – 2019

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2018;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат.
Документация за качеството

Първа вълна - 2008

Обобщаващ доклад за приложението на критериите за оценка на качеството на Европейското здравно интервю - Евростат.

Втора (2014) и Трета (2019) вълни 

Доклади за качеството

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

В НСИ е изградена система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015. От 2019 г. е одобрен разширен обхват на системата, включително получаване, събиране, обработване, съхранение, анализ, предоставяне и разпространение на статистическа информация.

Втората и третата вълна на изследването са проведени в изпълнение на европейско законодателство.

При провеждането на изследването се цели постигането на хармонизация "на входа" (input harmonisation). Прилага се единен инструментариум (въпроси, възможности за отговор, филтри, и др.), концептуални указания и описание. Изисква се концептуален превод (адаптиране) на всички европейски езици. При използване на "Европейско здравно интервю - методологическо ръководство" на Евростат е приложен хармонизираният въпросник, протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. 

Препоръките по отношение на въпросника са съпроводени от указания по отношение на методите за събиране и обработка на данните.

Програмният продукт, разработен за въвеждане на първичните данни е в съответствие с Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. 

Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Оценка на качеството

Изградената система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015, приложението на единни методологически документи, правила и процедури на всички етапи от провеждане на изследването осигуряват високо качество на статистическата информация.

Приложимост
Потребности на потребителите

Произведената информация е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването обхваща лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства. От генералната съвкупност са изключени децата на възраст от 0 до 14 години и институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Точност и надеждност
Обща точност

Втора вълна - 2014

Достигнат е минималният ефективен размер на извадката в съответствие с изискванията на Регламент (EU) 141/2013, Анекс 2. Относителният дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 11.1%. 

Трета вълна – 2019

Осигурени са изискванията за точност съгласно Приложение 2 на Регламент (EU) 2018/255. Относителния дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 4.1%.

Извадкови грешки

Втора вълна – 2014

Индикатор/ променлива, от която е получен индикаторът

Брой респонденти n (непретеглени)

Оценка - относителен дял - (претеглена)

Стандартна грешка на оценката - SE

Доверителен интервал

95% долна граница,  в проценти

95% горна граница, в проценти

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които самооценяват здравето си като „добро“ или „много добро“ (HS1)

Общо

3568

66.6

0.8

65.1

68.2

Мъже

1760

70.2

0.9

68.4

72.1

Жени

1808

63.5

1.0

61.5

65.5

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, декларирали наличие на дългогодишно заболяване или здравен проблем

Общо

3110

44.6

0.8

42.8

46.3

Мъже

1337

40.3

0.4

38.2

42.3

Жени

1773

48.5

1.0

46.4

50.5

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които през последните шест и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем (HS3)

Общо

466

6.4

0.3

5.7

7.1

Мъже

194

5.9

0.4

4.9

6.8

Жени

272

7.0

0.4

6.1

7.8

Респонденти на възраст 15 и повече навършени  години, декларирали болнично лечение през последните 12 месеца (HO1) (мъже и жени)

701

10.0

0.4

9.1

10.7

Респонденти на възраст 18 и повече навършени години със затлъстяване (BMI>=30, където BMI = BM2 в kg/(BM1 в m* BM1 в m) (мъже и жени)

836

14.8

0.6

13.6

15.9

 

 

Трета вълна - 2019

 

Индикатор/променлива, от която е получен индикаторът

 

Брой респонденти n (непретеглени)

 

Оценка -относителен дял –p (претеглена)

Стандартна грешка на оценката - SE

95% доверителен интервал долна | горна граница

Дизайн ефект deff

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които самооценяват здравето си като „добро“ или „много добро“ (HS1)

Общо

4587

69.9

0.7

68.6 | 71.4

1.748

Мъже

2383

67.2

0.4

65.5 | 68.8

1.213

Жени

2204

73.1

0.9

71.4 | 74.8

1.328

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, декларирали наличие на дългогодишно заболяване или здравен проблем

Общо

1448

40.2

0.8

38.7 | 41.7

1.818

Мъже

2048

44.1

0.9

42.3 | 45.9

1.293

Жени

1448

36.0

0.9

34.1 | 37.8

1.399

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които през последните шест и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем (HS3)

Общо

527

5.8

0.3

5.2 | 6.5

1.434

Мъже

309

6.1

0.4

5.4 | 6.9

1.024

Жени

218

5.5

0.4

4.7 | 6.4

1.341

Респонденти на възраст 15 и повече навършени  години, декларирали болнично лечение през последните 12 месеца (HO1) (мъже и жени)

Общо

764

8.8

0.4

8.1 | 9.6

1.298

Мъже

431

9.5

0.5

8.5 | 10.4

1.144

Жени

333

8.2

0.5

7.2 | 9.1

1.117

Респонденти на възраст 18 и повече навършени години със затлъстяване (BMI>=30, където BMI = BM2 в kg/(BM1 в m* BM1 в m) (мъже и жени)

Общо

1004

13.2

0.5

12.3 | 14.2

1.505

Мъже

498

11.5

0.6

10.5 | 12.6

1.151

Жени

506

15.1

0.7

13.7 | 16.5

1.336

 

Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани домакинствата. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. Изследването се провежда на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/ или отказали да участват лица не се подменят.

Първа вълна - 2008

Чрез пряко интервю са анкетирани 5 661 от избраните 8 393 лица. Процентът на отговорилите е 73,8%.

Втора вълна - 2014

Чрез пряко интервю са анкетирани 6 410 от избраните 8 839 лица. Процентът на отговорилите е 72,5%.

Трета вълна – 2019

Чрез пряко интервю са анкетирани 7 540 от избраните 10 322 подлежащи на анкетиране лица. Процентът на отговорилите е 73,0%.

 

С оглед осигуряване на максимални възможности за анализ на данните от изследването разполагаме с информация за:

 • Общ брой единици попаднали в извадката;
 • Действителен брой единици в извадката (подлежат на анкетиране + не подлежат на анкетиране);
 • Неанкетирани не е осъществен контакт, отказ (по причини);
 • Анкетирани – изцяло или частично попълнени карти;
 • Не подлежат на анкетиране – починали, не живее на посочения адрес, несъществуващ адрес/сграда/жилище.
Навременност и точност на представяне
Навременност

Т + 11 мес. (предварителни данни)

Окончателни данни се оповестяват след приключване на процедурата по валидиране на данните.

Точност на представяне

Индивидуални данни от изследването са предоставени на Евростат в съответствие с изискванията на  европейското законодателство. 

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради извадковия характер на изследването данните са представителни на ниво област само за част от показателите.

За международни сравнения – Целта е постигане на „хармонизация на входа” - единен стандарт (въпроси, отговори, филтри и т.н.) чрез концептуалното адаптиране на въпросника на всички езици. Всеки един от въпросите и категориите за отговор са съпроводени с детайлно описание, така че смисълът им да е идентичен във всички страни-членки. Трябва да се има предвид, че не всички страни са приложили изцяло предложения въпросник. В допълнение някои въпроси са модифицирани.

Сравнимост във времето

Предвид промените във въпросника, разпределенията по част от въпросите, както и изчислените индикатори не са или са частично съпоставими.

Съгласуваност между предметни области

Анализирана е съгласуваността на данните от изследването и други официални източници на информация за:

 • заболеваемост - за избрани заболявания;
 • данни за изписаните по диагнози;
 • смъртност по причини;
 • данни от модул Здраве, прилаган в Изследването на доходите и условията на живот (SILC).

Съгласуваност на данните от мини-модул „Здраве“ в Европейско здравно интервю – трета вълна и Изследването на доходите и условията на живот, 2019

 

EHIS-vawe 3

SILC 2019

 

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

HS1 Самооценка на здравето

 

 

 

 

 

 

Много добро или добро

69.9

73.1

67.2

67.2

71.5

63.2

Задоволително

20.9

19.2

22.4

23.6

20.5

26.5

Лошо или много лошо

9.2

7.7

10.4

9.2

8.1

10.3

HS2

 

 

 

 

 

 

Наличие на продължително (хронично) заболяване или здравен проблем

40.2

36.0

44.1

21.6

19.1

23.9

HS3 . Ограничение през  последните 6 и повече месеца при извършване на обичайните за хората дейности, поради здравословен проблем

 

 

 

 

 

 

Ограничен/а, но не толкова силно

15.3

13.3

17.1

12.9

10.9

14.8

Силно ограничен/а

5.8

5.5

6.1

3.2

3.0

3.3

Не, не съм бил/а ограничен/а

78.9

81.2

76.8

83.9

86.1

81.8

 

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Втора вълна - 2014

Рамка на извадката

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика.  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. При излъчване на извадката за изследването са използвани данни от 2014 година.

Генерална съвкупност

A) Общ брой

 6204002

B) Необхват - % (относителен дял на необхванатите в извадката единици)

 0.5%

C) Свръхобхват - % (относителен дял на единиците, обхванати в извадката, които не принадлежат на генералната съвкупност на изследването) 

 0.0%

D) Групи от населението, които може да бъдат изключени от генералната съвкупност, въпреки, че принадлежат към рамката на извадката (например лица със слухови проблеми, в случай на телефонно интервю)

 Няма

E) Население извън генералната съвкупност -
     лица на възраст 0 – 14 години 

 998 196 (към 31.12.2014)

 

Излъчване на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по шест домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. 

 

 

Обобщена таблица за участие и неучастие

Брай домакинства

Брой лица

1

Общ брой единици попаднали в извадката (първоначално излъчени)

►   [1] = [2] + [3] + [6]

 4505

9720 

2

Не подлежат на анкетиране

381 

881 

2.1

Несъществуваща сграда/ никой не живее на адреса

20 

2.2

Промяна в статуса на единицата

373 

861 

2.3

Единици, извън обхвата на изследването, които са попаднали в извадката

2.4

Други единици, които не подлежат на анкетиране

3

Подлежат на анкетиране

(анкетирани и неанкетирани)

►   [3] = [4] + [5]

4124 

8839 

4

Неанкетирани

1014

2429 

4.1

Не е осъществен контакт

614 

1376 

4.2

Отказ

392 

1043 

4.3

Неспособност да отговорят

Избраното домакинство или лице не може да участва в изследването поради езиков проблем или физически или проблем, свързан с разбирането (и не е проведено прокси интервю).

10 

4.4

Отхвърлени интервюта

Избраното домакинство или лице е участвало в интервюто, но информацията не може да бъде използвана (лошо качество на информацията).

4.5

Други неанкетирани

5

Анкетирани

3110 

6410 

5.1

Изцяло проведени интервюта

Отговорено е на всички въпроси лично или от упълномощено лице.

(Изключват се променливите, за които не е разрешено прокси интрвю.)

3110 

6410 

5.2

Честично проведени интервюта

Има информация, за някои от техическите променливи (PID, HHID, PRIMSTRAT, PSU, WGT, PROXY, REFYEAR, REFMONTH, INTMETHOD), пол и възраст и поне 50 % от всички останали променливи.

6

Други единици

 -

 

Брой и структура на населението и анкетираните лица

Население

Анкетирани лица

Брой

%

Брой

%

Общо

6204002

100.0 

6410

100.0

Жени

 3215275

51.8 

 3344

52.2

Мъже

2988727

48.2 

 3066

47.8

Възраст (жени)

 3215275

100.0 

3344

100.0

15-24

 348193

10.8 

 285

8.5

25-34

 469599

14.6 

 358

10.7

35-44

 520600

16.2 

 514

15.4

45-54

487664

15.2 

 499

14.9

55-64

 531726

16.5 

 620

18.5

65-74

 474797

14.8 

 631

18.9

75-84

300277

9.3 

 342

10.2

85+

 82419

2.6 

 95

2.8

Възраст (мъже)

 2988727

100.0 

 3066

100.0

15-24

370080

12.4 

 364

11.9

25-34

 505290

16.9 

 439

14.3

35-44

 554442

18.6 

 487

15.9

45-54

 497724

16.7 

 515

16.8

55-64

 478355

16.0 

 553

18.0

65-74

 356601

11.9 

 451

14.7

75-84

 183921

6.2 

 213

6.9

85+

 42314

1.4 

 44

1.4

Степен на завършено образование (ISCED 2011)

6216600

100.0 

 6409

100.0

ISCED 0-2

 1752900

28.2 

2194

34.2

ISCED 3-4

 3108900

50.0 

 3016

47.1

ISCED 5-8

 1354800

21.8 

 1199

18.7

Текущ статут на икономическа активност по самоопределение

 6216600

100.0 

 6406

100.0

Заети

 2963100

47.7 

 2636

41.1

Безработни

 627900

10.1 

 934

14.6

Пенсионери

 1619700

26.1 

 2066

32.3

Учащи

 462000

7.4 

 408

6.4

Други неактивни

 543900

8.7 

 362

5.7

Източник на данни за населението по пол и възраст е текущата демографска статистика към  31.12.2014 година.

Източник на данни за населението по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2014.

 

Трета вълна - 2019

Рамка на извадката

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика (починали и родени).  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. Списъкът се актуализира ежегодно въз основа на данните от текущата демографска статистика към 31 декември.

 

Генерална съвкупност

A) Общ брой

5949224

B) Необхват - % (относителен дял на необхванатите в извадката единици)

0.8%

C) Свръхобхват - % (относителен дял на единиците, обхванати в извадката, които не принадлежат на генералната съвкупност на изследването) 

0.0%

D) Групи от населението, които може да бъдат изключени от генералната съвкупност, въпреки, че принадлежат към рамката на извадката (например лица със слухови проблеми, в случай на телефонно интервю)

 Няма

E) Население извън генералната съвкупност -
     лица на възраст 0 – 14 години 

1 002 000 (вкл. живеещи в институционални домакинства) към 31.12.2019

 

Излъчване на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по осем домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. 

 

 

Обобщена таблица за участие и неучастие

Брой домакинства

Брой лица

1

Общ брой единици попаднали в извадката (първоначално излъчени)

►   [1] = [2] + [3] + [6]

5024

11629

2

Не подлежат на анкетиране

565

1307

2.1

Несъществуваща сграда/ никой не живее на адреса

34

75

2.2

Промяна в статуса на единицата

531

1232

2.3

Единици, извън обхвата на изследването, които са попаднали в извадката

-

-

2.4

Други единици, които не подлежат на анкетиране

-

-

3

Подлежат на анкетиране

(анкетирани и неанкетирани)

►   [3] = [4] + [5]

4459

10322

4

Неанкетирани

817

2782

4.1

Не е осъществен контакт

510

1736

4.2

Отказ

304

1035

4.3

Неспособност да отговорят

Избраното домакинство или лице не може да участва в изследването поради езиков проблем или физически или проблем, свързан с разбирането (и не е проведено прокси интервю).

3

11

4.4

Отхвърлени интервюта

Избраното домакинство или лице е участвало в интервюто, но информацията не може да бъде използвана (лошо качество на информацията).

-

-

4.5

Други неанкетирани

-

-

5

Анкетирани

3642

7540

5.1

Изцяло проведени интервюта

Отговорено е на всички въпроси лично или от упълномощено лице.

(Изключват се променливите, за които не е разрешено прокси интрвю.)

3642

7540

5.2

Честично проведени интервюта

Има информация, за някои от техническите променливи (PID, HHID, PRIMSTRAT, PSU, WGT, PROXY, REFYEAR, REFMONTH, INTMETHOD), пол и възраст и поне 50 % от всички останали променливи.

0

0

6

Други единици

-

-

 

 

Брой и структура на населението и анкетираните лица

Население

Анкетирани лица

Брой

%

Брой

%

Общо

5949224

100.0

7540

100.0

Жени

3094728

52.0

3477

46.1

Мъже

2854496

48.0

4063

53.9

Възрастови групи

5949224

100.0

7540

100.0

15-24

614613

10.3

682

9.0

25-34

867066

14.6

746

9.9

35-44

1012773

17.0

1041

13.8

45-54

1002093

16.8

1284

17.0

55-64

948591

15.9

1280

17.0

65-74

881907

14.8

1394

18.5

75-84

476431

8.0

849

11.3

85+

145750

2.4

264

3.5

Степен на завършено образование (ISCED 2011)

5966300

100

7540

100

ISCED 0-2

1539400

25.8

2074

27.5

ISCED 3-4

3066400

51.4

3857

51.2

ISCED 5-8

1360500

22.8

1609

21.3

Текущ статут на икономическа активност по самоопределение

5966300

100.0

7540

100.0

Заети

3223000

54.0

3405

45.2

Безработни

237300

4.0

649

8.6

Пенсионери

1558800

26.1

2695

35.7

Лица, които не работят поради дългогодишен здравен проблем

157300

2.6

185

2.5

Учащи

428500

7.2

437

5.8

Изпълняват домашни и семейни задължения (домакини)

214600

3.6

152

2.0

Други неактивни

146800

2.5

17

0.2

Размер на домакинството (брой лица в домакинството)

5995495

100.0

7540

100.0

1

1004030

16.7

1228

16.3

2

1554001

25.9

2286

30.3

3

1288246

21.5

1536

20.4

4

1267447

21.1

1247

16.5

5 и повече

881771

14.7

1243

16.5

Източници на данни за населението са следните:

 • по пол и възраст е текущата демографска статистика към  31.12.2019 година.
 • по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2019.
 • по размер на домакинствата – Изследване на доходите и условията на живот, 2019
Честота на събиране на данни

В съответствие с европейското законодателство изследването се провежда с петгодишна периодичност.

Събиране на данни

Интервю „лице в лице” с въпросник на хартия и част за самопопълване.

Анкетьори

Анкетьорите са служители на НСИ с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата.

Отношение едно интервю на един анкетьор – 53 (2014 г.); 75 (2019 г.)

Обучение на анкетьорите

Провежда се обучение на обучители (по един представител от ОСИ). Всички обучители са с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата. Част от тях са участвали в провеждането на предходните вълни на изследването.

Програмата на обучението включва:

 • Представяне на Европейско здравно интервю. Цел и задачи на изследването.
 • Обща и детайлни презентации на модулите на изследването. Концепция на въпросите, дефиниции, използване класификации, използване на прокси интервю, част за самопопълване;
 • Работа в групи. Често задавани въпроси и как да отговорим.
 • Представяне съдържанието на Бележки на анкетьора, които следва да бъдат попълнени след края на работата на терен.
 • Организация на изследването.

Като част от обучението на всички анкетьори са осигурени детайлни Указания за работа на терен, включително всичко необходимо, за да се проведе изследването коректно, въпросник, част за самопопълване и Бележки на анкетьора. 

Контрол на качеството на работата на терен

Използван метод за предварително уведомяване на респондентите или при първият контакт – писмо на Председателя на НСИ.

Използвани награди за стимулиране участието в изследването – не.

Теоретичен минимален брой контакти с респондентите преди да се декларира неучастие в изследването – до две посещения за отдалечените населени места и до четири посещения за областния център.

Продължителност на интервюто

Втора вълна – 2014 г.

 • Средна: 30 мин.
 • Минимална: 5 мин.
 • Максимална: 65 мин.

Трета вълна – 2019 г.

 • Средна: 32 мин.
 • Минимална: 10 мин.
 • Максимална: 75 мин.

Контрол на работата на анкетьорите – Във всяко ОСИ към ТСБ има отговорник за изследването. Отговорникът има задължението да проверява анкетните карти и Бележките на анкетьорите. Регулярно са провеждани индивидуални срещи с всеки един анкетьор. Ежеседмично отговорниците в ТСБ изпращат отчет за работата на терен в НСИ.

Отношение анкетьори на един отговорник (средно) – 4.

Осъществяван ли е последващ контакт с респонденти с цел контрол на качеството – Не.

Провеждани ли са допълнителни изследвания във връзка с неучастието в изследването – Не.

В допълнение, разработено е ИТ приложение за мониторинг на работата на терен. То позволява в реално време да се следят посетените лица и домакинства, тези, с които е осъществен или не контакт. Събира се информация за неанкетираните домакинства и лица, както и за причините за това. Наличната информация позволява да се следи процента на отговаряемост и работата на терен като цяло на регионално и национално ниво. 

Въпросник

Разработване на въпросника

Изследването е проведено на български език. Използван е протоколът за адаптиране на въпросника, препоръчан от Евростат в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“.

Въпросникът, използван при първата вълна на изследването е тестван изцяло. За втората и третата вълна – не.

Дизайн на въпросника

Подредбата на модулите е в съответствие с препоръчаната от Евростат.

Модифицирани въпроси в националната версия на въпросника - AC2, PL6, HO1, AM7, PA1, AL1, AL6. Въпросите са модифицирани в съответствие с препоръките в „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат.

Съдържание на алкохол в едно стандартно питие, използвано във въпросите за употреба на алкохол (AL sub-modul) – 14 гр.

Валидиране на данни

Първа вълна - 2008

Данните са валидирани от Евростат. Приложени са единни правила за проверка и съответствие.

Втора вълна - 2014

Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Трета вълна - 2019

Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 255/2018 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Обработка на данни

Проверката, изчистването и  редактирането е извършено в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“, Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Не са прилагани техники за импутиране или калибриране (Втора вълна).

Трета вълна – Прилагани са техники за калибриране на резултатите.

За претегляне на резултатите са използвани данни от текущата демографска статистика.

Изглаждане

Втора вълна - 2014

За претегляне са използвани данни от текущата демографска статистика към 31.12.2014 година.

Информация за окончателните тегла

средна на окончателните тегла/минимална стойност = 2.71

максимална стойност/средна на окончателните тегла = 2.55

коефициент на вариация = 0.32

 

Трета вълна – 2019

Процедурата за претегляне се прилага в три стъпки, както следва:

• Изчисляване на извадковите тегла, които  са обратно пропорционални на съответната .вероятност за включване на единиците  в извадката. Всички извадкови единици получават тези тегла.

• Корекция при липса на отговор;

• Калибриране - използвани са данни за населението към 31.12.2019 г. от Информационна система „Демография“. Използвани са следните променливи:

 • Население по области и тип на населеното място (56 групи – 28 за градове и 28 за села)
 • Население по тип на населеното място и пол (112 групи – 56 за мъжете в градовете и селата и 56 за жените)
 • Население по пол и възрастови групи – мъже и жени, разпределени в следните възрастови групи 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+ (26 групи).

Използван е софтуер Calif 4.0.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Европейско здравно интервю
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките на Европейската статистическа система. Целта му е при използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от ЕС, да се оцени здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Първа вълна - 2008 година

Националният статистически институт проведе изследването Здравно интервю, базирано на хармонизираният инструментариум през 2008 година.

Инструментариумът за първият цикъл изследвания 2007 – 2008 е приет от Работната група по обществено здравеопазване към Евростат през ноември 2006 година. Тематичните области в него са разработени така, че произведената информация да е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

 • Здравен статус;
 • Здравни грижи;
 • Здравни детерминанти (начин на живот);
 • Основни социално-икономически характеристики.

В допълнение, за задоволяване на информационните потребности на ГД „Здравеопазване и потребители” (SANCO) и „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване (EMPL) на Европейската комисия ,са изчислени 26 индикатора, които бхващат и трите области – Здравен статус, Здравни грижи и Здравни детерминанти. Индикаторите са изчислени на база отговорите на анкетираните лица по време на интервюто. Не са изисквани документи, удостоверяващи верността на отговорите и не са правени измервания. Всички индикатори се отнасят за лицата на 15 и повече години, освен в случаите, в които е указана специфична възраст.

Втора вълна - 2014 

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 Националният статистически институт участва във втората вълна на изследването Европейско здравно интервю през 2014 година. Изследването се проведе във всички страни-членки при използване на хармонизиран инструментариум.

Трета вълна – 2019

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като НСИ проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

За всички вълни на изследването въпросникът включва четирите основни модула. С оглед намаляване на натовареността на респондентите и за удовлетворяване на специфичните потребности от информация въпросникът  се променя.  

Темите, обхванати в изследването са следните:

Здравен статус

 • Общ здравен статус: самооценка на здравето, наличие на хронични заболявания и на ограничения;
 • Заболеваемост от хронични заболявания;
 • Травми и наранявания;
 • Отсъствие от работа поради здравни проблеми;
 • Физически и сетивни функционални ограничения;
 • Затруднения при извършване на персонални ежедневни дейности;
 • Затруднения при извършване на дейности по поддържане на домакинството;
 • Болка;
 • Някои аспекти на психичното здраве;

Здравни грижи

 • Хоспитализации;
 • Консултации с лекар и лекар по дентална медицина;
 • Обръщаемост към специфични медицински професионалисти;
 • Ползване на грижи в дома;
 • Употреба на медикаменти;
 • Профилактични дейности;
 • Непосрещнати нужди от здравни грижи;

Здравни детерминанти

 • Ръст и тегло;
 • Физическа активност;
 • Консумация на плодове и зеленчуци;
 • Тютюнопушене;
 • Употреба на алкохол;
 • Социална подкрепа;

Социално-демографски характеристики

Използвани класификации

Първа вълна - 2008 година

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 1997 г. (ISCED - 97).

Втора (2014) и Трета (2019) вълна 

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011).
Обхват

Изследването обхваща всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Понятия и дефиниции

Заболявания – разпространение (самодекларирано)

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, декларирали, че:

 • имат съответното заболяване,
 • заболяването е диагностицирано от лекар,
 • заболяването се е проявявало през последните 12 месеца

Индикаторът е изчислен за пет заболявания: диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014 

Относителен дял на лицата декларирали наличие на хроничното заболяване през последните 12 месеца. Представени са данни за 15 хронични заболявания:

 • Астма (включително алергична)
 • Хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем
 • Инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или хронични последствия от инфаркт
 • Исхемична болест на сърцето или стенокардия
 • Високо кръвно налягане (хипертония)
 • Мозъчен инсулт (мозъчен кръвоизлив, тромбоза) или хронични последствия от инсулт
 • Артроза (без артрит)
 • Увреждания, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба
 • Увреждания на врата или други хронични нарушения на врата
 • Диабет               
 • Алергични заболявания - ринит, възпаление на окото сенна хрема, дерматит, алергия към храна (без алергична астма)
 • Цироза на черния дроб
 • Проблеми с контролирането на пикочния мехур, неволево изпускане (незадържане) на урина
 • Бъбречни проблеми
 • Депресия

Травми вследствие на инцидент - у дома, през свободното време и/или по време на училище, след пътнотранспортно произшествие - Относителен дял на лицата, декларирали наличие на травма, вследствие на инцидент през последните 12 месеца.

Обръщаемост към личен лекар, към лекар по дентална медицина или ортодонт, към лекар специалист - Относителен дял на лицата, консултирали се с медицински специалист за себе си, през последните 4 седмици.

Употреба на медикаменти

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, използвали предписани или препоръчани от лекар медикаменти през последните 2 седмици, за избрано заболяване (диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014

Относителен дял на лицата, употребявали предписани или напредписани медикаменти през последните 2 седмици.

 

Профилактика за рак на гърдата - Относителен дял на жените на възраст 50 - 69 години, на които е правена мамография (рентгенова снимка на гърдите).

Профилактика за рак на маточната шийка - Относителен дял на жените на възраст 20 - 69 години, на които е правена цитонамазка.

  

Индекс на телесна маса - Относителен дял на лицата на 18 и повече години с индекс на телесна маса в определени граници. Показателят се изчислява като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Използвано е следното разпределение:

 • Тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2)
 • Нормално тегло (18.5 - 24.99 кг/м2)
 • Наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2)
 • Затлъстяване (30.00 + кг/м2).

Ежедневно пушещи - Относителен дял на ежедневно пушещите цигари (вкл. саморъчно навити).

Опасна консумация на алкохол (първа вълна, 2008) - Относителен дял на лицата употребявали 6 и повече питиета по един повод през последните 12 месеца, по честота на употребата (едно питие се приема за 50 мл. концентрат, за бирата се има предвид типичната бутилка от 500мл., за виното – чаша от 150 мл.).

Статистическа единица

Лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства.

Статистическа съвкупност

Всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първа вълна - 2008 година

Втора вълна - 2014 година

Трета вълна - 2019 година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Втора вълна - 2014

Рамка на извадката

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика.  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. При излъчване на извадката за изследването са използвани данни от 2014 година.

Генерална съвкупност

A) Общ брой

 6204002

B) Необхват - % (относителен дял на необхванатите в извадката единици)

 0.5%

C) Свръхобхват - % (относителен дял на единиците, обхванати в извадката, които не принадлежат на генералната съвкупност на изследването) 

 0.0%

D) Групи от населението, които може да бъдат изключени от генералната съвкупност, въпреки, че принадлежат към рамката на извадката (например лица със слухови проблеми, в случай на телефонно интервю)

 Няма

E) Население извън генералната съвкупност -
     лица на възраст 0 – 14 години 

 998 196 (към 31.12.2014)

 

Излъчване на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по шест домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. 

 

 

Обобщена таблица за участие и неучастие

Брай домакинства

Брой лица

1

Общ брой единици попаднали в извадката (първоначално излъчени)

►   [1] = [2] + [3] + [6]

 4505

9720 

2

Не подлежат на анкетиране

381 

881 

2.1

Несъществуваща сграда/ никой не живее на адреса

20 

2.2

Промяна в статуса на единицата

373 

861 

2.3

Единици, извън обхвата на изследването, които са попаднали в извадката

2.4

Други единици, които не подлежат на анкетиране

3

Подлежат на анкетиране

(анкетирани и неанкетирани)

►   [3] = [4] + [5]

4124 

8839 

4

Неанкетирани

1014

2429 

4.1

Не е осъществен контакт

614 

1376 

4.2

Отказ

392 

1043 

4.3

Неспособност да отговорят

Избраното домакинство или лице не може да участва в изследването поради езиков проблем или физически или проблем, свързан с разбирането (и не е проведено прокси интервю).

10 

4.4

Отхвърлени интервюта

Избраното домакинство или лице е участвало в интервюто, но информацията не може да бъде използвана (лошо качество на информацията).

4.5

Други неанкетирани

5

Анкетирани

3110 

6410 

5.1

Изцяло проведени интервюта

Отговорено е на всички въпроси лично или от упълномощено лице.

(Изключват се променливите, за които не е разрешено прокси интрвю.)

3110 

6410 

5.2

Честично проведени интервюта

Има информация, за някои от техическите променливи (PID, HHID, PRIMSTRAT, PSU, WGT, PROXY, REFYEAR, REFMONTH, INTMETHOD), пол и възраст и поне 50 % от всички останали променливи.

6

Други единици

 -

 

Брой и структура на населението и анкетираните лица

Население

Анкетирани лица

Брой

%

Брой

%

Общо

6204002

100.0 

6410

100.0

Жени

 3215275

51.8 

 3344

52.2

Мъже

2988727

48.2 

 3066

47.8

Възраст (жени)

 3215275

100.0 

3344

100.0

15-24

 348193

10.8 

 285

8.5

25-34

 469599

14.6 

 358

10.7

35-44

 520600

16.2 

 514

15.4

45-54

487664

15.2 

 499

14.9

55-64

 531726

16.5 

 620

18.5

65-74

 474797

14.8 

 631

18.9

75-84

300277

9.3 

 342

10.2

85+

 82419

2.6 

 95

2.8

Възраст (мъже)

 2988727

100.0 

 3066

100.0

15-24

370080

12.4 

 364

11.9

25-34

 505290

16.9 

 439

14.3

35-44

 554442

18.6 

 487

15.9

45-54

 497724

16.7 

 515

16.8

55-64

 478355

16.0 

 553

18.0

65-74

 356601

11.9 

 451

14.7

75-84

 183921

6.2 

 213

6.9

85+

 42314

1.4 

 44

1.4

Степен на завършено образование (ISCED 2011)

6216600

100.0 

 6409

100.0

ISCED 0-2

 1752900

28.2 

2194

34.2

ISCED 3-4

 3108900

50.0 

 3016

47.1

ISCED 5-8

 1354800

21.8 

 1199

18.7

Текущ статут на икономическа активност по самоопределение

 6216600

100.0 

 6406

100.0

Заети

 2963100

47.7 

 2636

41.1

Безработни

 627900

10.1 

 934

14.6

Пенсионери

 1619700

26.1 

 2066

32.3

Учащи

 462000

7.4 

 408

6.4

Други неактивни

 543900

8.7 

 362

5.7

Източник на данни за населението по пол и възраст е текущата демографска статистика към  31.12.2014 година.

Източник на данни за населението по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2014.

 

Трета вълна - 2019

Рамка на извадката

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика (починали и родени).  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. Списъкът се актуализира ежегодно въз основа на данните от текущата демографска статистика към 31 декември.

 

Генерална съвкупност

A) Общ брой

5949224

B) Необхват - % (относителен дял на необхванатите в извадката единици)

0.8%

C) Свръхобхват - % (относителен дял на единиците, обхванати в извадката, които не принадлежат на генералната съвкупност на изследването) 

0.0%

D) Групи от населението, които може да бъдат изключени от генералната съвкупност, въпреки, че принадлежат към рамката на извадката (например лица със слухови проблеми, в случай на телефонно интервю)

 Няма

E) Население извън генералната съвкупност -
     лица на възраст 0 – 14 години 

1 002 000 (вкл. живеещи в институционални домакинства) към 31.12.2019

 

Излъчване на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по осем домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. 

 

 

Обобщена таблица за участие и неучастие

Брой домакинства

Брой лица

1

Общ брой единици попаднали в извадката (първоначално излъчени)

►   [1] = [2] + [3] + [6]

5024

11629

2

Не подлежат на анкетиране

565

1307

2.1

Несъществуваща сграда/ никой не живее на адреса

34

75

2.2

Промяна в статуса на единицата

531

1232

2.3

Единици, извън обхвата на изследването, които са попаднали в извадката

-

-

2.4

Други единици, които не подлежат на анкетиране

-

-

3

Подлежат на анкетиране

(анкетирани и неанкетирани)

►   [3] = [4] + [5]

4459

10322

4

Неанкетирани

817

2782

4.1

Не е осъществен контакт

510

1736

4.2

Отказ

304

1035

4.3

Неспособност да отговорят

Избраното домакинство или лице не може да участва в изследването поради езиков проблем или физически или проблем, свързан с разбирането (и не е проведено прокси интервю).

3

11

4.4

Отхвърлени интервюта

Избраното домакинство или лице е участвало в интервюто, но информацията не може да бъде използвана (лошо качество на информацията).

-

-

4.5

Други неанкетирани

-

-

5

Анкетирани

3642

7540

5.1

Изцяло проведени интервюта

Отговорено е на всички въпроси лично или от упълномощено лице.

(Изключват се променливите, за които не е разрешено прокси интрвю.)

3642

7540

5.2

Честично проведени интервюта

Има информация, за някои от техническите променливи (PID, HHID, PRIMSTRAT, PSU, WGT, PROXY, REFYEAR, REFMONTH, INTMETHOD), пол и възраст и поне 50 % от всички останали променливи.

0

0

6

Други единици

-

-

 

 

Брой и структура на населението и анкетираните лица

Население

Анкетирани лица

Брой

%

Брой

%

Общо

5949224

100.0

7540

100.0

Жени

3094728

52.0

3477

46.1

Мъже

2854496

48.0

4063

53.9

Възрастови групи

5949224

100.0

7540

100.0

15-24

614613

10.3

682

9.0

25-34

867066

14.6

746

9.9

35-44

1012773

17.0

1041

13.8

45-54

1002093

16.8

1284

17.0

55-64

948591

15.9

1280

17.0

65-74

881907

14.8

1394

18.5

75-84

476431

8.0

849

11.3

85+

145750

2.4

264

3.5

Степен на завършено образование (ISCED 2011)

5966300

100

7540

100

ISCED 0-2

1539400

25.8

2074

27.5

ISCED 3-4

3066400

51.4

3857

51.2

ISCED 5-8

1360500

22.8

1609

21.3

Текущ статут на икономическа активност по самоопределение

5966300

100.0

7540

100.0

Заети

3223000

54.0

3405

45.2

Безработни

237300

4.0

649

8.6

Пенсионери

1558800

26.1

2695

35.7

Лица, които не работят поради дългогодишен здравен проблем

157300

2.6

185

2.5

Учащи

428500

7.2

437

5.8

Изпълняват домашни и семейни задължения (домакини)

214600

3.6

152

2.0

Други неактивни

146800

2.5

17

0.2

Размер на домакинството (брой лица в домакинството)

5995495

100.0

7540

100.0

1

1004030

16.7

1228

16.3

2

1554001

25.9

2286

30.3

3

1288246

21.5

1536

20.4

4

1267447

21.1

1247

16.5

5 и повече

881771

14.7

1243

16.5

Източници на данни за населението са следните:

 • по пол и възраст е текущата демографска статистика към  31.12.2019 година.
 • по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2019.
 • по размер на домакинствата – Изследване на доходите и условията на живот, 2019
Честота на събиране на данни

В съответствие с европейското законодателство изследването се провежда с петгодишна периодичност.

Събиране на данни

Интервю „лице в лице” с въпросник на хартия и част за самопопълване.

Анкетьори

Анкетьорите са служители на НСИ с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата.

Отношение едно интервю на един анкетьор – 53 (2014 г.); 75 (2019 г.)

Обучение на анкетьорите

Провежда се обучение на обучители (по един представител от ОСИ). Всички обучители са с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата. Част от тях са участвали в провеждането на предходните вълни на изследването.

Програмата на обучението включва:

 • Представяне на Европейско здравно интервю. Цел и задачи на изследването.
 • Обща и детайлни презентации на модулите на изследването. Концепция на въпросите, дефиниции, използване класификации, използване на прокси интервю, част за самопопълване;
 • Работа в групи. Често задавани въпроси и как да отговорим.
 • Представяне съдържанието на Бележки на анкетьора, които следва да бъдат попълнени след края на работата на терен.
 • Организация на изследването.

Като част от обучението на всички анкетьори са осигурени детайлни Указания за работа на терен, включително всичко необходимо, за да се проведе изследването коректно, въпросник, част за самопопълване и Бележки на анкетьора. 

Контрол на качеството на работата на терен

Използван метод за предварително уведомяване на респондентите или при първият контакт – писмо на Председателя на НСИ.

Използвани награди за стимулиране участието в изследването – не.

Теоретичен минимален брой контакти с респондентите преди да се декларира неучастие в изследването – до две посещения за отдалечените населени места и до четири посещения за областния център.

Продължителност на интервюто

Втора вълна – 2014 г.

 • Средна: 30 мин.
 • Минимална: 5 мин.
 • Максимална: 65 мин.

Трета вълна – 2019 г.

 • Средна: 32 мин.
 • Минимална: 10 мин.
 • Максимална: 75 мин.

Контрол на работата на анкетьорите – Във всяко ОСИ към ТСБ има отговорник за изследването. Отговорникът има задължението да проверява анкетните карти и Бележките на анкетьорите. Регулярно са провеждани индивидуални срещи с всеки един анкетьор. Ежеседмично отговорниците в ТСБ изпращат отчет за работата на терен в НСИ.

Отношение анкетьори на един отговорник (средно) – 4.

Осъществяван ли е последващ контакт с респонденти с цел контрол на качеството – Не.

Провеждани ли са допълнителни изследвания във връзка с неучастието в изследването – Не.

В допълнение, разработено е ИТ приложение за мониторинг на работата на терен. То позволява в реално време да се следят посетените лица и домакинства, тези, с които е осъществен или не контакт. Събира се информация за неанкетираните домакинства и лица, както и за причините за това. Наличната информация позволява да се следи процента на отговаряемост и работата на терен като цяло на регионално и национално ниво. 

Въпросник

Разработване на въпросника

Изследването е проведено на български език. Използван е протоколът за адаптиране на въпросника, препоръчан от Евростат в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“.

Въпросникът, използван при първата вълна на изследването е тестван изцяло. За втората и третата вълна – не.

Дизайн на въпросника

Подредбата на модулите е в съответствие с препоръчаната от Евростат.

Модифицирани въпроси в националната версия на въпросника - AC2, PL6, HO1, AM7, PA1, AL1, AL6. Въпросите са модифицирани в съответствие с препоръките в „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат.

Съдържание на алкохол в едно стандартно питие, използвано във въпросите за употреба на алкохол (AL sub-modul) – 14 гр.

Валидиране на данни

Първа вълна - 2008

Данните са валидирани от Евростат. Приложени са единни правила за проверка и съответствие.

Втора вълна - 2014

Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Трета вълна - 2019

Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 255/2018 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Обработка на данни

Проверката, изчистването и  редактирането е извършено в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“, Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Не са прилагани техники за импутиране или калибриране (Втора вълна).

Трета вълна – Прилагани са техники за калибриране на резултатите.

За претегляне на резултатите са използвани данни от текущата демографска статистика.

Изглаждане

Втора вълна - 2014

За претегляне са използвани данни от текущата демографска статистика към 31.12.2014 година.

Информация за окончателните тегла

средна на окончателните тегла/минимална стойност = 2.71

максимална стойност/средна на окончателните тегла = 2.55

коефициент на вариация = 0.32

 

Трета вълна – 2019

Процедурата за претегляне се прилага в три стъпки, както следва:

• Изчисляване на извадковите тегла, които  са обратно пропорционални на съответната .вероятност за включване на единиците  в извадката. Всички извадкови единици получават тези тегла.

• Корекция при липса на отговор;

• Калибриране - използвани са данни за населението към 31.12.2019 г. от Информационна система „Демография“. Използвани са следните променливи:

 • Население по области и тип на населеното място (56 групи – 28 за градове и 28 за села)
 • Население по тип на населеното място и пол (112 групи – 56 за мъжете в градовете и селата и 56 за жените)
 • Население по пол и възрастови групи – мъже и жени, разпределени в следните възрастови групи 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+ (26 групи).

Използван е софтуер Calif 4.0.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

В НСИ е изградена система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015. От 2019 г. е одобрен разширен обхват на системата, включително получаване, събиране, обработване, съхранение, анализ, предоставяне и разпространение на статистическа информация.

Втората и третата вълна на изследването са проведени в изпълнение на европейско законодателство.

При провеждането на изследването се цели постигането на хармонизация "на входа" (input harmonisation). Прилага се единен инструментариум (въпроси, възможности за отговор, филтри, и др.), концептуални указания и описание. Изисква се концептуален превод (адаптиране) на всички европейски езици. При използване на "Европейско здравно интервю - методологическо ръководство" на Евростат е приложен хармонизираният въпросник, протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. 

Препоръките по отношение на въпросника са съпроводени от указания по отношение на методите за събиране и обработка на данните.

Програмният продукт, разработен за въвеждане на първичните данни е в съответствие с Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. 

Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Оценка на качеството

Изградената система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015, приложението на единни методологически документи, правила и процедури на всички етапи от провеждане на изследването осигуряват високо качество на статистическата информация.

Приложимост
Потребности на потребителите

Произведената информация е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването обхваща лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства. От генералната съвкупност са изключени децата на възраст от 0 до 14 години и институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност

Втора вълна - 2014

Достигнат е минималният ефективен размер на извадката в съответствие с изискванията на Регламент (EU) 141/2013, Анекс 2. Относителният дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 11.1%. 

Трета вълна – 2019

Осигурени са изискванията за точност съгласно Приложение 2 на Регламент (EU) 2018/255. Относителния дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 4.1%.

Извадкови грешки

Втора вълна – 2014

Индикатор/ променлива, от която е получен индикаторът

Брой респонденти n (непретеглени)

Оценка - относителен дял - (претеглена)

Стандартна грешка на оценката - SE

Доверителен интервал

95% долна граница,  в проценти

95% горна граница, в проценти

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които самооценяват здравето си като „добро“ или „много добро“ (HS1)

Общо

3568

66.6

0.8

65.1

68.2

Мъже

1760

70.2

0.9

68.4

72.1

Жени

1808

63.5

1.0

61.5

65.5

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, декларирали наличие на дългогодишно заболяване или здравен проблем

Общо

3110

44.6

0.8

42.8

46.3

Мъже

1337

40.3

0.4

38.2

42.3

Жени

1773

48.5

1.0

46.4

50.5

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които през последните шест и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем (HS3)

Общо

466

6.4

0.3

5.7

7.1

Мъже

194

5.9

0.4

4.9

6.8

Жени

272

7.0

0.4

6.1

7.8

Респонденти на възраст 15 и повече навършени  години, декларирали болнично лечение през последните 12 месеца (HO1) (мъже и жени)

701

10.0

0.4

9.1

10.7

Респонденти на възраст 18 и повече навършени години със затлъстяване (BMI>=30, където BMI = BM2 в kg/(BM1 в m* BM1 в m) (мъже и жени)

836

14.8

0.6

13.6

15.9

 

 

Трета вълна - 2019

 

Индикатор/променлива, от която е получен индикаторът

 

Брой респонденти n (непретеглени)

 

Оценка -относителен дял –p (претеглена)

Стандартна грешка на оценката - SE

95% доверителен интервал долна | горна граница

Дизайн ефект deff

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които самооценяват здравето си като „добро“ или „много добро“ (HS1)

Общо

4587

69.9

0.7

68.6 | 71.4

1.748

Мъже

2383

67.2

0.4

65.5 | 68.8

1.213

Жени

2204

73.1

0.9

71.4 | 74.8

1.328

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, декларирали наличие на дългогодишно заболяване или здравен проблем

Общо

1448

40.2

0.8

38.7 | 41.7

1.818

Мъже

2048

44.1

0.9

42.3 | 45.9

1.293

Жени

1448

36.0

0.9

34.1 | 37.8

1.399

Респонденти на възраст 15 и повече навършени години, които през последните шест и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем (HS3)

Общо

527

5.8

0.3

5.2 | 6.5

1.434

Мъже

309

6.1

0.4

5.4 | 6.9

1.024

Жени

218

5.5

0.4

4.7 | 6.4

1.341

Респонденти на възраст 15 и повече навършени  години, декларирали болнично лечение през последните 12 месеца (HO1) (мъже и жени)

Общо

764

8.8

0.4

8.1 | 9.6

1.298

Мъже

431

9.5

0.5

8.5 | 10.4

1.144

Жени

333

8.2

0.5

7.2 | 9.1

1.117

Респонденти на възраст 18 и повече навършени години със затлъстяване (BMI>=30, където BMI = BM2 в kg/(BM1 в m* BM1 в m) (мъже и жени)

Общо

1004

13.2

0.5

12.3 | 14.2

1.505

Мъже

498

11.5

0.6

10.5 | 12.6

1.151

Жени

506

15.1

0.7

13.7 | 16.5

1.336

 

Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани домакинствата. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. Изследването се провежда на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/ или отказали да участват лица не се подменят.

Първа вълна - 2008

Чрез пряко интервю са анкетирани 5 661 от избраните 8 393 лица. Процентът на отговорилите е 73,8%.

Втора вълна - 2014

Чрез пряко интервю са анкетирани 6 410 от избраните 8 839 лица. Процентът на отговорилите е 72,5%.

Трета вълна – 2019

Чрез пряко интервю са анкетирани 7 540 от избраните 10 322 подлежащи на анкетиране лица. Процентът на отговорилите е 73,0%.

 

С оглед осигуряване на максимални възможности за анализ на данните от изследването разполагаме с информация за:

 • Общ брой единици попаднали в извадката;
 • Действителен брой единици в извадката (подлежат на анкетиране + не подлежат на анкетиране);
 • Неанкетирани не е осъществен контакт, отказ (по причини);
 • Анкетирани – изцяло или частично попълнени карти;
 • Не подлежат на анкетиране – починали, не живее на посочения адрес, несъществуващ адрес/сграда/жилище.
Грешки на обхвата

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика (починали и родени).  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. Списъкът се актуализира ежегодно въз основа на данните от текущата демографска статистика към 31 декември. Въпреки че рамката на извадката е актуализирана с последни данни, има някои недостатъци.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици
Грешки при измерването

Това са грешките при провеждане на интервюто на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.

С цел минимизиране на този тип грешки програмата за вход на данните е така разработена, че да се гарантира коректност и съгласуваност на данните (логически контроли, допустими стойности и т.н.).

В съответствие с методологическите указания интервю с упълномощено лице (друго лице от домакинството отговаря вместо лицето, подлежащо на анкетиране) се допуска само по здравословни причини. Съществуват две възможности - ако лицето има физически или психически проблеми или ако в момента на интервюто е на болнично лечение. При провеждането на интервю с упълномощено лице се спазва изискването да се задават само част от включените в анкетната карта въпроси, за които екипът от международни експерти е преценил, че друго лице би могло да даде коректна информация.

След фазата на въвеждането на данни се извършват допълнителни проверки и редактиране със SPSS скриптове.

Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността

Относителен дял на неотговорилите  - 27.0%

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

 

A) Относителен дял на неотговаряне (среден – минимален – мааксимален)  за здравните променливи.

 

Минимален  – 0%

Максимален – 36.7% (AW2)

Среден – 3.9%

B) Общо без отговор (неперетеглени; брой на променливите без отговор разделен на очаквания брой променливи с отговор за всички променливи сред всички респонденти; трябва да се имат предвид всички филтри и дерогации)  

3.07%

C) Променливи с отговори под 90%.

AW2 - 63.3%

PC3 – 86.0%

PE5 – 31.1%

PE7 – 69.5%

PE9 – 88.9%

AL2 – 87.4%

AL3 – 86.7%

AL4 – 88.2%

AL5 – 88.1%

IC2 – 75.8%

IC3 – 73.9%

 

Грешки при обработката

Проверката, изчистването и редактирането на данните са извършени в съответствие с  методологическите указания и документи на Евростат. Грешките, допуснати от анкетьорите,  както и грешките при въвеждането на данните са изчистени и редактирани. В програмата за въвеждане на данните са заложени много проверки за последователност, които се коригират автоматично. На  обобщените файлове са извършени допълнителни проверки за логическа последователност.

Обработката на данните е извършена със SPSS.

Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Т + 11 мес. (предварителни данни)

Окончателни данни се оповестяват след приключване на процедурата по валидиране на данните.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Индивидуални данни от изследването са предоставени на Евростат в съответствие с изискванията на  европейското законодателство. 

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради извадковия характер на изследването данните са представителни на ниво област само за част от показателите.

За международни сравнения – Целта е постигане на „хармонизация на входа” - единен стандарт (въпроси, отговори, филтри и т.н.) чрез концептуалното адаптиране на въпросника на всички езици. Всеки един от въпросите и категориите за отговор са съпроводени с детайлно описание, така че смисълът им да е идентичен във всички страни-членки. Трябва да се има предвид, че не всички страни са приложили изцяло предложения въпросник. В допълнение някои въпроси са модифицирани.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

Предвид промените във въпросника, разпределенията по част от въпросите, както и изчислените индикатори не са или са частично съпоставими.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Анализирана е съгласуваността на данните от изследването и други официални източници на информация за:

 • заболеваемост - за избрани заболявания;
 • данни за изписаните по диагнози;
 • смъртност по причини;
 • данни от модул Здраве, прилаган в Изследването на доходите и условията на живот (SILC).

Съгласуваност на данните от мини-модул „Здраве“ в Европейско здравно интервю – трета вълна и Изследването на доходите и условията на живот, 2019

 

EHIS-vawe 3

SILC 2019

 

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

HS1 Самооценка на здравето

 

 

 

 

 

 

Много добро или добро

69.9

73.1

67.2

67.2

71.5

63.2

Задоволително

20.9

19.2

22.4

23.6

20.5

26.5

Лошо или много лошо

9.2

7.7

10.4

9.2

8.1

10.3

HS2

 

 

 

 

 

 

Наличие на продължително (хронично) заболяване или здравен проблем

40.2

36.0

44.1

21.6

19.1

23.9

HS3 . Ограничение през  последните 6 и повече месеца при извършване на обичайните за хората дейности, поради здравословен проблем

 

 

 

 

 

 

Ограничен/а, но не толкова силно

15.3

13.3

17.1

12.9

10.9

14.8

Силно ограничен/а

5.8

5.5

6.1

3.2

3.0

3.3

Не, не съм бил/а ограничен/а

78.9

81.2

76.8

83.9

86.1

81.8

 

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации

Първа вълна - 2008

България - Статистическа панорама

Онлайн база данни

Подробни данни от Европейското здравно интервю са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване: http://www.nsi.bg/bg/node/3364

Онлайн база данни на Евростат

 

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

Първа вълна - 2008

 • Хармонизиран въпросник на Евростат за провеждане на Европейско здравно интервю (2007 - 2009);
 • Концептуални карти и указания за адаптиране на хармонизирания въпросник - Евростат;
 • Указания и критерии за качество на данните от здравни изследвания сред населението – Евростат;
 • Доклад за формиране на извадката при здравни изследвания сред населението - Task force III report;
 • Указания за изчисляване на индикаторите от изследването Европейско здравно интервю - Евростат.

Втора вълна - 2014

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2013;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат. 
 • Правила за предоставяне на микроданните на Евростат.

Трета вълна – 2019

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2018;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат.
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Първа вълна - 2008

Обобщаващ доклад за приложението на критериите за оценка на качеството на Европейското здравно интервю - Евростат.

Втора (2014) и Трета (2019) вълни 

Доклади за качеството

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

При разпространение на данните се прилагат следните правила:

 • Оценките не се публикуват ако се основават на по-малко от 20 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите надвишава 50%;
 • Оценките се публикуват със забележка ако се основават на 20 до 49 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите е над 20% и по-малък или равен на 50%;
 • Оценките се публикуват ако се основават на над 50 случая на реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите не надвишава 20%.
Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 8 юли 2021 - 11:00

  Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни, че вече са достъпни окончателни данни от третата вълна на изследването „Европейско здравно интервю“

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите от Европейския съюз (ЕС), да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като Националният статистически институт (НСИ) проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

  След успешното приключване на процедурата по валидиране на данните от Евростат, потребителите вече могат да ползват окончателните резултати от изследването.

  Обобщени данни са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Здравеопазване“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3364/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=43, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

  Анонимизирани индивидуални данни ще бъдат предоставяни за научни и изследователски цели по индивидуална заявка съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели в края на 2021 година. 

 • четвъртък, 17 юни 2021 - 11:00

  Към 31.12.2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 991 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 098 с 1 296 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 149 с 1 935 легла.

  В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 676, от  които  29 160 медицински  сестри и  3 251 акушерки.

 • петък, 14 май 2021 - 11:00

  Към 31.12.2020 г. в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 15.9%.

 • четвъртък, 19 ноември 2020 - 11:00

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  НСИ представя предварителни данни от проведеното в края на 2019 г. изследване:

  • Най-голям е делът на лицата на възраст 15 и повече години, които самоопределят здравето си като „добро“ (40.7%), следвани от отговорилите „много добро“ (29.2%) и „задоволително“ (20.9%).
  • Най-разпространеното хронично заболяване у нас от включените във въпросника е хипертония - сред 29.7% от лицата на възраст над 15 години. Заболяването е по-разпространено сред жените (32.8%), отколкото сред мъжете (26.5%).
  • Към общопрактикуващия си лекар през последните 12 месеца са се обърнали 62.5% от лицата, към лекар специалист - 27.2%, а към стоматолог или ортодонт - 41.0%.
  • Най-широко прилаганата профилактична мярка от включените в анкетната карта е измерването на кръвното налягане от специалист (сред 54.9% от мъжете и 66.4% от жените).
  • С наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.8% от мъжете и 45.0% от жените на възраст 18 и повече години.
  • В края на 2019 г. 45.9% от мъжете и 27.5% от жените са пушачи (пушат ежедневно или понякога).
  • През годината, предшестваща изследването, всеки ден или почти всеки ден алкохол са употребявали 17.4% от мъжете и 3.6% от жените на възраст 15 и повече години.
 • сряда, 17 юни 2020 - 11:00

  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 53 997 легла, от които 319 болници с 51 776 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 1 914 легла.

  В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 491, от  които  30 546 медицински  сестри и  3 269 акушерки.

 • петък, 15 май 2020 - 11:00

  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 764 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 185, като 16 677 от тях са момчета, а 15 508 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2019 г. общо за страната е 17.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.1%.

 • понеделник, 17 юни 2019 - 11:00

  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50 927 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 066 с 1 253 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 2 086 легла.

  В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от  които 30 589 медицински сестри и 3 155 акушерки.

 • петък, 10 май 2019 - 11:00

  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 226 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 31 939, като 16 449 от тях са момчета, а 15 490 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2018 г. общо за страната е 17.3%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.

 • петък, 15 юни 2018 - 11:00

  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 52 744 легла, от които 322 болници с 50 519 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 043 с 1 263 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 2 179 легла.

  В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 30 078 лекари. Лекарите по дентална медицина са 8 355, като 7 456 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 702, от  които  30 955 медицински  сестри и  3 207 акушерки.

 • петък, 27 април 2018 - 11:00

  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 970 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 429, като 16 738 от тях са момчета, а 15 691 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2017 г. общо за страната е 16.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

Страници